Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
15. schôdza výboru
64
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 3. mája 2007
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
prerokoval
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) a
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) schváliť s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Tibor C A B A J
predseda výboru
Renáta Zmajkovičová
overovateľ výboru
príloha k uzn. č. 64 – tlač 223
1. K bodu 4 predloženého návrhu sa navrhuje nové znenie takto:
„V § 13 ods. 7 písm. f) a slová „s neštátnou školou alebo neštátnym školským zariadením“ nahrádzajú slovami „so školou alebo školským zariadením zaradeným najmenej rok do siete škôl a školských zariadení.
Poznámka 13f.
Precizuje sa pôvodný návrh tak, aby bol v súlade s terminológiou uvádzanou v § 8a ods. 6 písm. e) zákona č. 278/1993 Z. z. vrátane poznámky 13f.
K čl. II
2. V čl. II. slová „1. júna“ nahradiť slovami „1. júla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, rešpektujúc legisvakančné lehoty.