ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. schôdza
145
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. apríla 2007
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) a
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) schváliť s touto zmenou:
K čl. II
V čl. II. slová „1. júna“ nahradiť slovami „1. júla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, rešpektujúc legisvakančné lehoty.
2
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Mojmír Mamojka predseda výboru
Jana Laššáková
overovateľka
1