VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI
32. schôdza
149
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 15. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
prerokoval návrh na uzavretie Zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A. s ú h l a s í
s návrhom na vyslovenie súhlasu so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vysloviť súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) s tým, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Oľga Nachtmannová Milan Urbáni
Ivan Štefanec predseda výboru
overovateľ