1
Tabuľka zhody právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Právny predpis SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21.apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd
Preklad z Úradného vestníka EÚ - L 143/56
Návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Článok
(Č, O, P, V)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Štádium legislatívneho procesu
Č 1
Účelom tejto smernice je vytvoriť rámec environmentálnej zodpovednosti za prevenciu a odstraňovanie environmentálnych škôd založenej na základe „znečisťovateľ platí“.
N
§ 1 O 1
(1)Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania s tým spojených nákladov,
b)úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd,
c)zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
Ú
MŽP SR
Po medzirezortnom pripomienkovom konaní
Č 2
O 1
P a)
„environmentálna škoda“ znamená
a)škodu na chránených druhoch a prirodzených biotopoch, ktorá je akoukoľvek škodou, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržanie priaznivého stavu ochrany takýchto biotopov alebo druhov. Závažnosť takýchto účinkov sa má zhodnotiť odkazom na základný stav, berúc do úvahy kritériá uvedené v prílohe I
N
§ 2 O 1 P a)
bod 1
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a)environmentálnou škodou škoda na
1. chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov, s výnimkou skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom,
Ú
MŽP SR
2
§ 2 O 3
Závažnosť nepriaznivých účinkov na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa odseku 1 písm. a) bod 1 sa určuje a posudzuje na základe základného stavu a kritérií uvedených v prílohe č. 1.
Č 2
O 1
P a)
V 3
Škoda na chránených druhoch a prirodzených biotopoch nezahŕňa už skôr zistené nepriaznivé účinky, ktoré vznikli následkom konania prevádzkovateľa, ktorý bol výslovne oprávnený príslušnými orgánmi v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 6 ods. 3 a 4 alebo článok 16 smernice 92/43/EHS, alebo článok 9 smernice 79/409/EHS, alebo v prípade biotopov a druhov, na ktoré sa nevzťahuje právo spoločenstva, v súlade s rovnocennými ustanoveniami vnútroštátneho práva o ochrane prírody.
N
§ 2 O 1 P a)
bod 1
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a)environmentálnou škodou škoda na
1. chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov, s výnimkou skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 1
P b)
a)škodu na vode, ktorou je akákoľvek škoda, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický a/alebo kvantitatívny stav a/alebo ekologický potenciál príslušných vôd, ako je definovaný v smernici 2000/60/ES, s výnimkou nepriaznivých účinkov, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 7 uvedenej smernice;
N
§ 2 O 1 P a)
bod 2
2. vode, ktorá závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd, s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise, alebo
Ú
MŽP SR
Č 2
O 1
P c)
b)škodu na zemi, ktorou je akákoľvek kontaminácia zeme, ktorá predstavuje závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí následkom priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do zeme, na zem alebo pod zemský povrch;
N
§ 2 O 1 P a)
bod 3
3. pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 2
„škoda“ znamená merateľnú nepriaznivú zmenu prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie služieb prírodného zdroja, ku ktorým by mohlo dôjsť priamo alebo nepriamo;
N
§ 2 O 1 P c)
c) škodou merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo,
Ú
MŽP SR
3
Č 2
O 3
P a)
„chránené druhy a prirodzené biotopy“ znamenajú
a)druhy uvedené v článku 4 ods. 2 smernice 79/409/EHS alebo uvedené v jej prílohe I alebo uvedené v prílohách II a IV smernice 92/43/EHS;
N
§ 2 O 1 P h)
bod 1, 2
Chránenými druhmi a chránenými biotopmi
1.chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise,
2.druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 3
P b)
h)biotopy druhov uvedených v článku 4 ods. 2 smernice 79/409/EHS alebo uvedených v jej prílohe I alebo uvedených v prílohe II smernice 92/43/EHS a prirodzené biotopy uvedené v prílohe I smernice 92/43/EHS a miesta pre párenie alebo miesta na oddych uvedené v prílohe IV smernice 92/43/EHS; a
N
§ 2 O 1 P h)
bod 3, 4,
3.miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise,
4.chránené biotopy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 3
P c)
i)ak členský štát rozhodne, tak aj akýkoľvek biotop alebo druh neuvedený v zmienených prílohách, ktorý členský štát vymedzí na rovnaké účely, ako sú účely uvedené v týchto dvoch smerniciach;
D
Č 2
O 4
P a)
V 1
„stav ochrany“ znamená
a)pokiaľ ide o prirodzený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na prirodzený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozdelenie, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v závislosti od prípadu v rámci európskeho územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo v rámci územia členského štátu alebo v rámci prirodzeného rozsahu takéhoto biotopu:
N
§ 2 O 1 P l)
bod 1
l)stavom ochrany, ak ide o
1. chránený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na chránený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov, v závislosti od konkrétneho prípadu, na území Slovenskej republiky alebo v jeho prirodzenom rozsahu,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 4
P a)
V 2
Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za „priaznivý“, keď
-jeho prirodzený rozsah
N
§ 2 O 1 P m)
body 1, 2, 3
m) priaznivým stavom chráneného biotopu stav, keď
1.jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, stabilné alebo sa zväčšujú,
Ú
MŽP SR
4
a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú,
-existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné pre jeho dlhodobé udržanie a je pravdepodobné, že budú naďalej existovať v dohľadnej dobe, a
-stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý, ako je definované v bode b);
2.existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré potrebné pre jeho dlhodobé udržanie a je pravdepodobné, že budú aj v blízkej budúcnosti naďalej existovať a
3.stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n),
Č 2
O 4
P b)
V 1
