Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
24. schôdza výboru
115
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 15. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A.súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1.vysloviť súhlas
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520);
2.rozhodnúť,
o tom, že ide o zmluvu, ktorá podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi;
C.ukladá
predsedu výboru
o výsledku rokovania informovať predsedu gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef Halecký
predseda výboru
Zoltán Horváth
overovateľ výboru