Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody
17. schôdza výboru
124
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
z 18. júna 2007
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244);
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Pavla Džurinu
1) vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu výborov
2) predložiť Národnej rady Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
2
D. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol DžurinaJán S l a b ý
overovateľ výboru predseda výboru