1
Dôvodová správa
Všeobecná časť:
Návrh zákona sa predkladá ako poslanecký návrh.
Cieľom navrhovaného zákona je korekcia platnej právnej úpravy reagujúcej na poznatky získané pri praktickej aplikácii zákona. Precizujú sa niektoré ustanovenia platného zákona, napríklad pri uplatňovaní majetkových práv štátu na súde alebo pri možnosti dočasných stavieb na pozemku vo vlastníctve štátu.
Návrh zákona prispeje aj k optimalizácii využitia nehnuteľného majetku štátu, ak nie je potrebný na výkon verejných funkcií. Takýto majetok štátu je potrebné neodkladne zákonom ustanoveným spôsobom realizovať a tým prehĺbiť možnosť efektívnejšieho nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, aby sa využil ako zdroj štátnych financií a súčasne sa dosiahla úspora na jeho správu a prevádzku.
Navrhovaná zmena je potrebná, najmä pokiaľ ide o štátne príspevkové organizácie, v prípade ktorých sa pri nakladaní s majetkom štátu príjmy z predaja stávajú zdrojom ich fondov reprodukcie, a to aj v prípadoch, kedy je účelné a efektívnejšie, aby boli takého príjmy príjmom štátneho rozpočtu. Daný stav za následok nadmerné kapacity pre činnosti mnohých organizácií, tým zvýšené požiadavky na štátny rozpočet na správu, prevádzku, údržbu a obnovu takýchto objektov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi. Na uvedenú problematiku nie je Slovenská republika viazaná medzinárodnými zmluvami.
Predložený návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet Slovenskej republiky, nezakladá zvýšené nároky na rozpočty vyšších územných celkov, na rozpočty obcí a nemá vplyv na zamestnanosť ani na životné prostredie.
2
Osobitná časť:
Čl. I
K bodu 1
Cieľom návrhu je v zákone explicitne zakotviť kompetenciu správcu konať v mene štátu v súdnych konaniach prejednávajúcich majetok štátu v jeho správe alebo majetok, ktorého správcom by mal byť. Podľa navrhovaného znenia subjektom oprávneným konať v mene štátu bude každý správca bez ohľadu na to, či má alebo nemá postavenie štátneho orgánu.
V aplikačnej praxi k aktívnej legitimácii štátnych organizácii, ktoré nemajú postavenie štátneho orgánu súdy Slovenskej republiky vo väčšine prípadov zastávajú názor, že pre nedostatok procesnej spôsobilosti nie oprávnené vystupovať v súdnom konaní, čo v niektorých prípadoch, za následok zastavenie súdneho konania. Tým je Slovenská republika ako vlastník veci poškodzovaná, pretože nemôže využiť svoje právo na súdnu ochranu.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby sa povinnosť preukázať, že budúci správca prebytočný nehnuteľný majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že ho bude využívať aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia a preukázať finančné krytie na prevádzku tohto nehnuteľného majetku, nevzťahovala na prevody správy nehnuteľného majetku štátu medzi správcom a jeho zriaďovateľom.Ustanovenie § 8 ods. 1 sa dopĺňa za účelom efektívnejšieho a pružnejšieho nakladania s majetkom štátu, predovšetkým v prípade štátnych príspevkových organizácií a možnosti využitia prebytočného nehnuteľného majetku ako zdroja štátnych financií ak je to účelné, t.j. ak majetok nie je využívaný a nie je predpoklad, že by v budúcnosti mohol byť využívaný pre výkon verejných funkcií.
K bodu 3
Navrhovaným ustanovením sa upresňuje funkcia zriaďovateľa štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií na účely tohto zákona, ktorým môže byť len ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
K bodu 4
Navrhovanou úpravou sa umožní prenechanie nehnuteľného majetku štátu do výpožičky aj obecným školám a školským zariadeniam. Návrh zákona reaguje na požiadavku obcí o prenechanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu do bezplatného užívania aj školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
K bodom 5 a 6
Navrhuje sa, aby ustanovenie § 13 upravovalo len nájom a výpožičku majetku štátu. Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu budú riešené osobitným ustanovením.
K bodu 7
Navrhované ustanovenie definuje podmienky, za akých možno zriadiť stavbu na pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň sa vymedzuje o aké stavby môže ísť a na aké účely majú slúžiť. Užívanie zastavaných pozemkov musí byť odplatné, pričom vzťah k tomuto pozemku musí byť upravený nájomnou zmluvou alebo vecným bremenom. Umožňuje dočasne zastavať pozemok vo vlastníctve štátu stavbami, ktoré určené na vykonávanie stavebných prác na stavbe, ktorá je situovaná na susediacom pozemku. Rieši sa možnosť výstavby inžinierskych
3
stavieb (diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu, diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, televízne káblové rozvody) na pozemkoch vo vlastníctve štátu.
Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu totožné s doterajšou právnou úpravou. Majetok štátu nemožno založiť, združiť a ani previesť dobrovoľnou dražbou.
Čl. II.
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. júna 2007.