Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
30. schôdza výboru
129
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 22. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A.súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) ;
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
1.vysloviť súhlas
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva,
2. rozhodnúť
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Rudolf PUČÍK
predseda výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru