NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 36/2008
728
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. februára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Národná rada Slovenskej republiky
všeobecným súhlasom rozhodla, že
podľa § 88 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o d k l a d á
hlasovanie v treťom čítaní
o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
n a n e u r č i t o.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján P o d m a n i c k ý v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.