VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTI A POSTAVENIE ŽIEN
26. schôdza
Výpis zo zápisnice z rokovania 26. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
z 23. januára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) na svojej 26. schôdzi.
Návrh odôvodnila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Oľga Algayerová. Spravodajkyňou výboru bola poslankyňa Emília Müllerová, ktorá predložila návrh na uznesenie uvedený v prílohe.
Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Počet členov výboru je 11, prítomní boli siedmi. Za návrh uznesenia hlasovali šiesti poslanci, proti nebol nikto, jeden poslanec sa zdržal.
Iný návrh uznesenia predložený nebol.
László Nagy
predseda výboru
overovateľ: Martin Kuruc
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTI A POSTAVENIE ŽIEN
26. schôdza
NÁVRH
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
z 23. januára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
A.súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
1.vysloviť súhlas s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva,
2.rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi,
C.ukladá
predsedovi výboru informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Martin KurucLászló Nagy
overovateľpredseda výboru