Zahraničný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
28. schôdza výboru
83.
U z n e s e n i e
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. januára 2008
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7
odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
1. v y s l o v i ť s ú h l a s
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
2. r o z h o d n ú ť, ž e
ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi;
B. u k l a d á
podpredsedovi výboru
predložiť stanovisko Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej zmluve gestorskému Ústavnoprávnemu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Juraj Horváth Pavol Džurina
overovateľ podpredseda výboru