m)pokiaľ ide o druh, súhrn vplyvov, ktoré pôsobia na príslušný druh a môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozloženie a početnosť jeho populácie v závislosti od prípadu v rámci európskeho územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo v rámci územia členského štátu alebo v rámci prirodzeného pohybu tohto druhu;
N
§ 2 O 1 P l)
bod 2
2.chránený druh, súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný chránený druh, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozšírenie a početnosť jeho populácie, v závislosti od konkrétneho prípadu, na území Slovenskej republiky alebo v jeho prirodzenom areáli,
Ú
MŽP SR
Č2
O4
P b)
V 2
Stav ochrany druhu za bude považovať za „priaznivý“, keď:
-údaje o dynamike populácie príslušného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent,
-územie prirodzeného pohybu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti nezmenší, a
-existuje a pravdepodobne bude naďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na dlhodobé udržanie jeho populácie;
N
§ 2 O 1 P n)
body 1, 2, 3
n) priaznivým stavom chráneného druhu stav, keď
1.údaje o dynamike populácie príslušného chráneného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržiava vo svojom chránenom biotope ako životaschopný prvok,
2.prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenšuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmenší a
3.existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať, dostatočne veľký chránený biotop na dlhodobé udržanie jeho populácie,
Ú
MŽP SR
5
Č 2
O 5
„vody“: znamenajú všetky vody, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/60/ES;
N
§ 2 O 1 P i)
i) vodou všetky vody podľa osobitného predpisu,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 6
„prevádzkovateľ“: znamená fyzickú alebo právnickú, súkromnú alebo verejnú osobu, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť, alebo kde to ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú boli prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť alebo osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo oznamujúcej takúto činnosť;
N
§ 2 O 1 P e)
e) prevádzkovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť, alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 7
„pracovná činnosť“: znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú v rámci hospodárskej činnosti, obchodnej činnosti alebo podnikania, bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú, ziskovú alebo neziskovú povahu;
N
§ 2 O 1 P d)
d) pracovnou činnosťou činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový či neziskový charakter,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 8
„emisia“: znamená uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia ako následok ľudských činností;
N
§ 2 O 1 P o)
o) emisiou uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 9
„bezprostredná hrozba vzniku škody“: znamená dostatočnú pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti by mohlo dôjsť k environmentálnej škode;
N
§ 2 O 1 P b)
b)bezprostrednou hrozbou environmentálnej škody dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 10
„preventívne opatrenia“: znamenajú akékoľvek opatrenia, ktoré sa prijmú ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie, ktoré spôsobuje bezprostrednú hrozbu vzniku environmentálnej škody, s cieľom takejto škode predísť alebo ju minimalizovať;
N
§ 2 O 1 P r)
r) preventívnym opatrením opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie, spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody, a ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimalizovať,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 11
„nápravné opatrenia“: znamenajú akúkoľvek akciu, alebo kombináciu akcií, vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasné opatrenia na obnovu, regeneráciu alebo nahradenie poškodených
N
§ 2 O 1 P s)
s) nápravným opatrením akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasných opatrení, ktorých účelom je obnova,
Ú
MŽP SR
6
prírodných zdrojov a/alebo zhoršených služieb, alebo na zabezpečenie rovnocennej náhrady týchto zdrojov alebo služieb, ako ich predpokladá príloha II;
regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie,
Č 2
O 12
„prírodný zdroj“: znamená chránené druhy a prirodzené biotopy, vodu a zem;
N
§ 2 O 1 P f)
f) prírodným zdrojom chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda,
Ú
MŽP SR
Č2
O 13
„služby“ a „služby prírodných zdrojov“: znamenajú funkcie, ktoré plní prírodný zdroj v prospech iných prírodných zdrojov alebo verejnosti;
N
§ 2 O 1 P g)
g) funkciou prírodného zdroja funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo verejnosti,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 14
„základný stav“: znamená stav v čase poškodenia prírodných zdrojov a služieb, ktorý by existoval, keby nedošlo k environmentálnej škode, odhadnutý na základe dostupných informácií;
N
§ 2 O 1 P k)
k)základným stavom stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej škody, ktorý by existoval, keby nedošlo k environmentálnej škode, odhadnutý na základe dostupných informácií,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 15
„regenerácia“ vrátane „prirodzenej regenerácie“: v prípade vody, chránených druhov a prírodných biotopov znamená návrat poškodených prírodných zdrojov a/alebo zhoršených služieb do základného stavu a v prípade škôd na zemi odstránenie každého závažného rizika nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí;
N
§ 2 O 1 P p)
p) obnovou, vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode, návrat poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií do základného stavu a ak ide o environmentálnu škodu na pôde odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie,
Ú
MŽP SR
Č 2
O 16
„náklady“: znamenajú náklady, ktoré sú opodstatnené potrebou zabezpečiť náležité a účinné vykonávanie tejto smernice, vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej škody, bezprostrednej hrozbe vzniku takejto škody, alternatívnych opatrení, ako aj administratívne náklady, právne náklady a náklady na vymáhanie, náklady na zber údajov a iné všeobecné náklady, ako aj náklady na monitorovanie a kontrolu.
