Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
18. schôdza výboru
V ý p i s
zo zápisnice 18. schôdze
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 21. januára 2008
k Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) dňa 21. januára 2008. Návrh zmluvy odôvodnila vo výbore štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Oľga Algayerová.
Po rozprave dal spravodajca Peter Markovič návrh na uznesenie, vysloviť súhlas s Návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky
a) podľa článku 86 písm. d) a v súlade s článkom 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
b) rozhodnúť o tom, že Zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva je medzinárodná zmluva podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pristúpil k hlasovaniu. Z celkového počtu 13, prítomných bolo 8 poslancov, za návrh hlasovali 7 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec.
Predseda výboru konštatoval, že podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy SR v znení neskorších predpisov nebolo prijaté platné uznesenie.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Beata S á n i o v á
overovateľka výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
18. schôdza výboru
N á v r h
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 21. januára 2008
k Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520);
A. s ú h l a s í
s Návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
a) podľa článku 86 písm. d) a v súlade s článkom 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
b) rozhodnúť o tom, že Zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva je medzinárodná zmluva podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Beata S á n i o v á
overovateľka výboru