Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
16. schôdza
128
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 2. mája 2007
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Jozef Mikuš
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
Príloha k uzn. č. 128
16. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I
Za bod l sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) z ktorého rozpočtu je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla.“.
Z praxe vyplynula potreba definovať správcu tých pohľadávok štátu, ktoré vznikli z činnosti orgánov, ktoré podľa osobitných predpisov oprávnené rozhodovať o uložení peňažnej sankcie, avšak vzhľadom na to, že nemajú právnu subjektivitu, nemožno ich podľa zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov považovať za správcov týchto pohľadávok štátu. Navrhované ustanovenie poveruje správou týchto pohľadávok toho správcu, ktorý financuje činnosť orgánu bez právnej subjektivity.
2.K čl. II
V čl. II. slová „1. júna“ nahradiť slovami „1. júla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, rešpektujúc legisvakančné lehoty.