NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: 36/2008
520a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2008 č. 522 spoločnú správu výborov.
2
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uvedeným rozhodnutím pridelil návrh predmetnej zmluvy na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činností Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu).
Výbory rokovali o návrhu zmluvy v určenej lehote.
II.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 329 z 23. januára 2008 zobral na vedomie spresnenie názvu,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č.115 z 15. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 284 z 22. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením č. 226. z 22. januára 2008,
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 83 z 22. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport uznesením č. 65 z 24. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením č. 149 z 15. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 255 z 22. januára 2008,
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 142 z 22. januára 2008,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 129 z 22. januára 2008
odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s Lisabonskou zmluvou súhlas a rozhodnúť, že je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a prednosť pred zákonmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien neprijali uznesenie nakoľko navrhnuté uznesenie nezískalo súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o návrhu zmluvy rokoval, neprijal uznesenie, pretože v čase hlasovania sa podľa § 52 ods. 2 nemohol uznášať.
III.
Ako gestorský rokoval ústavnoprávny výbor 28. januára 2008. Na základe stanovísk výborov a stanovísk poslancov v gestorskom výbore odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
4
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
B. r o z h o d l a ,
že Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
IV.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 28. januára 2008 č. 330.
Výbor zároveň poveril predsedu výboru Mojmíra Mamojku, aby podal správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Mojmír Mamojka
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
V Bratislave 28. januára 2008
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
_______________________________________
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .................
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
B. r o z h o d l a , ž e
Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.