Správa o procese privatizácie SPP
Úvod
Národná rada Slovenskej republiky požiadala na svojej 16. schôdzi uznesením č. 696/2007 vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a. s.
Vláda zabezpečila plnenie tohto uznesenia a 19. decembra uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci s príslušnými ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prezidentom prezídia Fondu národného majetku predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. do termímu 7. januára 2008.
Proces privatizácie sa začal uznesením vlády č. 922 z 21. októbra 1999, kde bolo uložené podpredsedovi vlády I. Miklošovi ďalej konkretizovať strednodobú koncepciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky SR).
Uznesením vlády SR č. 56 z 26. januára 2000 bolo uložené ministrovi hospodárstva a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku začať práce na základnom privatizačnom projekte, ktorým sa SPP, š. p. Bratislava transformuje na akciovú spoločnosť.
Správa o procese privatizácie mapuje nasledovné oblasti:
1. Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR
2. Zámer a postup privatizácie SPP, š. p.
3. Privatizačný poradca
4. Privatizačný projekt
5. Transformácia SPP zo š. p. na a. s.
6. Proces predaja 49% SPP
6.1. Rozhodnutie vlády o predaji 49% podielu akcií
6.2. Komisia pre riadenie a koordináciu procesu privatizácie SPP /Mikloš/
6.3. Komisia pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP /Machová/
6.4. Tender
6.5. Pravidlá výberového procesu
6.6 Výberové kritériá
6.7. Predloženie záväzných ponúk
6.8.Výsledok hodnotenia ponúk
6.9. Transakčné dokumenty
2
1.Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR
Cieľom materiálu je získať súhlas vlády s privatizáciou 49% podielu majetku štátu v SPP, š. p. po jeho transformácii na a. s. a zabezpečiť predloženie Zámeru a postupu privatizácie SPP, š. p. na rokovanie vlády. Materiál obsahoval základné ekonomické a finančné parametre SPP, š. p. ako aktíva podniku vo výške 86,1 mld. Sk (z toho vlastné zdroje 57,5 mld. Sk, cudzie zdroje 24,3 mld. Sk a ostatné pasíva 4,3 mld. Sk) pričom trhové ocenenie zvyšujú ďalšie aspekty:
-monopolné postavenie SPP, š. p. v distribúcii a trhu zemného plynu v SR,
-geografické postavenie SPP ako hlavného prepravcu zemného plynu z Ruskej federácie do západnej Európy (objem prepravy predstavoval 25% spotreby plynu v západnej Európe; podľa štatistických údajov tranzitná preprava v roku 1998 predstavovala pre zahraničie 95% z celkového prepraveného objemu zemného plynu),
-dlhodobosť uzatvorených kontraktov na zdroje plynu a tranzitnú prepravu,
-majoritné kapitálové postavenie v spoločnosti Nafta, a. s. Gbely.
Na základe uvedeného bola stanovená trhová hodnota SPP v sume 6 8 mld. USD, ktorú vláda vzala na vedomie uznesením č. 353/2000. Spresnenie uvedenej hodnoty malo byť vypracované audítorskou spoločnosťou Price Waterhouse Coopers. Uvedená audítorská spoločnosť spolupracovala aj pri príprave podkladov pre medzinárodnú verejnú súťaž na výber privatizačného poradcu.
Uznesením č. 353 zo dňa 24. mája 2000 vláda súhlasila s privatizáciou 49 % podielu majetku štátu v SPP š.p. po jeho transformácii na akciovú spoločnosť a uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci s ministerkou pre správu a privatizáciu národného majetku predložiť na rokovanie vlády Zámer a postup privatizácie SPP, š. p. v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v termíne do 15. júna 2000.
Na základe prezentácie vypracovanej v marci 2002 privatizačným poradcom CSFB bolo ocenenie 49% podielu SPP, a. s. v rozsahu 1,82 2,35 mld. USD. Konzorcium dňa 19. októbra 2001 stanovilo orientačnú ponuku na 1,893 mld. USD. Pri vyhodnotení ponuky bola konečná ponuka konzorcia 2,7 mld. USD považovaná za výhodnú, s odôvodnením, že je o 40% vyššia v porovnaní s orientačnou ponukou stanovenou konzorciom. Vzhľadom na trhovú hodnotu stanovenú v Koncepcii reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR bola orientačná aj konečná ponuka konzorcia výrazne nízka.
Takto určená hodnota bola účelová, aby kúpna cena bola čo najnižšia. Stanovenie hodnoty audítorskou spoločnosťou v čase prijatia uznesenia vlády č. 262 zo 14. marca 2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 % podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom v Bratislave a nasledujúce uzatvorenie Zmluvy o kúpe a predaji akcií, nemalo oporu v právnom poriadku SR.
Podľa § 59a Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení ku dňu uzatvorenia Zmluvy o kúpe a predaji akcií, ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10% hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť zmluva spolu so znaleckým posudkom uložená do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie.
Stanovenie hodnoty audítorskou firmou a nie na základe znaleckého posudku založilo ďalekosiahle právne následky. Podľa citovaného § 59a druhej vety Obchodného zákonníka
3
Zmluva o kúpe a predaji akcií nemohla nadobudnúť účinnosť skôr, ako bola uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Neexistencia určenia hodnoty predmetu zmluvy znaleckým posudkom mala vážne následky vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti zmluvy a rovnako predstavovala nesplnenie podmienok v konaní pri zápise do obchodného registra.
Poznamenáva sa, že obdobné zásadné právne vady nie vylúčené aj pri predaji akcií iných podnikov s charakterom prirodzeného monopolu.
Rozsah manipulácie s hodnotou SPP bol potvrdený po privatizácii. V rámci unbuldingu došlo k znaleckému oceneniu hodnoty majetku, ktorá bola bez dodatočných investícií niekoľkokrát vyššia ako spomenutá hodnota určená audítorskou spoločnosťou.
Postup spočívajúci v radikálnom zvýšení hodnoty SPP po privatizácii ovplyvnil výšku odpisov v daňovej oblasti a nepriamo aj nárast cien energií.
ZÁVER
Neexistencia určenia hodnoty predmetu zmluvy znaleckým posudkom vážne následky vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o kúpe a predaji akcií a rovnako predstavuje nesplnenie podmienok v konaní pri zápise do obchodného registra.
2.Zámer a postup privatizácie SPP, š. p.
Zámer a postup privatizácie SPP, š. p., bol vypracovaný na základe Koncepcie reštrukturalizácie, ktorú predložil minister hospodárstva a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku na základe bodu C.1. uznesenia vlády č. 353/2000. Materiál sa zaoberá spôsobom riešenia ďalšieho vývoja vlastníckych vzťahov v SPP, š. p., tým, že po transformácii štátneho podniku na akciovú spoločnosť zostane vo vlastníctve štátu 51% akcií a na privatizáciu sa ponúkne 49% akcií, pričom do úvahy prichádzali tri spôsoby privatizácie, a to:
- priamy predaj strategickému investorovi (resp. konzorciu strategických investorov)
- predaj na burze cenných papierov
- kombinácia predchádzajúcich dvoch spôsobov.
Vynechaný bol najvýhodnejší spôsob spočívajúci vo vytvorení spoločného podniku.
