Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
22. schôdza výboru
65
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
z 24. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
A.súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
podľa článku 86 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
1.vyslovila súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
2.rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Tatiana Rosová László Szigeti
overovateľka výboru podpredseda výboru