Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj 30. schôdza výboru
142
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 22. januára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.s ú h l a s í
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa čl. 86. písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1.vysloviť súhlas
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
2. rozhodnúť,
že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenej medzinárodnej zmluve predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Tibor C A B A J, v. r.
predseda výboru
Renáta Zmajkovičová, v. r.
overovateľka výboru