Zámer a postup privatizácie SPP, š. p. vláda vzala na vedomie s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády. (Uznesenie vlády SR č. 577 z 12. júla 2000 k zámeru a postupu privatizácie SPP, š. p.) Národná rada SR vzala na vedomie zámer a postup realizácie SPP, š. p. uznesením č. 1017 dňa 14. septembra 2000. NR SR požiadala vládu, aby po ukončení rozhodovacieho procesu predložila Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu informáciu o výsledku rozhodovacieho procesu so zameraním na:
-metódu privatizácie,
-zdôvodnenie veľkosti podielu majetku SPP, ktorý pôjde do privatizácie.
3.Privatizačný poradca
MH SR (obstarávateľ) pri výbere privatizačného poradcu mal postupovať podľa zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V zmysle § 38 ods. 1 tohto zákona obstarávateľ mal evidovať a uchovávať všetky doklady z verejného obstarávania štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t. j. v tomto prípade do 28.02.2005.
4
Kontrolou o priebehu výberového konania privatizačného poradcu bolo zistené, že na MH SR sa dokumentácia z tejto verejnej súťaže nachádza neúplná. Okrem iného chýba jeden z najdôležitejších dokumentov z verejného obstarávania, a to súťažné podklady, kde uvedené všetky informácie pre uchádzačov, ako i hodnotiace kritériá a ich váha. Z tohto dôvodu, ako i z dôvodu presnejšieho zdokumentovania priebehu privatizácie Slovenského plynárenského podniku, a. s., bola potrebná súčinnosť aj Fondu národného majetku.
V zmysle § 34 zákona o verejnom obstarávaní mal minister hospodárstva SR zriadiť komisiu pre výber privatizačného poradcu SPP. V získaných dokladoch sa nenachádza menovanie členov komisie, avšak z Notárskej zápisnice o priebehu zasadnutia komisie na otváranie obálok č. Nz 187/2000 JUDr. Jarmily Kováčovej notárky zo dňa 01.12.2000 bolo zistené nasledovné zloženie komisie:
1/ JUDr. Ján Sabol, predseda komisie – štátny tajomník MH SR,
2/ PhDr. Vladimír Drozda, podpredseda komisie štátny tajomník Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku,
3/ Ing. Peter Brňo, podpredseda komisie – štátny tajomník MH SR,
4/ Ing. Ján Kojda, člen komisie – prezident Fondu národného majetku,
5/ Ing. Ondrej Studenec, člen komisie – MH SR,
6/ Ing. Márius Hričovský, tajomník komisie – MH SR,
7/ JUDr. Katarína Mathernová, členka komisie – Kancelária podpredsedu vlády SR,
8/ Prof. Peter Baláž, PhD., člen komisie – poslanec Výboru pre privatizáciu za koalíciu,
9/ Ing. Jaroslav Volf, člen komisie – poslanec Výboru pre privatizáciu za koalíciu,
10/ Ing. Róbert Kulifay, člen komisie – Konfederácia odborových zväzov.
Na základe Notárskej zápisnice o priebehu zasadnutia komisie na výber finančného poradcu pre privatizáciu SPP, a.s., č. Nz 212/2000 JUDr. Jarmily Kováčovej notárky zo dňa 22.12.2000 bolo zistené nasledovné zloženie komisie:
1/ JUDr. Ján Sabol, predseda komisie – štátny tajomník MH SR,
2/ PhDr. Vladimír Drozda, podpredseda komisie štátny tajomník Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku,
3/ Ing. Ján Kojda, člen komisie – prezident Fondu národného majetku,
4/ Ing. Ondrej Studenec, člen komisie – MH SR,
5/ Ing. Márius Hričovský, tajomník komisie – MH SR,
6/ Ing. Jaroslav Volf, člen komisie – poslanec Výboru pre privatizáciu za koalíciu,
7/ Ing. Jozef Brhel, člen komisie – poslanec Výboru pre privatizáciu,
8/ Ing. Pavol Janočko, člen komisie – SPP, š.p., Bratislava,
9/ Ing. Peter Brňo, podpredseda komisie – štátny tajomník MH SR,
10/ JUDr. Katarína Mathernová, členka komisie – Kancelária podpredsedu vlády SR,
11/ Ing. Pavol Kinčeš, člen komisie – generálny riaditeľ SPP š.p. Bratislava.
Komisia na výber privatizačného poradcu SPP, ktorá mala byť menovaná ministrom hospodárstva SR, mala pracovať za podpory audítora SPP, š. p., spoločnosti PriceWaterhouseCoopers na príprave podkladov pre medzinárodnú verejnú súťaž. O činnosti tejto komisie nie sú k dispozícii žiadne doklady.
Verejná súťaž bola vyhlásená MH SR a MSPNM SR 5. októbra 2000 v Obchodnom vestníku č. 21/2000 a vo Financial Times. Záujem o účasť v súťaži prejavilo 21 medzinárodných spoločností (prevažne investičných bánk). Súťažné podklady si vyzdvihlo 18 spoločností a ponuky v stanovenej lehote do 30.11.2000 predložilo 10 spoločností.
Minister hospodárstva Ľubomír Harach listom č. 5072/200-010 zo dňa 12.12.2000 z dôvodu, že ponúknuté návrhy cien neumožňuje vypočítať ich aritmetický priemer, požiadal všetkých
5
uchádzačov, aby do 20.12.2000 odôvodnili návrh ceny.
Dňa 22. decembra 2000 Komisia pre výber privatizačného poradcu vyhodnotila predložené ponuky. Komisia hodnotila tieto kritériá:
1.Kritérium: Preukázanie pochopenia základných podmienok
2.Kritérium: Prístup a metodika
3.Kritérium: Kvalita tímu a jeho členov
4.Kritérium: Referencie a dosiahnuté výsledky
5.Kritérium: Cena
Každé kritérium malo rovnakú váhu. Z piatich kritérií štyri kritériá subjektívne a len jedno kritérium matematicky hodnotiteľné, a to cena, avšak i toto kritérium bolo hodnotené subjektívne, čo dokazujú zápisy z vyhodnotenia ponúk jednotlivých členov komisie, ktoré súčasťou notárskej zápisnice.
Na základe individuálneho hodnotenia členov súčtom udelených bodov komisia vyhodnotila ponuku spoločnosti Credit Suisse First Boston (Europe) Limited (ďalej len "CSFB") ako najlepšiu. V poradí druhá skončila ponuka spoločnosti NM Rothschild & Sons Limited, Londýn, ktorá v prvých štyroch kritériách dosiahla najvyšší počet bodov. Jej konečné druhé poradie ovplyvnila cenová ponuka, ktorá bola stanovená vo výške 1% z hrubej hodnoty transakcie (súhrnnej protihodnoty SP), avšak maximálna odmena bola stanovená na výšku 18 miliónov USD.
Cenová ponuka víťazného uchádzača CSFB bola nasledovná:
Súhrnná protihodnota Odmena za úspešný strategický predaj
Do 1 miliardy USD 0,50% z SP;
Od 1 miliardy USD do 2 miliárd USD vrátane 0, 68% z SP; a
Nad 2 miliardy USD 0,4% z SP nad 2 miliardy USD
Okrem tejto odmeny mali byť CSFB nahradené účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou tejto zákazky vrátane nákladov na realizáciu IPO (napr. road show, tlačiarenské služby, a poplatky právnikov) s tým, že tieto náklady budú obmedzené. (neuvádza sa kým budú tieto náklady obmedzené a do akej výšky budú obmedzené). V ponuke, ako i v mandátnej zmluve nie je presne špecifikované, do akej výšky budú tieto náklady obmedzené. I z tejto formulácie je zrejmé, že členovia i toto kritérium hodnotili subjektívne, čo je preukázané i v nižšie uvedenom zistení pri fakturácii za poskytnuté služby.
