Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
34. schôdza výboru
289
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
z 22. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s článkom 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
1.v y s l o v i ť s ú h l a s
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;
2. r o z h o d n ú ť,
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi;
B. u k l a d áB. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému materiálu predsedovi gestorského výboru Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Maroš K o n d r ó t
predseda výboru
Peter P e l e g r i n i
Stanislav K a h a n e c
overovatelia výboru