N
§ 2 O 1 P t)
t) nákladmi náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej škody vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej škody, bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a alternatívnych opatrení, nákladov na súvisiacu administratívu, právne služby a na vymáhanie náhrady nákladov, nákladov na zber údajov a ďalších všeobecných nákladov, ako aj nákladov na monitorovanie a kontrolu environmentálnou škodou dotknutého alebo ohrozeného miesta,
Ú
MŽP SR
7
Č 3
O 1
P a)
Táto smernica sa vzťahuje na:
a)environmentálne škody spôsobené ktoroukoľvek z pracovných činností uvedených v prílohe III a na akúkoľvek bezprostrednú hrozbu vzniku takejto škody z dôvodu ktorejkoľvek z uvedených činností;
N
§ 1 O 2 P a) až k)
(2)Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú, bez ohľadu na zavinenie, týmito pracovnými činnosťami:
a)prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu, okrem zariadení alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov,
b)zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu,
c)cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,
d)vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
e)vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
f)odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
g)výrobou, používaním, uskladňovaním,
Ú
MŽP SR
8
spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a vnútropodnikovou prepravou
1.nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,
2.prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu, biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,
h)prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov,
i)prevádzkou veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia vyžadujúcou súhlas podľa osobitného predpisu,
j)používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu,
k)zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu.
Č3
O1
P b)
b)škody na chránených druhoch a prirodzených biotopoch spôsobené pracovnými činnosťami inými, ako sú činnosti uvedené v prílohe III a na akúkoľvek bezprostrednú hrozbu vzniku takýchto škôd z dôvodu ktorejkoľvek z týchto činností, ku ktorej dôjde zo zavinenia alebo nedbalosti prevádzkovateľa.
N
§ 1 O 3
(3) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody na chránených druhoch rastlín a živočíchov (ďalej len „chránený druh“) a chránených biotopoch spôsobenú zavineným konaním prevádzkovateľa inej pracovnej činnosti ako je uvedená v odseku 2.
Ú
MŽP SR
9
Č 3
O 2
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie právne predpisy spoločenstva upravujúce vykonávanie ktorejkoľvek z činnosti patriacich do pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy spoločenstva, ktoré obsahujú pravidlá o konflikte súdnych právomocí.
n. a.
MŽP SR
Č 3
O 3
Bez toho, aby to malo vplyv na vnútroštátne právne predpisy, táto smernica neudeľuje súkromným osobám právo na náhradu škody ako následok environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby vzniku takejto škody.
N
§ 2 O 2
(2) Environmentálna škoda nezahŕňa škodu na majetku, ani škodu na zdraví.
Ú
MŽP SR
Č 4
O 1
P a)
Táto smernica sa nevzťahuje na environmentálne škody ani na bezprostrednú hrozbu vzniku takejto škody spôsobené:
a)ozbrojeným konfliktom, vojnovým stavom, občianskou vojnou alebo povstaním;
N
§ 1 O 4 P a)
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu, ani na bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú
a)vojnou alebo vojnovým stavom,
Ú
MŽP SR
Č 4
O 1
P b)
b)prírodným javom výnimočnej, neodvratnej a neodolateľnej povahy.
N
§ 1 O 4 P b)
b)prírodným javom výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy,
Ú
MŽP SR
Č 4
O 2
Táto smernica sa nevzťahuje na environmentálne škody ani na akúkoľvek bezprostrednú hrozbu vzniku takejto škody spôsobenú nehodou, pri ktorej zodpovednosť alebo náhrada škody patrí do pôsobnosti ktoréhokoľvek z medzinárodných dohovorov uvedených v prílohe IV, ktoré sú platné v príslušnom členskom štáte, vrátane ich prípadných budúcich zmien a doplnení.