Na základe výsledku verejného obstarávania MH SR uzatvorilo s CSFB mandátnu zmluvu dňa 26.02.2001, ktorá bola zo strany CSFB podpísaná dňa 30.11.2000, t. j. ešte pred vyhodnotením verejnej súťaže (22.12.2000). Na túto chybu bolo MH SR upozornené Stanoviskom k návrhu zmluvy JUDr. Annou Niku advokátkou zo dňa 21.02.2001, ktoré bolo vypracované na základe požiadania MH SR, t. j. ešte pred podpisom mandátnej zmluvy. Taktiež v tomto stanovisku bolo MH SR upozornené na nedostatočnú úpravu náhrady účelne vynaložených nákladov, akým spôsobom tieto náklady budú MH SR preukazované a do akej maximálnej výšky môžu byť fakturované. Ani tieto pripomienky MH SR nezapracovalo do mandátnej zmluvy. V mandátnej zmluve bola dohodnutá odmena :
Úhrnná cena (UC) Odmena za úspešný strategický predaj
6
Do 1 miliardy USD 0,50% z ÚC;
do 2 miliárd USD vrátane 0, 68% z ÚC; a
Nad 2 miliardy USD 0,4% z ÚC nad 2 miliardy USD
t. j. dohodnutá v rozpore s ponukou (porušenie zákona o verejnom obstarávaní).
V zmysle § 36 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní mal obstarávateľ povinnosť oznámiť výsledok verejného obstarávania do siedmich dní od uplynutia lehoty viazanosti ponuky uchádzača, ktorého ponuka bola najúspešnejšia. MH SR túto povinnosť splnila v danej lehote dňa 05.03.2001.
Privatizačný poradca CSFB vystavilo dňa 19.07.2002 pre MH SR faktúru č. M301/0210, ref. č. X57843/SQ34 vo výške 26 950 000,- USD. Podľa priloženej faktúry sa nedá zistiť, kto túto faktúru prijal, kedy bola prijatá a kým bola odsúhlasená. Cena bola fakturovaná v tomto zložení:
Odmena 21 160 000,00 USD
Mimoriadne peňažné výdavky 477 322,09 USD
Náklady a výdavky tretej strany 5 312 677,91 USD
Spolu 26 950 000,00 USD
Takto fakturovaná odmena vo výške 21 160 000,00 USD bola v rozpore s uzatvorenou mandátnou zmluvou.
Ďalej z tohto znenia faktúry nie je zrejmé, o aké konkrétne mimoriadne peňažné výdavky vo výške 477 322,09 USD a náklady a výdavky tretej strany vo výške 5 312 677,91 USD (spolu vo výške 5 790 000,00 USD) ide o to, kto túto výšku odsúhlasil a či táto výška zodpovedá i skutočne vynaloženým výdavkom a nákladom.
V dokladoch z výberu poradcu bola priložená fotokópia listu od spoločnosti Linklaters, Bratislava, zo dňa 26.07.2002, ktorým oznamujú p. Michalovi Šušákovi, CSFB, Staroměstské nám. 15, Praha, ich názor, že CSFB právo na vyplatenie honorárov a nákladov uvedených vo faktúre. Tento list bol zaslaný na vedomie JUDr. Jánovi Sabolovi, štátnemu tajomníkovi MH SR. Z tohto listu nie je zrejmé, či spoločnosť Linklaters posudzovala túto konkrétnu faktúru, alebo inú faktúru. Tento list bol vyhotovený po dátume vystavenia faktúry (faktúra bola vystavená dňa 19.07.2002).
O nejasnosti výšky fakturovanej čiastky potvrdzuje i fotokópia listu Advokátskej kancelárie Niku & partners, Bratislava, zo dňa 09.08.2002, v ktorom Advokátska kancelária oznamuje MH SR názor, že odmena má byť vypočítaná na základe vzorca:
0,68% z ÚC + ( 0,4% z ( ÚC – 2 miliardy USD))
Názor Advokátskej kancelárie Niku & partners, Bratislava, síce potvrdzuje spôsob výpočtu odmeny, ale tento názor je chybný, účelový a v rozpore so znením mandátnej zmluvy.
MH SR v návrhu Dohody o pristúpení k časti záväzku (Informácia pre ministra hospodárstva zo dňa 19.11.2002 vypracovaná JUDr. Kobidovou a schválená JUDr. Novomeskou), ktorá sa mala uzatvoriť medzi MH SR a Fondom národného majetku SR, v bode 2 pôvodne navrhlo: „Ministerstvo vyhlasuje, že faktúru spoločnosti CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LIMITED podľa bodu 1 tejto dohody, preskúmalo a potvrdzuje jej správnosť
7
po formálnej a vecnej stránke“.
MH SR prepracovalo bod 2, ktorý znel: „Ministerstvo vyhlasuje, že faktúru spoločnosti CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LIMITED podľa bodu 1 tejto dohody preskúmala právnická kancelária LINKLATERS, ktorá potvrdila, že CSFB právo na vyplatenie honorárov a nákladov, ktoré sa uvádzajú vo faktúre“.
Takto upravený návrh dohody bol listom zo dňa 04.10.2002 zaslaný na Fond národného majetku SR, ktorý listom zo dňa 15.11.2002 Dohodu o pristúpení k záväzku vrátil nepodpísanú, keďže bol pre Fond národného majetku SR tento text bodu 2 neakceptovateľný. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Fond národného majetku SR list právnickej kancelárie LINKLATERS neakceptoval, ale MH SR ho akceptovalo.
Nakoniec MH SR prepracovalo tento bod č. 2 dohody, ktorý znie: „Ministerstvo potvrdzuje, že záväzok podľa bodu 1 tejto dohody je platným záväzkom Ministerstva v zmysle Zmluvy, výška a splatnosť tohto záväzku je stanovená plne v súlade so Zmluvou“.
V tejto informácii bolo ďalej odporučené ministrovi hospodárstva jednoznačnejšie stanovenie odmeny pre privatizačného poradcu a aby bola riešená formou dodatku k mandátnej zmluve, čo taktiež poukazuje na nejednoznačné stanovenie odmeny pre privatizačného poradcu. O existencii dodatku k mandátnej zmluve sa na MH SR nenachádzajú žiadne informácie.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že MH SR nevedelo s určitosťou vypočítať výšku honoráru a nákladov na základe mandátnej zmluvy (nejasnosť špecifikácie náhrady vynaložených nákladov je popísaná vyššie).
