NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 838/2007
436
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júna 2007
k vládnemu návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef L í š k a v. r.
Pavol F r e š o v. r.