SR nie je zmluvnou stranou uvedených dohovorov
Č 4
O 3
Táto smernica platí bez toho, aby bolo dotknuté právo prevádzkovateľa obmedziť svoju zodpovednosť podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor o obmedzení zodpovednosti za námorné pohľadávky (LLMC) z roku 1976, vrátane akýchkoľvek budúcich
SR nie je zmluvnou stranou uvedených dohovorov
10
zmien a doplnení tohto dohovoru, alebo Štrasburský dohovor o obmedzení zodpovednosti za vnútrozemskú plavbu (CLNI) z roku 1988, vrátane akýchkoľvek budúcich zmien a doplnení tohto dohovoru.
Č 4
O 4
Táto smernica sa nevzťahuje na také jadrové riziká alebo environmentálne škody alebo bezprostrednú hrozbu vzniku takýchto škôd, ktoré by boli spôsobené činnosťami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu alebo spôsobené nehodou alebo činnosťou, pri ktorej zodpovednosť alebo náhrada škody patria do pôsobnosti ktoréhokoľvek z medzinárodných právnych dokumentov uvedených v prílohe V, vrátane akýchkoľvek budúcich zmien a doplnení.
N
§ 1 O 4 P c)
c)činnosťou s jadrovým rizikom, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis, ako aj udalosťou alebo činnosťou, pri ktorej sa na zodpovednosť alebo náhradu škody vzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
U
MŽP SR
Č 4
O 5
Táto smernica sa vzťahuje len na environmentálne škody alebo na bezprostrednú hrozbu vzniku takýchto škôd spôsobených znečistením plošného charakteru, pri ktorých je možné nájsť príčinnú súvislosť medzi škodou a činnosťami jednotlivých prevádzkovateľov.
N
§ 1 O 4 P d)
d)znečistením difúzneho charakteru, pri ktorom nie je možné určiť príčinnú súvislosť medzi environmentálnou škodou a pracovnou činnosťou jednotlivých prevádzkovateľov.
Ú
MŽP SR
Č 4
O 6
Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti, ktorých hlavným účelom je slúžiť národnej obrane alebo medzinárodnej bezpečnosti, ani na činnosti, ktorých výlučným účelom je ochrana pred živelnými pohromami.
N
§ 1 O 5 P a), b)
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti, ktorých
a)hlavným účelom je slúžiť obrane štátu alebo medzinárodnej bezpečnosti,
b)výlučným účelom je ochrana pred živelnými pohromami.
Ú
MŽP SR
Č 5
O 1
Ak k environmentálnej škode zatiaľ nedošlo, ale existuje bezprostredná hrozba vzniku takejto škody, prevádzkovateľ musí bezodkladne prijať potrebné preventívne opatrenia.
N
§ 4 O 1
(1) Pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody je prevádzkovateľ povinný bezodkladne prijať a vykonať preventívne opatrenia.
Ú
MŽP SR
Č 5
O 2
Členské štáty ustanovia, že v prípade potreby a v každom prípade kedykoľvek, keď nedôjde k odvráteniu bezprostrednej hrozbe vzniku environmentálnej škody napriek preventívnym opatreniam, ktoré
N
§ 4 O 2
(2) Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a okolnosti konkrétneho prípadu, ak sa napriek prijatým a vykonaným
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
MŽP SR
11
prevádzkovateľ prijal, prevádzkovatelia čo najskôr, ako je to možné, informujú príslušný orgán o všetkých príslušných aspektoch danej situácie.
preventívnym opatreniam nepodarilo odstrániť bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody alebo ak sa prevádzkovateľ domnieva, že sa napriek prijatiu a vykonaniu preventívnych opatrení nepodarí odvrátiť bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody. Ak je v konkrétnom prípade ohrozené tiež územie iného štátu podľa § 14, prevádzkovateľ zároveň oznámi všetky potrebné údaje aj Ministerstvu životného prostredia (ďalej len „ministerstvo“). Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov ostáva nedotknutá.
Č 5
O 3
P a)
Príslušný orgán môže kedykoľvek:
a)požiadať prevádzkovateľa, aby poskytol informácie o každej bezprostrednej hrozbe vzniku environmentálnej škody alebo v prípadoch, kedy má podozrenie na takúto bezprostrednú hrozbu;
N
§ 4 O 3 P a)
(3) Príslušný orgán je oprávnený
a)požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo o prípadoch, keď podozrenie na možnosť vzniku bezprostrednej hrozby environmentálnej škody, vyplývajúcej z jeho pracovnej činnosti,
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
Č 5
O 3
P b)
b)požiadať prevádzkovateľa, aby prijal potrebné preventívne opatrenia;
N
§ 4 O 3 P b)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ neprijal a nevykonal preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa riadiť pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení alebo
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
Č 5
O 3
P c)
c)dať prevádzkovateľovi pokyny, ktorými sa má riadiť pri prijímaní potrebných preventívnych opatrení; alebo
N
§ 4 O 3 P b)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ neprijal a nevykonal preventívne opatrenia na odvrátenie
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
12
bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa
riadiť pri prijímaní a vykonávaní preventívnych
opatrení alebo
Č 5
O 3
P d)
d)sám prijať potrebné preventívne opatrenia
N
§ 4 O 3 P c)
c)sám prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ
1. neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) povinnosť podľa odseku 1 alebo
2. nie je známy alebo nemá právneho nástupcu alebo
3. nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť podľa § 11 ods. 3.