Kontrolou faktúry bolo zistené:
fakturovaná suma nárok podľa zmluvy rozdiel
odmena v USD 21 160 000,00 16 400 000,00 + 4 760 000,00
CSFB podľa ponuky by patrila nasledovná odmena:
Súhrnná protihodnota Odmena za úspešný odmena v USD
strategický predaj
Do 1 miliardy USD 0,50% z SP; 5 000 000,00
Od 1 miliardy USD do 2 miliárd USD vrátane 0, 68% z SP; 6 800 000,00
Nad 2 miliardy USD 0,40% z SP; 2 800 000,00
Spolu 14 600 000,00
Rozdiel medzi fakturovanou odmenou a vypočítanou odmenou podľa ponuky, ktorú členovia komisie hodnotili, činí 6 560 000,00 USD, t. j. 257 552 160,00 Sk.
Dohoda o pristúpení k časti záväzku bola uzatvorená dňa 15.01.2003 na sumu 26 950 000,00 USD s textom 2 bodu dohody, ktorý znie: „ministerstvo potvrdzuje, že záväzok podľa bodu 1 tejto Dohody je platným záväzkom Ministerstva v zmysle Zmluvy, výška a splatnosť tohto záväzku je stanovená plne v súlade so zmluvou“.
Vyššie uvedená faktúra bola uhradená Fondom národného majetku SR dňa 15.01.2003 vo výške 26 950 000,00 USD (1 058 083 950,- Sk pri kurze 39,261 Sk/USD).
uhradená odmena v Sk fakturácia podľa zmluvy fakturácia podľa ponuky
830 762 760,- Sk 643 880 400,- Sk 573 210 600,- Sk
8
Pri možnej úspešnosti spoločnosti NM Rothschild & Sons Limited, Londýn, ktorá skončila na druhom mieste, by Slovenská republika zaplatila za služby privatizačného poradcu celkom 18 000 000,00 USD ( 706 698 000,- Sk, t. j. o 351 385 950,- Sk menej).
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že výber privatizačného poradcu bol netransparentný a bol v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Okrem vyššie uvedenej faktúry bola dňa 07.01.2008 MH SR poskytnutá z FNM SR ďalšia faktúra za činnosť privatizačného poradcu (CSFB) zo dňa 31.07.2003 na sumu 4 586 084,63 USD (164 878 914,62 Sk), ktorá bola uhradená dňa 30.09.2003.
ZÁVER
- protizákonný proces výberu privatizačného poradcu (zákon 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní)
- uzatvorenie mandátnej zmluvy v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (rozdiel medzi ponúknutou cenou a zmluvnou cenou)
- uhradenie nepreukázaných výdavkov vo výške 5 790 000,00 USD (227 321 190,00 Sk)
- protiprávne uhradenie odmeny privatizačnému poradcovi vo výške 6 560 000,00 USD (257 552 160,00 Sk)
- vyplatená následná nepreukázaná odmena vo výške 4 586 084,63 USD (164 878 914,62 Sk)
- spolu vyplatená odmena privatizačnému poradcovi bola vo výške 31 536 084,63 USD
- ponuka druhého v poradí bola vo výške maximálne 18 000 000,00 USD, čo je o 13 536 084,63 USD menej ako „víťazná ponuka“
4.Privatizačný projekt
Vláda uložila uznesením č. 56/2000 v bode C.2. ministrovi hospodárstva a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku začať práce na základnom privatizačnom projekte, ktorým sa SPP š. p. transformuje na akciovú spoločnosť. MH SR zabezpečilo začatie prác na základnom privatizačnom projekte a uložilo SPP, š.p. listom č. 227/2000/100 z 9. februára 2000 tieto práce začať. MSPNM SR zvolalo rokovanie vo veci usmernenia spracovateľa privatizačného projektu 18.02.2000 a 25.02.2000, ktorého sa zúčastnili zamestnanci SPP, š. p. a MH SR.
Základný privatizačný projekt bol vypracovaný spoločnosťou Gasfin, a. s. o. c. p, Kozia 17, Bratislava,(samostatná právnická osoba, dcérska spoločnosť SPP) ku dňu 31. 12. 1999 a predložený zakladateľovi (MHSR) dňa 31.10.2000. Na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku bol predložený dňa 20.12. 2000.
Základný privatizačný projekt podľa stanoviska zakladateľa zo dňa 29.11.2000 obsahoval všetky predpísané prílohy a bol spracovaný na celý majetok podniku.
Vláda uznesením č. 317/2001, ktoré dopĺňalo uznesenie vlády č. 353/2000, uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci s ministerkou pre správu a privatizáciu národného majetku upraviť privatizačný projekt podniku SPP, štátny podnik, Bratislava, ktorým vláda súhlasila s vkladom celého majetku podniku SPP, š. p. do akciovej spoločnosti, ktorú založil Fond národného majetku SR s určením podielov akcií.(51% a 49%)
5.Transformácia SPP zo š. p. na a. s.
9
Vláda vzala na vedomie koncepciu reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR a súhlasila s privatizáciou 49% podielu majetku štátu SPP, š. p. po transformácii na akciovú spoločnosť uznesením č. 353 zo dňa 24. mája 2000.
Uznesením č. 317/2001 vláda odporučila prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR previesť výkon práv akcionára založenej akciovej spoločnosti z majetku podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Bratislava, v rozsahu určenej majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na zakladateľa, ďalej vláda uložila ministrovi hospodárstva vydať na žiadosť Fondu národného majetku SR podľa § 11 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zrušení podniku bez likvidácie ku dňu určenému Fondom národného majetku SR.
Rozhodnutím ministra hospodárstva č.55/2001 zo dňa 7. júna 2001 pod značkou 2404-2001-1000-010 bol š. p. zrušený k 30.júnu 2001 a všetok majetok bol prevedený na Fond národného majetku SR, ktorý ho k 1.júlu 2001 vložil do akciovej spoločnosti, kde 51% bude trvalá účasť štátu a 49% bude predaj akcií strategickému investorovi.
6. Proces predaja 49% podielu majetku štátu v SPP
6.1. Rozhodnutie vlády o privatizácii podniku SPP
Uznesením č. 317 z 11. apríla 2001 vláda vydala rozhodnutie o privatizácii podniku SPP, š. p., v ktorom sa určil privatizačný projekt, a rozhodnutie sa týkalo celého majetku SPP, š. p.
Privatizácia sa uskutočnila založením akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, vkladom celého majetku štátneho podniku s účtovnou hodnotou k 31. 12. 1999 57 516 054 tis. Sk. Akcie sa rozdelili na:
51% podiel akcií, ktoré boli trvalou majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR
49% podiel akcií bola dočasná majetková účasť Fondu národného majetku SR do vydania rozhodnutia vlády podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
Jednou z podmienok privatizácie bolo, že vláda súhlasila s vkladom celého majetku podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Bratislava do akciovej spoločnosti, ktorú založí Fond národného majetku SR.
Vláda schválila predaj 49 % podielu akcií dočasnej majetkovej účasti Fondu národného majetku SR v obchodnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Bratislava, založenej Fondom národného majetku SR, formou priameho predaja prostredníctvom výberového konania aj za účasti zahraničných subjektov jednému subjektu, alebo konzorciu subjektov v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uznesením vlády SR č. 523 z 13. júna 2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49 % podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Bratislava. Súčasne vláda poverila predsedu vlády predložiť na rokovanie Národnej rady SR informáciu o stave procesu predaja akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Bratislava a poverila ministra hospodárstva a ako alternáta ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku odôvodniť informáciu v Národnej rade SR.
