ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
39. schôdza
330
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. januára 2008
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 520a) a
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 520a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, Mojmíra Mamojku, aby podal Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Mojmír Mamojka
predseda výboru
Jana Laššáková
overovateľka