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
Č 5
O 4
Príslušný orgán vyžaduje, aby preventívne opatrenia prijal prevádzkovateľ. Ak prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti ustanovené v odseku 1 alebo 3 písm. b) alebo c), nie je možné ho identifikovať alebo sa od neho podľa tejto smernice nevyžaduje, aby znášal náklady, príslušný orgán môže prijať tieto opatrenia sám.
N
§ 4 O 3 P b), c)
(3)Príslušný orgán je oprávnený
b)rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ neprijal a nevykonal preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa riadiť pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení alebo
c)sám prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) povinnosť podľa odseku 1 alebo
2.nie je známy alebo nemá právneho nástupcu alebo
3.nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť podľa § 11 ods. 3.
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
13
Č 6
O 1
P a)
Ak došlo k vzniku environmentálnej škody, prevádzkovateľ bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých príslušných aspektoch situácie a vykoná:
d)všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, odstránenie alebo iné zvládnutie príslušných znečisťujúcich látok a/alebo iných škodlivých faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí alebo ďalšiemu zhoršeniu služieb a
N
§ 5 O 1 P a), b)
(1)Ak vznikne environmentálna škoda je prevádzkovateľ povinný
a)oznámiť bezodkladne vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu a pri pravdepodobnom vzniku environmentálnej škody presahujúcej hranice štátov podľa § 14 tiež ministerstvu,
b)prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, odstránenie alebo iné zvládnutie príslušných znečisťujúcich látok alebo iných škodlivých faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým účinkom na zdravie alebo ďalšiemu zhoršeniu funkcií prírodných zdrojov (ďalej len „zmierňujúce opatrenia“),
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
Č 6
O 1
P b)
e)potrebné nápravné opatrenia v súlade s článkom 7.
N
§ 5 O 1 P c)
c) vypracovať bezodkladne návrh nápravných opatrení podľa § 6 10 a podať žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení príslušnému orgánu.
Ú
OÚ ŽP
SIŽP
Č 6
O 2
P a)
Príslušný orgán môže kedykoľvek:
a)požiadať prevádzkovateľa, aby poskytol doplňujúce informácie o každej škode, ku ktorej došlo;
N
§ 5 O 3 P a)
(4)Príslušný orgán je oprávnený
a)požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol doplňujúce informácie o environmentálnej škode, ku ktorej došlo,
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 6
O 2
P b)
a)požiadať prevádzkovateľa, aby prijal alebo dať prevádzkovateľovi pokyny týkajúce sa všetkých uskutočniteľných krokov na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, odstránenie alebo iné zvládnutie príslušných znečisťujúcich látok a/alebo iných škodlivých faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodách a nepriaznivým účinkom na
N
§ 5 O 3 P b)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti
prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia
vrátane zmierňujúcich opatrení, ak nesplnil
svoju povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa riadiť pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení,
Ú
OÚŽP
SIŽP
14
zdravie ľudí alebo ďalšiemu zhoršeniu služieb;
Č 6
O 2
P c)
b)požiadať prevádzkovateľa, aby prijal potrebné nápravné opatrenia;
N
§ 5 O 3 P b)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti
prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia
vrátane zmierňujúcich opatrení, ak nesplnil svoju povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa riadiť pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení,
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 6
O 2
P d)
c)dať prevádzkovateľovi pokyny, ktorými sa má riadiť pri prijímaní potrebných nápravných opatrení; alebo
N
§ 5 O 3 P b)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia vrátane zmierňujúcich opatrení, ak nesplnil svoju povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa
riadiť pri prijímaní a vykonávaní nápravných
opatrení,
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 6
O 2
P e)
d)sám prijať potrebné nápravné opatrenia
pozn.: v slovenskom preklade smernice uvedenej v Úradnom vestníku je chybný preklad tohto ustanovenia, má tam byť nápravné opatrenia a nie preventívne opatrenia
N
§ 5 O 3 P c)
c)prijať a vykonať nápravné opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) zmierňujúce opatrenia alebo nápravné opatrenia a povinnosti na zmiernenie a nápravu environmentálnej škody alebo
2.nie je známy alebo nemá právneho nástupcu,
3.nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia podľa § 11 ods. 4.