6.2. Komisia pre riadenie a koordináciu procesu privatizácie SPP /Mikloš/
10
Komisia pre riadenie a koordináciu procesu privatizácie SPP, š. p. (ďalej len „Riadiaca komisia“) vznikla na základe súhlasu vlády na rokovaní dňa 20. júna 2001(uvedené v zázname z rokovania vlády, nebolo prijaté uznesenie). Členmi Riadiacej komisie mali byť podľa materiálu predloženého na rokovanie vlády s názvom „Správa o stave procesu privatizácie SPP, š. p.“ Ivan Mikloš predseda, Mária Machová, Ľubomír Harach, Brigita Schmognerová, Jozef Kojda, Ján Sabol, Vladimír Drozda, Róbert Fico, Vladimír Tvaroška a dvaja poslanci NRSR. Návrh členov Riadiacej komisie (mal podľa predloženého materiálu) zohľadňoval požiadavky odbornosti, prierezovosti a transparentnosti. Úlohou Riadiacej komisie bolo koordinovať činnosť poradcu pre privatizáciu SPP, š. p., dohliadať na plnenie časového harmonogramu privatizácie, zabezpečovať komunikáciu medzi poradcom a vládou SR, zabezpečovať odborné stanoviská, informovať pravidelne vládu SR o aktuálnom stave a iné aktivity v spojitosti s privatizáciou SPP a tiež zabezpečiť medzirezortné riadenie prác a tiež dohľad NR SR nad privatizačným procesom.
Štatút Riadiacej komisie bol schválený na jej rokovaní dňa 16.07.2001, ktorého sa podľa Zápisu z rokovania zúčastnili Ivan Mikloš, Mária Machová, Ľubomír Harach, Jozef Kojda, Miloslav Lapúnik, Vladimír Tvaroška, predstavitelia CSFB, SLSP a Linklaters. Podľa štatútu Riadiacej komisie (neautorizovaného) sa jej členmi stali Ivan Mikloš, Mária Machová, Brigita Schmögnerová, Ľubomír Harach, a Jozef Kojda.
Pred začiatkom rokovania Riadiacej komisie dňa 29.01.2002 sa táto zaoberala možnosťou účasti predstaviteľa strany Smer na samotnom rokovaní. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda totiž v televíznej diskusii „O 5 minút 12“ ponúkol dňa 27.01.2002 účasť Róbertovi Ficovi, predsedovi Smeru. (Zdroj: Zápisnica z rokovania Riadiacej komisie dňa 29.01.2002, podpísaní: Ivan Mikloš, Mária Machová, Ľubomír Harach, a Jozef Kojda.)
Z činnosti tejto komisie k dispozícii zápisy z jej rokovaní zo dňa 16.07.2001, 28.08.2001, 17.09.2001, 26.10.2001, 19.11.2001, 29.01.2002, 15.02.2002 a 04.03.2002.
Privatizačný poradca upozornil na skutočnosť, že kupujúci 49 % akcií SPP nebude ochotný akceptovať riziko z titulu uplatnenia tzv. Duckého zmeniek, z toho dôvodu bude vláda musieť prevziať záruku za riziká z nich vyplývajúce. O konkrétnej forme tejto záruky mala Riadiaca komisia rozhodovať pri schvaľovaní návrhu kúpno-predajnej zmluvy. (Zdroj: Zápis z rokovania Riadiacej komisie zo dňa 28.08.2001).
Podľa zápisu zo dňa 26.10.2001 záujem o kúpu akcii SPP malo 9 spoločností. Ivan Mikloš povedal, že absolútne nevyhnutným predpokladom pre privatizáciu SPP je skutočná konkurencia minimálne dvoch serióznych a finančne silných záujemcov do konca súťaže. Podľa Ivana Mikloša by mala byť pritom cena, ktorú navrhlo v predbežnej ponuke konzorcium Ruhrgas, Snam a Gas de France minimom, za ktorú by sa mali akcie SPP predávať. Ostatní členovia komisie potvrdili obe požiadavky. (Zdroj: Zápis z rokovania Riadiacej komisie zo dňa 26.10.2001).
Riadiaca komisia umožnila, vzhľadom na dostatočnú úroveň konkurencie vo výberovom konaní, vytváranie konzorcií. Určila termín na predkladanie záväzných ponúk na 28.02.2002. Rozhodla o otázke vyčlenenia non-core aktív a o možnosti CSFB poskytnúť súhrnnú informáciu o kontraktoch záujemcom o kúpu akcií SPP. Rozhodla tiež o predložení návrhov transakčných dokumentov poradcami Riadiacej komisii vrátane slovenských verzií a memoranda o kľúčových otázkach do 12.02.2002, pričom Riadiaca komisia k nim zaujme postoj na rokovaní 15.02.2002 o 9. hodine. Právnici FNM a MH mali v čase rokovania Riadiacej komisie k dispozícii druhé verzie transakčných dokumentov. Riadiaca komisia schválila návrh poradcov. Podľa Ivana Mikloša pri výbere kritérií výberu víťaza na kúpu akcií SPP by mala jednoznačne najvýznamnejšiu úlohu zohrať ponúkaná cena. Konkrétne kritériá výberu mala stanoviť pracovná komisia pod vedením Márie Machovej v termíne pred 28.02.2002. (Zdroj: Zápis z rokovania Riadiacej komisie zo dňa 29.01.2002).
Riadiaca komisia schválila memorandum „Kľúčové body Zmluvy o kúpe akcií
11
a Akcionárskej zmluvy“, ktoré malo byť predložené na rokovanie vlády SR v termíne 18.02.2002. Rozhodla o rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporov medzi SPP a Kerametalom. CSFB bolo požiadané o vypracovanie aktualizácie ocenenia SPP, ktoré malo reagovať na najnovšie informácie, vrátane výsledkov za rok 2001, definitívneho riešenia non-core aktív a schválený regulačný rámec.
CSFB informoval Riadiacu komisiu o ponuke na kúpu 49 % akcií SPP, ktorú 28.02.2002 predložilo konzorcium Ruhrgas/Gaz de France/Gazprom. V súvislosti s tým Riadiaca komisia uložila niektoré úlohy poradcovi. (Zdroj: Zápis z rokovania Riadiacej komisie zo dňa 04.03.2002).
6.3. Komisia pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP /Machová/
Komisiu viedla ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová, a jej členmi boli Jozef Kojda, Ján Sabol , Vladimír Drozda, Róbert Fico a Vladimír Tvaroška, Jaroslav Volf, Peter Kováč, Ondrej Studenec.
V kompetencii komisie bolo najmä:
posudzovanie všetkých strategických materiálov spracovaných privatizačným poradcom,
prijímanie stanovísk k návrhom stratégie privatizácie, pred ich predložením a schválením vládou SR,
prijímanie stanovísk k informačnému memorandu pred jeho predložením a schválením vládou SR,
prijímanie stanovísk k podmienkam transakčných dokumentov
schvaľovanie podmienok pri postupe odovzdávania ponúk zo strany potencionálnych záujemcov,
posúdenie návrhov a výber najvhodnejšieho záujemcu, ktorý bude doporučený ministerkou pre správu a privatizáciu národného majetku SR na rozhodnutie vlády SR,
komisia prijíma stanoviská vo forme odporúčania hlasovaním. Na základe dostupných dokumentov nie je možné určiť, kto mal právo hlasovať, spôsob hlasovania, uznášania schopnosť a záväznosť výsledku hlasovania.
Podľa zápisu komisie zo dňa 27.novembra 2001 zástupca CSFB informoval, že oslovil 38 potenciálnych investorov, z ktorých 15 prevzalo informačné memorandum, z ktorých 9 predložilo predbežnú ponuku. V prezentácii privatizačného poradcu sa však tieto údaje líšia (38, 16, 10).
Na zasadnutí komisie dňa 12 . februára 2002 zástupca CSFB informoval o ukončení due dilligence, očakávalo sa predloženie záväzných ponúk minimálne 3 záujemcov v stanovenom termíne 28. februára 2002.
Na zasadnutí komisie dňa 21. februára 2002 poradca CSFB predložil návrh Výberových kritérií a pravidlá výberového procesu pri predaji 49% akcií SPP“. Člen komisie JUDr. Róbert Fico požiadal, aby sa v zápisnici uviedlo, že na rokovaní komisie a aj na jej predošlých rokovaniach vyjadril nesúhlas s privatizáciou SPP. Výberové kritériá boli schválené uznesením vlády č. 188 z 27. februára 2002. Podľa zápisu komisie z 21.02.2002 pravidlá výberového procesu mali tvoriť časť materiálu na rokovanie komisie. Originál pravidiel nie je k dispozícii. Z kópie pravidiel výberového procesu vyplýva, že záujemcovia museli predložiť ponuky v dvoch samostatných obálkach, resp. škatuliach na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 28. februára 2002 medzi 12.00 a 15.00
12
hodinou. Vzhľadom na požiadavky, ktoré na obsah týchto obálok, resp. škatúľ kládli pravidlá výberového procesu, bolo evidentné, že záväznú ponuku nebolo možné podať vo forme jednej jedinej malej obálky.
Na zasadnutí komisie dňa 28. februára 2002 komisia skonštatovala, že v stanovenom termíne 28. februára 2002 do15.00 hod podal záväznú ponuku jediný záujemca, konzorcium Gaz de France, Ruhrgas a Gazprom. Spoločnosti Total Fina a Williams ponuky nepredložili. Spoločnosť Williams adresovala dňa 27. februára 2002 list (originál listu nie je k dispozícii), v ktorom oznámila svoje rozhodnutie nepredložiť ponuku, pričom deň a hodinu doručenia listu na MSPNM SR nie je možné na základe dostupných dokladov potvrdiť. Keďže list od spoločnosti Williams z 27. februára 2002 nemohol byť v žiadnom prípade záväznou ponukou, existovalo veľa možností, ako sa jediný záujemca konzorcium Gaz de France, Ruhrgas a Gazprom mohlo dozvedieť, že ide do súťaže ako jediné. A táto informácia nepochybne ovplyvnila aj výšku ponúknutej ceny obsiahnutú v záväznej ponuke doručenej 28. februára 2002 uvedeným konzorciom. Vtedajší podpredseda vlády SR Ivan Mikloš vo svojej výpovedi na Úrade špeciálneho prokurátora dňa 18. marca 2004 túto skutočnosť uviedol slovami, že táto informácia (rozumej, že konzorcium je v samosúťaži) mu mohla byť poskytnutá z viacerých zdrojov.
Po zvážení možností nepokračovať v súťaži, ak bola predložená iba jedna ponuka, alebo otvoriť ponuku a pokračovať v súťaži sa komisia rozhodla pre variant pokračovať v súťaži, a to napriek tomu, že niektorí členovia komisie výslovne žiadali súťaž zastaviť, pretože nie je možné hovoriť o súťaži, ak bola predložená iba jedna ponuka. Rozpečatenie ponuky bolo predmetom notárskej zápisnice, ktorá mala tvoriť prílohu zápisu zo zasadnutia komisie. Notárska zápisnica nie je prílohou tohto zápisu a nenachádza sa v archíve MHSR.
Poradca pri otváraní ponuky skonštatoval, že ponuka je po formálnej stránke kompletná a je v očakávanom formáte. Podľa pravidiel výberového procesu (neoverená kópia) v časti A. Predkladanie ponúk mal každý záujemca predložiť 2 obálky, resp. škatule jednoznačne označené menom záujemcu. V súvislosti s uvedeným je k dispozícii vydané potvrdenie MSPNM o prevzatí 5 kusov zapečatených obálok bez označenia pre zástupcu perspektívneho nadobúdateľa - konzorcium.
V zmysle pravidiel výberového procesu, vystavilo MPSNM konzorciu potvrdenie o prevzatí 5 obálok bez označenia dňa 28.02.2002 v čase 14.40 hod. (originál potvrdenia) Potvrdenie pre spoločnosť Williams o prevzatí obálky nie je k dispozícii.
Na základe tejto zápisnice mala byť ponuka predmetom ďalšej diskusie na stretnutí komisie 5. marca 2002. Podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia nezúčastnil Róbert Fico. Zápisnica z tohto stretnutia nie je k dispozícii.
Pokiaľ ide o neexistenciu zásadných dokumentov týkajúcich sa privatizácie, treba uviesť nasledovné: 7. apríla 2003 začal prokurátor Úradu špeciálneho prokurátora v Bratislave trestné stíhanie pre trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku podľa § 127 ods. 1 Trestného zákona. V rámci tohto trestného stíhania príslušná vyšetrovateľka 5. apríla 2005 požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o zaslanie notárskej zápisnice z otvárania predložených ponúk z 28. februára 2002, ako aj zápisu zo zasadnutia tzv. Machovej komisie z 5. marca 2002, na ktorom bola posudzovaná jediná predložená ponuka. Dňa 27. apríla 2005 Ministerstvo hospodárstva SR vyšetrovateľke odpovedalo, že tieto doklady sa nenachádzajú ani na Ministerstve hospodárstva SR, ani v protokoloch o odovzdaní a prevzatí písomností pri delimitácii Ministerstva pre správu a privatizáciu SR do registratúrneho strediska Ministerstva hospodárstva SR. Dňa 19. decembra 2005 sa vyšetrovateľka obrátila na Úrad vlády SR, aby jej uvedené písomnosti zabezpečil na účely trestného stíhania. Dňa 12. januára 2006 vedúca Úradu vlády SR oznámila vyšetrovateľke, že
13
požadované dokumenty sa na Úrade vlády SR nenachádzajú a odporučila jej, aby sa obrátila na Ministerstvo hospodárstva SR.
Uvedené trestné stíhanie bolo nakoniec zastavené uznesením vyšetrovateľa Policajného zboru SR z 21. februára 2006, a to z dôvodu, že nový Trestný zákon trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku nepozná.
ZÁVER
- netransparentný proces činnosti tejto komisie pri privatizácii SPP z dôvodu neexistencie relevantných dokladov,
- nie sú zdokladované súťažné podmienky výberu strategického investora,
- nie je zdokumentovaný priebeh otvárania obálok s ponukou,
- chýba notárska zápisnica z otvárania ponúk,
- chýba zápisnica z vyhodnotenia ponuky,
- zistené skutočnosti potvrdzujú, že konzorcium Gaz de France, Ruhrgas a Gazprom pravdepodobne vedelo, že ide do súťaže samotné, čo výrazne ovplyvnilo výšku ponúknutej kúpnej ceny za 49 % akcií SPP.
