NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 517/2007
283
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. marca 2007
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 223) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verenú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočeta menu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 3. mája 2007a v gestorskom výbore do 4. mája 2007.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján C h r b e t v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.