1
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
37. schôdza
329
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. januára 2008
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (k tlači 520) a
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
1. v y s l o v i ť s ú h l a s
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva s touto zmenou:
V názve zmluvy sa pred slovom „Zmluvou“ vkladá slovo „Lisabonskou“.
Spresňuje sa názov dokumentu.
2. r o z h o d n ú ť,
že Zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi;
2
B. p o v e r u j e
1. predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 23. januára 2008 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy a predložil ju na schválenie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru,
2. spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku, aby informoval o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a aby predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Mojmír Mamojka
predseda výboru
Jana Laššáková
overovateľka