6.4. Tender
Po rozhodnutí vlády o spôsobe privatizácie bol v denníkoch The Financial Times a Handelsblatt uverejnený inzerát dňa 30. augusta 2001, v ktorom vláda oznámila svoj zámer predať 49% akcií SPP.
6.5. Pravidlá výberového procesu
Pravidlá výberového procesu boli vypracované privatizačným poradcom CSFB a predložené 21. februára 2002 a na zasadnutí Komisie pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP. Pravidlá stanovili postup pri:
A. predkladaní ponúk;
Záujemcovia mali predložiť v dvoch samostatných obálkach kópiu slovenskej a anglickej ponuky, jednu kópiu podpísanej anglickej verzie Zmluvy o kúpe a predaji akcií, ktorej súčasťou bude aj akcionárska zmluva (referenčná obálka) a v druhá obálka bude obsahovať všetky originály a podpísané dokumenty, ktoré vyžadované pri predložení ponuky, ako aj 12 kópií slovenskej verzie a 5 kópií anglickej verzie ponuky a podpísanej Zmluvy o kúpe a predaji akcií, ktorej súčasťou bude aj akcionárska zmluva.
Cieľom konečného znenia akcionárskej zmluvy bolo obísť platnú legislatívu, upravujúcu privatizáciu podniku s charakterom prirodzeného monopolu. Podľa § 10 ods. 4 zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v platnom a účinnom znení ku dňu uzavretia akcionárskej zmluvy, pri rozhodovaní o privatizácii SPP musela byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu alebo fondu na podnikaní v rozsahu minimálne 51%.
Účelom akcionárskej zmluvy bolo navodiť stav, kedy majetková účasť štátu alebo Fondu národného majetku SR formálne bude 51 %, ale reálne nebude možné vykonávať práva väčšinového akcionára v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu počtu akcií 61, § 155 ods. 1, § 176a ods. 3 Obchodného zákonníka).
Štátne orgány môžu podľa čl. 2 ods. Ústavy SR konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Spôsob pri uzatvorení akcionárskej zmluvy nebol konaním medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Problematické vzťahy založené akcionárskou zmluvou nie produktom jednostranného právneho úkonu verejných inštitúcií SR. Vždy je rizikom byť účastníkom zmluvy, ktorej
14
hlavným účelom je obísť zákon.
ZÁVER
Akcionárskou zmluvou bol navodený stav, keď reálne nie je možné vykonávať práva väčšinového akcionára v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu počtu akcií 61, § 155 ods. 1, § 176a ods. 3 Obchodného zákonníka).
B. otváraní obálok s ponukami;
Popísané v časti 6.3. Komisia pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP /Machová/.
C. hodnotenie ponúk a výberu víťaza súťaže;
sa malo uskutočniť na MSPNM a pozostávalo z objasnenia prípadných otázok, ktoré vzniknú pri predložení ponúk, zvažovania výberových kritérií pri každej z ponúk a odporúčania finančných poradcov pre Komisiu pre privatizáciu SPP.
D. schvaľovací proces.
Na MH SR sa nenachádzajú relevantné doklady zo schvaľovacieho procesu.
V časti C pravidiel nie je ustanovenie upravujúce postup pri skutočnosti, keď doručí ponuku iba jeden uchádzač. Komisia pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP sa na svojom zasadnutí 28.februára 2002 rozhodla o pokračovaní súťaže.
6.6. Výberové kritériá
Vláda schválila uznesením č. 188 z 27. februára 2002 výberové kritériá pri predaji 49 % podielu akcií v spoločnosti SPP, a.s., Bratislava a uložila ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku uplatniť výberové kritériá pri predaji 49 % akcií SPP, a. s., Bratislava.
Výberové kritériá sa nachádzajú v tabuľke:
Tabuľka č. 1
Kritérium
Maximálny počet bodov
Počet bodov
1.Cena ponúkaná za 49% akcií SPP
75
2.Zámery záujemcov o kúpu akcií SPP
z toho
-Zámery záujemcov a strategické záujmy SR
oschopnosť zaistenia diverzifikácie dodávateľov plynu
ozvýšenie objemu tranzitu cez Slovenskú republiku
oakceptácia procesu liberalizácie a aplikácie direktív EU zo strany SR, pripravenosť zvýšenia konkurencie v energetike angažovaním SPP v ďalších jej oblastiach
-Zámery záujemcov a rast hodnoty zostávajúceho podielu štátu v SPP
25
15
15
ovyužitie SPP pre expanziu na tretie trhy
ododatočné investície na Slovensku, hlavne do ostatných sieťových odvetví s cieľom vybudovať z SPP integrovanú multiutilitu
ozvyšovanie predaja zemného plynu
ozefektívnenie prevádzky SPP
10
SPOLU
V Koncepcii reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR je uvedené, že trhové ocenenie zvyšujú ďalšie aspekty:
-monopolné postavenie SPP, š. p. v distribúcii a trhu zemného plynu v SR,
-geografické postavenie SPP ako hlavného prepravcu zemného plynu z Ruskej federácie do západnej Európy (objem prepravy predstavoval 25% spotreby plynu v západnej Európe; podľa štatistických údajov tranzitná preprava v roku 1998 predstavovala pre zahraničie 95% z celkového prepraveného objemu zemného plynu),
-dlhodobosť uzatvorených kontraktov na zdroje plynu a tranzitnú prepravu,
-majoritné kapitálové postavenie v spoločnosti Nafta, a. s. Gbely.
6.7. Predloženie záväzných ponúk
Popísané v časti 6.3. Komisia pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP /Machová/.
6.8 Výsledok hodnotenia ponúk
V čase vypracovania tejto správy neboli k dispozícii žiadne dokumenty týkajúce sa hodnotenia predloženej ponuky.
Uznesením vlády SR č. 262 zo 14. marca 2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 % podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom v Bratislave, vláda schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 % podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom v Bratislave s doplnkami uvedenými ministerkou pre správu a privatizáciu národného majetku. Vláda vydala podľa § 10 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhodnutie o privatizácii 49 % podielu FNM SR na podnikaní spoločnosti SPP, a. s. so sídlom v Bratislave, ktorý predstavoval 25 620 786 ks akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk za jednu akciu, t. j. 25 620 786 000 Sk, a to priamym predajom 12 810 393 ks akcií spoločnosti Ruhrgas Aktiengesellschaft, so sídlom Huttropstrasse 60, Essen, Nemecko a 12 810 393 kusov akcií spoločnosti G. D. F. International so sídlom na Courcellor I. 2-6, Rue Cournonsky, 75017 Paríž, Francúzsko, ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Gaz de France so sídlom na 23 Rue Philibert Delorme 75017 Paríž, Francúzsko;
Kúpna cena 49% podielu predstavovala 2,7 mld USD, pričom každý nadobúdateľ mal zaplatiť jednu polovicu kúpnej ceny v súlade so Zmluvou o kúpe a predaji akcií.
Vláda poverila ministra hospodárstva podpísať Zmluvu o kúpe a predaji akcií, Akcionársku zmluvu a Zmluvu o viazanom účte a všetky ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť potrebné na realizáciu týchto zmlúv.
