PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 838/2007
258
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. apríla 2007
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 244), doručený 17. apríla 2007
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody;
B. u r č i ť
1. k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody,
2. lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 18. júna 2007 a v gestorskom výbore do 19. júna 2007.
Pavol P a š k a v. r.