Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
V ý p i s
zo zápisnice z 25. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 24. januára 2008
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520). Podpredsedníčka výboru Magdaléna Vášáryová predložila návrh uznesenia uvedeného v prílohe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá neprijal uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 11 poslancov výboru bolo prítomných 5 poslancov výboru.
Gyula BárdosPavol Minárik
overovateľ predseda výboru
2
Príloha
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
25. schôdza výboru
N á v r h
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. januára 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
A. súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1. vysloviť súhlas so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi
C. ukladá predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania predsedu gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Gyula BárdosPavol Minárik
overovateľ predseda výboru