Kúpna cena bola stanovená vo výške 2.700.000.000,- USD, pozri čl. 3.1 Zmluvy o kúpe a predaji 49 % akcií SPP, a. s. zo dňa 18.03.2002 a bola rozdelená medzi dvoch kupujúcich
16
( po 50 %,) z toho každý mal v stanovených termínoch zaplatiť 10 % a 90% svojej časti kúpnej ceny tak, že ich zloží u „Agenta pre viazaný účet:...“ odkiaľ sa kúpna cena po splnení určitých podmienok ( o. i. prevod akcií, ) u v o ľ n í z viazaného účtu.
Splátkový kalendár vyjadrený v USD bol nasledovný :
Č. spl.
Kupujúci
Finančná čiastka v USD
Lehota na zaplatenie
01
G.D.F INTERNATIONAL, Francúzsko
135.000.000
28.03.2002
02
RUHRGAS... Nemecko
135.000.000
28.03.2002
03
G.D.F INTERNATIONAL, Francúzsko
1.215.000.000
08.07.2002
04
RUHRGAS... Nemecko
1.215.000.000
08.07.2002
S p o l u :
2.700.000.000.
Ďalšie údaje :
1. Deň podpísania zmluvy je 18.03.2002 ( kurz USD vyhlásený NBS = 47,684 )
2. Deň „uzatvorenia“ ( ods.11 zmluvy ) = deň prevodu akcií, t. j. 11.07.2002 ( kurz USD vyhlásený NBS = 44,801 )
3. Podľa metodiky FNM SR „dňom uskutočnenia účtovného prípadu“ ak ide o predaj akcií, je deň prevodu týchto akcií na kupujúceho. Akcie SPP, a. s. boli prevedené na kupujúcich
dňa 11.07.2002, pozri predchádzajúci bod 2
4. Deň predloženia cenovej ponuky konzorcia bol 28.02.2002, ( kurz SKK/USD vyhlásený NBS = 48,355 )
Na základe vyššie uvedeného bola kúpna cena vyjadrená v SKK podľa kurzu NBS
vyhláseného na deň 11.07.2002 vo výške 120.962.700.000,- Sk.
Pri z a p l a t e n í splátok kúpnej ceny vznikli kurzové rozdiely nasledovne : pozri tabuľku
Dátum
Kupujúci
Absolútna hodnota kurz. rozdielu / Sk/
Spolu / Sk /
28.03.2002
G.D.F INTERNATIONAL, Francúzsko
388.935.000
388.935.000
27.03.2002
RUHRGAS... Nemecko
389.475.000
389.475.000
08.07.2002
G.D.F INTERNATIONAL, Francúzsko
721.710.000
1.443.420.000
RUHRGAS... Nemecko
721.710.000
S P O L U :
2.221.830.000
2.221.830.000
Kurzové rozdiely
k termínom zaplatenia splátok kúpnej ceny
Č.
Čiastka v USD
Kurz USD
Čiastka vyjadrená
Zaplatené
Kurz USD
Čiastka
Kurzový
17
spl.
ku dňu prevodu akcií
v SKK podľa kurzu USD ku dňu prevodu akcií
dňa
ku dňu zaplatenia
vyjadrená v Sk podľa kurzu USD ku dňu zaplatenia
rozdiel
stĺ. D - stĺ. G
A
B
C
D
E
F
G
H
01
135.000.000
44,801
6.048.135.000
28.03.2002
47,682
6.437.070.000
-388.935.000
02
135.000.000
44,801
6.048.135.000
27.03.2002
47,686
6.437.610.000
-389.475.000
03
1.215.000.000
44,801
54.433.215.000
08.07.2002
45,395
55.154.925.000
-721.710.000
04
1.215.000.000
44,801
54.433.215.000
08.07.2002
45,395
55.154.925.000
-721.710.000
2.700.000.000
120.962.700.000
123.184.530.000
-2.221.830.000
Poznámka : u splátok 01 a 03 sa jedná o kupujúceho G.D.F INTERNATIONAL, Francúzsko
a u splátok 02 a 04 sa jedná o kupujúceho RUHRGAS... Nemecko
Kúpna cena vyjadrená v Sk podľa kurzu USD ku dňom zaplatenia je 123.184.530.000,- Sk.
Kúpna cena vyjadrená v Sk podľa kurzu USD ku dňu ponuky je 130.558.500.000,- Sk.
Rozdiel medzi cenou vyjadrenou v Sk kurzom ku dňu ponuky
a cenou podľa termínov zaplatenia je 7.373.970.000,- Sk.
Na elimináciu možných strát a tým i zabezpečenia očakávaných príjmov pri predaji 49% akcií SPP, a. s., neboli vykonané náležité opatrenia zo strany na to kompetentných osôb, so zreteľom na riziko vyplývajúce z kolísania kurzov uvádzaných mien.
Na základe podmienok zmluvy o predaji SPP bola kúpna cena za 49% podiel v SPP upravená tak, aby zohľadnila zmeny čistého vlastného imania SPP v období medzi koncom roka 2001 a ukončením transakcie predaja (zaplatenie 2,7 mld. USD - t. j. 11.07.2002). Deloitte &Touche stanovil finálne čisté vlastné imanie vyššie oproti stavu definovanému v kúpnej zmluve o 5.826 mld. Sk viac. Z toho dôvodu došlo k úprave kúpnej ceny o 65.017.192 ,- USD v prospech predávajúceho( úhrady boli uskutočnené dňa 14.01.2003 na účet FNM SR v NBS).
ZÁVER
- Vláda SR uznesením č. 262/2002 schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 % podielu Fondu národného majetku SR v SPP,
- vláda SR neodsúhlasila manažérske právomoci v privatizovanom SPP, a. s.,
- predaj 49% akcií bol pod očakávanú trhovú hodnotu (6 – 8 mld. USD za 100% akcií)
- nedá sa hovoriť o verejnej súťaži pri podanej jednej ponuky pri predaji 49% SPP, čo potvrdzuje i dosiahnutá nízka cena za predaj.
- strata vo výške 7.373.970.000,- Sk bola spôsobená tým, že neboli vykonané náležité opatrenia zo strany na to kompetentných osôb, so zreteľom na riziko vyplývajúce z kolísania kurzov uvádzaných mien.
6.8. Transakčné dokumenty
Zmluvu o kúpe a predaji akcií bola podpísaná dňa 18.03.2002.
Akcionársku zmluvu bola podpísaná dňa 18.03.2002.
Zmluvu o viazanom účte.
18
Vyššie uvedené zmluvy mali byť súčasťou ponuky. Na MH SR sa nenachádza notárska zápisnica z otvárania ponúk zo zasadnutia komisie dňa 28.02.2002 a nenachádza sa kompletná predložená ponuka.
SUMARIZÁCIA ZÁVEROV
Proces privatizácie SPP bol na základe vyššie uvedených zistení ovplyvnený nasledovnými skutočnosťami:
1. Protizákonným procesom výberu privatizačného poradcu (zákon 263/1999 Z. z. o verejnom
19
obstarávaní)
- uzatvorenie mandátnej zmluvy v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (rozdiel medzi ponúknutou cenou a zmluvnou cenou)
- uhradenie nepreukázaných výdavkov vo výške 5 790 000,00 USD (227 321 190,00 Sk)
- protiprávne uhradenie odmeny privatizačnému poradcovi vo výške 6 560 000,00