Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody
28. schôdza výboru
226
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
z 22. januára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody
A.s ú h l a s í
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
1. podľa čl. 86. písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
2. rozhodnúť,
že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi;
2
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenej medzinárodnej zmluve predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila TkáčováJán S l a b ý
overovateľka výboru predseda výboru