DOLOŽKA
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvu na verejné financie a zamestnanosť
Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na verejné financie.
Navrhovaná úprava nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť.
2. Odhad vplyvu na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Navrhovaná úprava nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Odhad vplyvu na životné prostredie
Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na životné prostredie.
4. Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie
Navrhovaná úprava nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie