Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
19. schôdza
146
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
zo 14. júna 2007
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
Príloha k uzn. č. 146
19. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čl. I
1.K § 1 ods. 6
V odseku 6 sa slovo „uplynulo“ nahrádza slovom „uplynie“.
Pripomienka, v súlade so zámerom predkladateľa. Návrh zákona sa nevzťahuje na environmentálne škody vzniknuté pred jeho účinnosťou, takže zákon nebude riešiť tzv. staré záťaže. Navrhovanom zmenou sa precizuje legislatívny zámer a odstraňuje možný retroaktívny výklad ustanovenia.
2. K § 2 ods. 1 písm. p)
Písmeno p) znie:
„p) obnovou, vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o
1. environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode návrat poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií do základného stavu,
2. environmentálnu škodu na pôde odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie,“.
Legislatívnotechnická pripomienka upravujúca ustanovenie analogicky z ustanovením § 2 ods. 1 písm. l).
3. K nadpisu druhej časti
Nadpis druhej časti znie: „Preventívna činnosť a nápravná činnosť“.
Ide o dva samostatné inštitúty, ktoré samostatné nielen pokiaľ ide o ich časovú realizáciu, ale aj svojím vecným obsahom, čo treba primerane legislatívne vyjadriť. Nápravná činnosť je explicitne vyjadrená v § 5 návrhu zákona, pokiaľ preventívna činnosť je implicitne vyjadrená v ustanoveniach § 3 ods. 3.
4. K § 3 ods. 6
V odseku 6 sa za slová „hrozby environmentálnej škody“ vkladajú slová „alebo pôvodca vzniku environmentálnej škody“.
Pripomienka zohľadňujúca obsah ustanovenia pre situáciu skutočného vzniku environmentálnej škody rešpektujúca
3
predkladateľov zámer.
5. K § 5 ods. 3 písmeno c) druhému bodu
V druhom bode sa za slová „právneho nástupcu,“ vkladá slovo „alebo“.
Legislatívna pripomienka, ktorou sa zabezpečí dôrazný alternujúci postup.
6. K § 12 ods. 1
V odseku 1 sa slová „preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c)“.
Ide o dva samostatné inštitúty.
7. K § 13 ods. 2
V odseku 2 sa slová „zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nápravných opatrení“ sa nahrádzajú slovami „zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné
opatrenia“.
Náklady na nápravné opatrenia samostatne vyčísliteľné; nevyčísľujú sa vrátane nápravnej činnosti.
8. K § 14 ods. 1
V odseku 1 sa slová „podľa ustanovení § 3 13“ sa nahrádzajú slovami „podľa ustanovení druhej a tretej časti zákona“.
Legislatívnotechnická pripomienka v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou.
9. K § 16 ods. 2 písm. d)
V písmene d) sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa § 14“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
10. K § 18 ods. 1 písm. a)
V písmene a) sa slová „s výnimkou prípadu uvedeného“ nahrádzajú slovami „okrem ustanovenia uvedeného“.
Legislatívnotechnická pripomienka.
11. V § 20 ods. 2 a § 31 ods. 6
Slová „zodpovedný prevádzkovateľ“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ“ v príslušnom tvare.
Legislatívna pripomienka zohľadňujúca terminológiu zákona.
4
12. K § 20 ods. 2 písm. e)
V písmene e) sa slová „zainteresovaných osobách“ nahrádza slovom „osobách“.
Pripomienka odstraňujúca neúčelné slovné spojenie.
13. K § 22 ods. 6
V odseku 6 tretej vete sa slová „nápravné opatrenia“ nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu“.
Legislatívna pripomienka; ide o inštitút „opatrenia na nápravu“, tak ako sa uvádza v prvej vete odseku 6.
14. K § 28 ods. 6
V odseku 6 sa slovo „tak“ nahrádza slovami „príslušný orgán upovedomí účastníkov“.
Pripomienka, ktorou sa gramaticky precizuje ustanovenie za bodkočiarkou.
15. K § 32 ods. 5
V druhej vete sa slovo „úrad“ nahradzuje slovom „orgán“.
Ide o zmenu slovného spojenia „príslušný úrad“ na spojenie „príslušný orgán“ v zhode so zavedenou legislatívnou skratkou v § 3 ods. 3. Slovné spojenie „príslušný úrad“ sa v texte zákona nikde nespomína, nie je zadefinované a nie je ani zavedené ako legislatívna skratka.
16. K § 32 ods. 6
Slovo „príslušný“ sa nahradzuje slovom „odvolací“.
V tomto prípade je potrebné odlíšiť príslušný orgán od odvolacieho orgánu, pretože zatiaľ čo príslušný orgán je podľa § 3 ods. 3 orgánom príslušným na konzultáciu s prevádzkovateľom vo veci posúdenia a vzniku environmentálnej škody, odvolací orgán vstupuje do procesu len ako druhostupňový správny orgán.
Čl. IV
17. K čl. IV
V druhom bode sa číselné označenie poznámky 7b nahrádza číselným označením 13a.
Pripomienka, ktorou sa zabezpečí zachovanie numerického poradia poznámok pod čiarou odkazom v novelizovanom zákone.
5
Čl. VIII
18. K čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012 a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Navrhujeme nový dátum účinnosti zákona s ohľadom na čas potrebný na jeho prerokovanie (2. a 3. čítanie), zabezpečenie podpisov ústavných činiteľov (najmä 15 dňová lehota pre prezidenta Slovenskej republiky) a čas potrebný pre Redakciu Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Zároveň navrhujeme legislatívnotechnické precizovanie predmetného ustanovenia