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 6
O 3
Príslušný orgán vyžaduje, aby nápravné opatrenia prijal prevádzkovateľ. Ak prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti ustanovené v odseku 1 alebo 2 písm. b), c) alebo d), nie je možné ho identifikovať alebo sa od neho podľa tejto smernice nevyžaduje, aby znášal náklady, príslušný orgán môže prijať tieto opatrenia sám, ako
N
§ 5 O 3 P b) c)
b)rozhodnúť o uložení povinnosti
prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia
vrátane zmierňujúcich opatrení, ak nesplnil
svoju povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a dať mu podľa potreby pokyny, ktorými sa má
Ú
OÚŽP
SIŽP
15
poslednú možnosť.
riadiť pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení,
c)prijať a vykonať nápravné opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) zmierňujúce opatrenia alebo nápravné opatrenia a povinnosti na zmiernenie a nápravu environmentálnej škody alebo
2.nie je známy alebo nemá právneho nástupcu,
3.nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia podľa § 11 ods. 4.
Č 7
O 1
Prevádzkovatelia podľa prílohy II identifikujú možné nápravné opatrenia a predložia ich príslušnému orgánu na schválenie, pokiaľ príslušný orgán neprijal opatrenia podľa článku ž ods. 2 písm. e) a ods. 3.
N
§ 5 O 1 P c)
(1)Ak vznikne environmentálna škoda je prevádzkovateľ povinný
c)vypracovať bezodkladne návrh nápravných opatrení podľa § 6 10 a podať žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení príslušnému orgánu.
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 7
O 2
Príslušný orgán rozhodne, ktoré nápravné opatrenia sa vykonajú podľa prílohy II, v prípade potreby v spolupráci s príslušným prevádzkovateľom.
N
§ 28
(1)Návrhom na začatie konania o schválení návrhu nápravných opatrení je písomná žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení podľa § 5 ods. 1 písm. c).
(2)Žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení obsahuje, popri všeobecných náležitostiach podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, návrh nápravných opatrení v členení na primárne opatrenia, doplnkové opatrenia a kompenzačné opatrenia podľa § 7 9 a analýzu rizík podľa § 10 ak vznikla environmentálna škoda na pôde.
(3)Príslušný orgán pri rozhodovaní o schválení nápravných opatrení oboznámi o začatí konania všetkých
Ú
OÚŽP
SIŽP
16
známych účastníkov konania a dotknuté orgány a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním; zároveň ich upozorní, že svoje pripomienky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne v konaní neprihliadne.
(4)Od miestneho zisťovania alebo od ústneho pojednávania môže príslušný orgán upustiť, ak mu dobre známe pomery a okolnosti vzniku environmentálnej škody a zároveň žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie veci.
(5) Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o začatí konania najmenej sedem pracovných dní pred konaním ústneho pojednávania. Ak príslušný orgán upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci konania a dotknuté orgány podať svoje pripomienky a stanoviská a upozorní ich, že sa na neskoršie podané pripomienky a stanoviská neprihliadne.
(6)Pri environmentálnej škode týkajúcej sa rozsiahleho územia alebo s počtom účastníkov nad 50 príslušný orgán upovedomí účastníkov o začatí konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred začatím ústneho pojednávania; ak sa ústne pojednávanie nekoná, tak najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie pripomienok a stanovísk podľa odseku 5.
(7)Príslušný orgán upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v akej môžu uplatniť svoje pripomienky a stanoviská účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, príslušný orgán na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán v určenej
17
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, sa za to, že s navrhovanými nápravnými opatreniami z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
(8) Ak v konaní o schválení návrhu doplnkových nápravných opatrení alebo kompenzačných nápravných opatrení nemožno použiť výber prístupov uprednostňujúcich ekvivalenciu prírodných zdrojov alebo ich funkcií, uplatní sa postup podľa § 8 ods. 4 alebo § 9 ods. 5.
Č 7
O 3
V 1
Ak došlo k vzniku viacerých prípadov environmentálnych škôd takým spôsobom, že príslušný orgán nemôže zabezpečiť, že sa súčasne prijmú potrebné nápravné opatrenia, príslušný orgán má právo rozhodnúť, ktorý prípad environmentálnej škody sa musí odstrániť ako prvý.
N
§ 27 O 7
(7) Ak došlo k vzniku viacerých prípadov
environmentálnych škôd takým spôsobom, že príslušný
orgán nemôže zabezpečiť, že sa pre všetky z nich súčasne
prijmú nápravné opatrenia, príslušný orgán rozhodne,
ktorá environmentálna škoda sa musí napraviť ako prvá.
Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia sa zohľadnia najmä povaha, rozsah a závažnosť jednotlivých prípadov environmentálnej škody a možnosť prirodzenej obnovy, ako aj riziká pre zdravie.
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 7
O 3
V 2
Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia príslušný orgán zohľadní okrem iného povahu, rozsah a závažnosť jednotlivých prípadov príslušných environmentálnych škôd a možnosť prirodzenej regenerácie. taktiež zohľadní riziká pre zdravie ľudí.
