Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
10. schôdza výboru
34
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
z 24. apríla 2007
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) – druhé čítanie
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Oľga Nachtmannová Ferdinand Devínsky
overovateľka výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 34
Zmeny a doplnky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) – druhé čítanie
___________________________________________________________________________
K čl. II
1.V čl. II. slová „1. júna“ nahradiť slovami „1. júla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, rešpektujúc legisvakančné lehoty.