1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 517/2007
223a
S p o l o č n á s p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
________________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 22. marca 2007 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
( uzn. č. 128 zo dňa 2. mája 2007 )
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ( uzn. č. 145 zo dňa 24.
apríla 2007 )
-Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj( uzn. č. 64 zo dňa 3. mája 2007 )
- Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport( uzn. č. 34 zo dňa 24. apríla 2007)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K čl. I
Za bod l sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) z ktorého rozpočtu je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla.“.
Z praxe vyplynula potreba definovať správcu tých pohľadávok štátu, ktoré vznikli z činnosti orgánov, ktoré podľa osobitných predpisov oprávnené rozhodovať o uložení peňažnej sankcie, avšak vzhľadom na to, že nemajú právnu subjektivitu, nemožno ich podľa zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov považovať za správcov týchto pohľadávok štátu. Navrhované ustanovenie poveruje správou týchto pohľadávok toho správcu, ktorý financuje činnosť orgánu bez právnej subjektivity.
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I
V bode 4 nový text znie :
„V § 13 ods. 7 písm. f) a slová „s neštátnou školou alebo neštátnym školským zariadením“ nahrádzajú slovami „so školou alebo školským zariadením zaradeným najmenej rok do siete škôl a školských zariadení.
Poznámka 13f.
Precizuje sa pôvodný návrh tak, aby bol v súlade s terminológiou uvádzanou v § 8a ods. 6 písm. e) zákona č. 278/1993 Z. z. vrátane poznámky 13f.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. II
V čl. II. slová „1. júna“ nahradiť slovami „1. júla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, rešpektujúc legisvakančné lehoty.
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
4
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 132 z 9. mája 2007. Výbor určil poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 9. mája 2007
Jozef B u r i a n, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu