NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
244a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 355 z 10. mája 2007 pridelila vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 188 z 13. júna 2007 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č.146 zo 14. júna 2007 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením č.113 z 12. júna 2007 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
Čl. I
1.K § 1 ods. 6
V odseku 6 sa slovo „uplynulo“ nahrádza slovom „uplynie“.
Pripomienka, v súlade so zámerom predkladateľa. Návrh zákona sa nevzťahuje na environmentálne škody vzniknuté pred jeho účinnosťou, takže zákon nebude riešiť tzv. staré záťaže. Navrhovanom zmenou sa precizuje legislatívny zámer a odstraňuje možný retroaktívny výklad ustanovenia.
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. K § 2 ods. 1 písm. p)
Písmeno p) znie:
„p) obnovou, vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o
1. environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode návrat poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií do základného stavu,
2. environmentálnu škodu na pôde odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie,“.
Legislatívno-technická pripomienka upravujúca ustanovenie analogicky z ustanovením § 2 ods. 1 písm. l).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. K nadpisu druhej časti
Nadpis druhej časti znie: „Preventívna činnosť a nápravná činnosť“.
Ide o dva samostatné inštitúty, ktoré samostatné nielen pokiaľ ide o ich časovú realizáciu, ale aj svojím vecným obsahom, čo treba primerane legislatívne vyjadriť. Nápravná činnosť je explicitne vyjadrená v § 5 návrhu zákona, pokiaľ preventívna činnosť je implicitne vyjadrená v ustanoveniach § 3 ods. 3.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
4. K § 3 ods. 6
V odseku 6 sa za slová „hrozby environmentálnej škody“ vkladajú slová „alebo pôvodca vzniku environmentálnej škody“.
Pripomienka zohľadňujúca obsah ustanovenia pre situáciu skutočného vzniku environmentálnej škody rešpektujúca predkladateľov zámer.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. K § 5 ods. 3 písmeno c) druhému bodu
V druhom bode sa za slová „právneho nástupcu,“ vkladá slovo „alebo“.
Legislatívna pripomienka, ktorou sa zabezpečí dôrazný alternujúci postup.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. K § 12 ods. 1
V odseku 1 sa slová „preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c)“.
Ide o dva samostatné inštitúty.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
7. K § 13 ods. 2
V odseku 2 sa slová „zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nápravných opatrení“ sa nahrádzajú slovami „zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné
opatrenia“.
Náklady na nápravné opatrenia samostatne vyčísliteľné; nevyčísľujú sa vrátane nápravnej činnosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. K § 14 ods. 1
V odseku 1 sa slová „podľa ustanovení § 3 13“ sa nahrádzajú slovami „podľa ustanovení druhej a tretej časti zákona“.
Legislatívno-technická pripomienka v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. K § 16 ods. 2 písm. d)
V písmene d) sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa § 14“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
10. K § 18 ods. 1 písm. a)
V písmene a) sa slová „s výnimkou prípadu uvedeného“ nahrádzajú slovami „okrem ustanovenia uvedeného“.
Legislatívno-technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. V § 20 ods. 2 a § 31 ods. 6
Slová „zodpovedný prevádzkovateľ“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ“ v príslušnom tvare.
Legislatívna pripomienka zohľadňujúca terminológiu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. K § 20 ods. 2 písm. e)
V písmene e) sa slová „zainteresovaných osobách“ nahrádza slovom „osobách“.
Pripomienka odstraňujúca neúčelné slovné spojenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. K § 22 ods. 6
V odseku 6 tretej vete sa slová „nápravné opatrenia“ nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu“.
Legislatívna pripomienka; ide o inštitút „opatrenia
na nápravu“, tak ako sa uvádza v prvej vete ods. 6.
7
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
14. K § 28 ods. 6
V odseku 6 sa slovo „tak“ nahrádza slovami „príslušný orgán upovedomí účastníkov“.
Pripomienka, ktorou sa gramaticky precizuje ustanovenie za bodkočiarkou.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. K § 32 ods. 5
V druhej vete sa slovo „úrad“ nahradzuje slovom „orgán“.
Ide o zmenu slovného spojenia „príslušný úrad“ na spojenie „príslušný orgán“ v zhode so zavedenou legislatívnou skratkou v § 3 ods. 3. Slovné spojenie „príslušný úrad“ sa v texte zákona nikde nespomína, nie je zadefinované a nie je ani zavedené ako legislatívna skratka.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Gestorský výbor odporúča schváliť
16. K § 32 ods. 6
Slovo „príslušný“ sa nahradzuje slovom „odvolací“.
V tomto prípade je potrebné odlíšiť príslušný orgán od odvolacieho orgánu, pretože zatiaľ čo príslušný orgán je podľa § 3 ods. 3 orgánom príslušným na
8
konzultáciu s prevádzkovateľom vo veci posúdenia a vzniku environmentálnej škody, odvolací orgán vstupuje do procesu len ako druhostupňový správny orgán.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Gestorský výbor odporúča schváliť
Čl. IV
17. K čl. IV
V druhom bode sa číselné označenie poznámky 7b nahrádza číselným označením 13a.
Pripomienka, ktorou sa zabezpečí zachovanie numerického poradia poznámok pod čiarou odkazom v novelizovanom zákone.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
Čl. VIII
18. K čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012 a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Navrhujeme nový dátum účinnosti zákona s ohľadom na čas potrebný na jeho prerokovanie (2. a 3. čítanie), zabezpečenie podpisov ústavných činiteľov (najmä 15 dňová lehota pre prezidenta Slovenskej republiky) a čas potrebný pre Redakciu Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Zároveň navrhujeme legislatívno-technické precizovanie predmetného ustanovenia
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 18 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody č. 124 z 18. júna 2007.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján S l a b ý v. r.
predseda výboru