bor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
32. schôdza
255
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 22. januára 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) a
A. súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so
Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520)
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
1. podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR
so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) vysloviť súhlas ;
2.rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy
SR, ktorá má prednosť pred zákonmi ;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o
výsledku prerokovania uvedenej zmluvy vo výbore.
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru