Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
17. schôdza
132
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 9. mája 2007
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223a)
B.určuje
poslanca Jozefa Buriana
za spoločného spravodajcu výborov ;
C. poveruje spoločného spravodajcu
1.predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
D. ukladá
1.predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedenej spoločnej správy vo výbore
2.spoločnému spravodajcovi
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu vo výboroch
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Jozef Mikuš
overovateľ výboru