N
§ 27 O 7
Ak došlo k vzniku viacerých prípadov environmentálnych škôd takým spôsobom, že príslušný orgán nemôže zabezpečiť, že sa pre všetky z nich súčasne prijmú nápravné opatrenia, príslušný orgán rozhodne, ktorá environmentálna škoda sa musí napraviť ako prvá. Pri
prijímaní takéhoto rozhodnutia sa zohľadnia najmä povaha,
rozsah a závažnosť jednotlivých prípadov
environmentálnej škody a možnosť prirodzenej obnovy,
ako aj riziká pre zdravie.
Ú
OÚŽP
SIŽP
18
Č 7
O 4
Príslušný orgán vyzve osoby uvedené v článku 12 ods. 1 a v každom prípade osoby, na ktorých pôde sa majú vykonať nápravné opatrenia, aby predložili svoje pozorovania a zohľadní ich.
N
§ 25
(1)Účastníkom konania je prevádzkovateľ.
(2)Účastníkom konania podľa § 27 a 28 je aj
a)vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je dotknutá environmentálnou škodou, alebo na ktorej sa budú prijímať a vykonávať preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia;
b)obec, ktorej územie je dotknuté environmentálnou škodou alebo na ktorej území sa budú prijímať a vykonávať preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c)fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť environmentálnou škodou priamo dotknuté.
(3)Účastníkom konania podľa § 27 je aj občianske združenie alebo iná organizácia založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov,) ktorej cieľom podľa stanov, zriaďovacej listiny, zakladacej listiny, nadačnej listiny alebo ich zmien platných najmenej jeden rok, je ochrana životného prostredia (ďalej len „mimovládna organizácia“), ktorá podala oznámenie podľa § 26 ods. 1, a zároveň písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa na konaní najneskôr do siedmich dní od doručenia upovedomenia podľa § 26 ods. 5.
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 8
O 1
Prevádzkovateľ znáša náklady na preventívne a nápravné opatrenia prijaté podľa tejto smernice.
N
§ 11 O 1
(1)Náklady na preventívne opatrenia a nápravné opatrenia prijaté podľa tohto zákona znáša prevádzkovateľ s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a 4.
Ú
OÚŽP
SIŽP
19
Č 8
O 2
V 1
S výhradou odsekov 3 a 4 príslušný orgán získa, vymáha späť od prevádzkovateľa, ktorý škodu alebo bezprostrednú hrozbu vzniku škody spôsobil, náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s preventívnymi alebo nápravnými opatreniami prijatými podľa tejto smernice, okrem iného prostredníctvom zabezpečenia majetkom alebo inými vhodnými zárukami.
N
§ 12 O 1
§ 31
(1)Príslušný orgán rozhodne o výške nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, ktoré je prevádzkovateľ povinný nahradiť príslušnému orgánu, ak príslušný orgán vykonal preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c).
(1)Konanie o povinnosti nahradiť náklady začína príslušný orgán z vlastného podnetu ak konal podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c).
(2)Rozhodnutie o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia obsahuje popri všeobecných náležitostiach rozhodnutia
a)určenie výšky náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b)určenie spôsobu vrátenia náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c)určenie lehoty na náhradu nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
d) číslo bankového účtu, na ktorý byť suma náhrady nákladov zaplatená.
(3)Ak prevádzkovateľ alebo iná povinná osoba uvedená v rozhodnutí podľa odseku 2 neuhradí určenú náhradu nákladov v určenej lehote alebo ju uhradí len sčasti, príslušný orgán postúpi vec ministerstvu na vymáhanie.
(4)Ministerstvo nebude vymáhať náhradu všetkých nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyššie ako vymožiteľná suma, alebo ak prevádzkovateľa nie je možné identifikovať; túto skutočnosť vyznačí v spise.
(5)Pri vymáhaní náhrady nákladov podľa odseku 4 sa postupuje podľa osobitného predpisu.
Ú
MŽP SR
OÚŽP
SIŽP
20
(6)Príslušný orgán nezačne konanie o náhrade nákladov po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy boli preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijaté a vykonané a ak nie je možné tento deň jednoznačne určiť, tak odo dňa, kedy bol identifikovaný zodpovedný prevádzkovateľ alebo zodpovedná tretia osoba.
Č 8
O 2
V 2
Príslušný orgán však môže rozhodnúť, že nebude vymáhať späť všetky náklady, ak by výdavky na ich vymáhanie boli vyššie, ako vymožiteľná suma alebo ak prevádzkovateľa nie je možné identifikovať.
N
§ 31 O 4
(4)Ministerstvo nebude vymáhať náhradu všetkých nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyššie ako vymožiteľná suma, alebo ak prevádzkovateľa nie je možné identifikovať; túto skutočnosť vyznačí v spise.
Ú
MŽP SR
OÚŽP
SIŽP
Č 8
O 3
P a)
Od prevádzkovateľa sa nevyžaduje, aby znášal náklady na preventívne a nápravné opatrenia prijaté podľa tejto smernice, ak môže dokázať, že environmentálnu škodu alebo bezprostrednú hrozbu takejto škody:
c)spôsobila tretia osoba a vznikla napriek tomu, že boli vykonané príslušné bezpečnostné opatrenia; alebo
N
§ 11 O 3 P a)
(3)Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody
a)bola spôsobená treťou osobou, a že táto škoda alebo jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby zabránil vzniku environmentálnej škody alebo jej bezprostrednej hrozby spôsobenej treťou osobou alebo
Ú
OÚŽP
SIŽP
21
§ 11 O 4 P c)
(4)Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda vznikla v dôsledku
c)konania tretej osoby a škoda vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby zabránil vzniku environmentálnej škody spôsobenej treťou osobou alebo
Č 8
O 3
P b)
e)vznikla následkom splnenia zákonného nariadenia alebo pokynu vydaného verejným orgánom iným ako je nariadenie alebo pokyn vydaný po emisii alebo nehode spôsobenej vlastnou činnosťou prevádzkovateľa.
N
§ 11 O 3 P b)
§ 11 O 4 P d)
(3)Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody
b) vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti vydaného orgánom verejnej správy v čase pred vznikom environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.
(4)Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda vznikla v dôsledku
d)splnenia záväzného príkazu, pokynu orgánu verejnej správy, alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti vydaného orgánom verejnej správy v čase pred vznikom
Ú
OÚŽP
SIŽP
22
environmentálnej škody.
Č 8
O 3
P b)
V 2
V takých prípadoch členské štáty prijmú vhodné opatrenia, ktoré prevádzkovateľovi umožnia získať späť vynaložené náklady.
N
§ 12 O 3 - 5
(3)Prevádzkovateľ podľa § 11 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. c) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, voči tretej osobe, ktorá spôsobila environmentálnu škodu alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody; náhradu si uplatňuje podľa osobitného predpisu.
(4)Prevádzkovateľ podľa § 11 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. d) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, voči orgánu verejnej správy , ktorý vydal záväzný príkaz, pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej činnosti.
(5)Orgán verejnej správy, ktorý vydal záväzný príkaz, pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej činnosti podľa odseku 4 je povinný nahradiť prevádzkovateľovi vynaložené náklady .
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 8
O 4
P a)
Členské štáty môžu povoliť, aby prevádzkovateľ neznášal náklady za nápravné opatrenia prijaté podľa tejto smernice, ak preukáže, že nešlo o jeho zavinenie alebo nedbanlivosť, a že environmentálna škoda vznikla v dôsledku:
a)emisie alebo udalosti výslovne povolenej v oprávnení a plne v súlade s podmienkami oprávnenia
D
§ 11 O 4 P a)
(4)Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda vznikla v dôsledku
a)emisie alebo udalosti povolenej v rozhodnutí o vykonávaní pracovnej činnosti uvedenej v § 1
Ú
OÚŽP
SIŽP
23
preneseného alebo udeleného podľa platných vnútroštátnych zákonov a predpisov, ktoré implementujú legislatívne opatrenia prijaté spoločenstvom špecifikované v prílohe III, platných ku dňu úniku emisií alebo vzniku udalosti;
ods. 2, pričom rozhodnutie o vykonávaní tejto pracovnej činnosti musí byť v súlade aj s osobitnými predpismi starostlivosti o životné prostredie, a platné ku dňu emisie alebo udalosti a zároveň preukáže, že nezavinil environmentálnu škodu,
Č 8
O 4
P b)
b)emisie alebo činnosti alebo akéhokoľvek spôsobu použitia výrobku pri činnosti, pri ktorej prevádzkovateľ preukáže, že ju nepovažoval za činnosť, ktorá by mohla spôsobiť environmentálnu škodu na základe stavu vedecko – technických poznatkov v čase, kedy došlo k úniku emisií alebo kedy bola činnosť vykonaná.
D
§ 11 O 4 P b)
b)emisie, činnosti alebo akéhokoľvek spôsobu použitia výrobku pri výkone pracovnej činnosti, pri ktorom prevádzkovateľ preukáže, že ho na základe stavu poznatkov vedy a techniky v čase, keď došlo k emisii alebo keď bola činnosť vykonaná, nemohol považovať za také, ktoré by mohlo spôsobiť environmentálnu škodu a zároveň preukáže, že nezavinil environmentálnu škodu,
Ú
OÚŽP
SIŽP
Č 8
O 5
Opatrenia prijaté príslušným orgánom podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 a článku 6 ods. 2 a ods. 3 sa nedotýkajú zodpovednosti príslušného prevádzkovateľa podľa tejto smernice a ani článkov 87 a 88 zmluvy.
N
§ 11 O 2
(2) Vykonaním preventívnych opatrení príslušným orgánom podľa § 4 ods. 3 písm. c). alebo nápravných opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. c) a zabezpečením analýzy rizík príslušným orgánom podľa § 10