1
Príloha
k vyhláške č. .../2006 Z.z.
ČASŤ A
PODROBNOSTI O DLHODOBOM CHOVE VOĽNE ŽIJÚCICH CICAVCOV
I.Kloakovce (Monotremata)
Ježurovité (Tachyglossidae)
Ježura, paježura
Požiadavky na priestor
Vnútorný priestor musí mať plochu najmenej 4 m2 pre každé zviera, pričom na základe správania ježúr, ktoré radi behajú, je nutné zabezpečiť vnútorný priestor s plochou najmenej10 m2 pre každú skupinu. Je možné držať ich v konvenčných pavilónoch malých cicavcov a nočných zvierat. V letných mesiacoch je možné uvažovať o pobyte vo vonkajšom výbehu.
Klimatické podmienky
Teplota výbehu nad 15°C.
Obohatenie priestoru
Ježury veľmi intenzívne hrabú a tomu musí zodpovedať aj podklad. Je nutné ponúknuť podstielku z piesku, rašeliny, lístia atd., naviac korene a kamene ako možnosť úkrytu. Ako ohraničenie výbehu je nutné zvoliť hladké materiály (sklenné steny, kamenné múry atď.). Pri použití vyššieho pletiva vzniká nebezpečenstvo pádu šplhajúcej sa ježury.
Sociálna štruktúra
Chov môže byť realizovaný v pároch alebo pri znášanlivosti vo viacpočetnej skupine alebo v skupine s inými druhmi (napríklad kuskusovité).
Výživa
Ježury sa živia hmyzom a bezstavovcami. Náhradná výživa musí byť zložená zo živočíšnych a rastlinných bielkovinových zložiek, vitamínových a minerálnych doplnkov.
Odchyt a transport
Ježury sa odchytávajú do rúk alebo podberákom. Zvieratá sa transportujú jednotlivo v kontajneroch, ktoré by vzhľadom na ich silné pazúry mali byť obložené plechom.
II.Vačkovce (Marsupialia)
1. Vačicovité (Didelphidae)
Požiadavky na priestor
Tieto sa líšia podľa veľkosti príslušných druhov, avšak ani u malých foriem ako vačica krysia a vačica trpaslíčia nesmie plocha klietky byť menšia ako 0,5 m2 a u veľkých druhov ako vačica oposum menej ako 4 m2.
2
Klimatické podmienky
Vačicovité pochádzajúce zo severných oblastí (ako oposum) nie chúlostivé na chlad. Južné druhy musia byť chované pri teplote najmenej 16°C so zvláštnymi nárokmi na vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu.
Obohatenie priestoru
Všetky vačicovité potrebujú vo svojich výbehoch konáre na šplhanie. Nutná je prítomnosť dutín vhodných na spanie alebo duté kmene stromov slúžiace ako úkryt. Na podlahe sa vyžaduje podstielka.
Sociálna štruktúra
Väčšina druhov vačicovitých solitárne žijúce zvieratá. Niekedy je možné chovať ich v pároch. Pretože vačicovité sú všežravce, spojenie s inými druhmi nie je opodstatnené.
Výživa
Vačicovité sú všežravce s vyššími nárokmi na podiel živočíšnej zložky.
Odchyt a transport
Vačicovité sa odchytávajú do rúk alebo podberákom. Transport prebieha jednotlivo v kontajneroch. Okrem drevených bední je možné používať aj bedne plastové.
2. Kunovcovité (Dasyuridae)
Z kunovcovitých je v zajatí chovaných len málo druhov. Niekedy vo vzácnych prípadoch sa do expozícií dostávajú aj kunovec a diabol. Vakovlk, ktorý je dnes prakticky vyhynutý, nie je chovaný v zajatí.
Požiadavky na priestor
Malé druhy ako vakomyši môžu byť chované vo vitrínach pre malé cicavce. Najmenšia plocha nesmie byť menšia ako 1 m2 .
Kunovce potrebujú klietku s plochou 2 až 8 m2 podľa druhu.
Plocha pre diabla, na ktorej je držaný, musí byť najmenej 10 m2. Zmysluplným pre diabla je aj vonkajší výbeh.
Klimatické podmienky
S výnimkou diablov, ktorí môžu byť celoročne chovaní vo vonkajších výbehoch, pokiaľ je k dispozícii nezamŕzajúci a pred počasím chránený priestor ako skrýša, nesmú byť kunovcovité chované pri teplote nižšej ako 15°C .
Obohatenie priestoru
Pre všetky kunovcovité je potrebné poskytnúť skrýš, pre kunovce a vakomyši nutné aj konáre vhodné na šplhanie. Klietka musí obsahovať podstielku. Výbeh musí byť zo všetkých strán uzavretý. U menších foriem je vhodným oddelením od návštevníkov sklo.
Sociálna štruktúra
Podľa druhu solitárne, respektíve tvoria páry. Pretože kunovcovité lovia korisť, nie je medzidruhový chov možný.
Výživa
Väčšiu časť potravy tvorí živočíšna zložka.
3
Odchyt a transport
Malé druhy ako vakomyši môžeme chytať do rúk. Kunovce a diabli sa musia chytať do podberáka. Transportujú sa jednotlivo v kontajneroch. Bedne, hlavne u diablov, musia byt obzvlášť stabilné.
3. Bandikutovité (Peramelidae)
Táto čeľaď je v Európe zriedkavo chovaná. Malé druhy bývajú často vystavované v pavilónoch nočných zvierat. Chov ako u iných malých cicavcov, krmivo s vysokým podielom živočíšnej zložky.
4. Kuskusovité (Phalangeridae)
Z mnohých druhov kuskusovitých je len niekoľko druhov chovaných v európskych ZOO. to kuskus, kusu a vakoveverica. Chov koál je z dôvodu potravnej špecializácie na listy istých eukalyptov v Európe možný len obmedzene.
Požiadavky na priestor
Kuskus a kusu potrebujú klietky o rozmeroch minimálne 6 m2, výška klietky musí dosahovať minimálne 2 m.
Pre vakoveverice musí byť plocha klietky najmenej 2 m2 a výška klietky musí byť rovnaká ako u kuskusa a kusu.
Klimatické podmienky
Teplota v klietkach kuskusovitých musí byť najmenej 15°C, u tropických druhov najmenej 18 °C so zvláštnym ohľadom na relatívnu vlhkosť vzduchu nad 70%.
Obohatenie priestoru
Množstvo konárov na šplhanie s rôznou dĺžkou umiestnených v rôznych výškach. Nutné dutiny vhodné na spánok. Podklad musí mať podstielku. Výbeh musí byť uzavretý.
Sociálna štruktúra
Chov kuskusov a kusu je možný v pároch, ale je nutné dávať pozor na sociálne nezhody medzi jedincami. Vakoveverice môžu byť chované v malých rodinných skupinách. Spoločný chov kuskusovitých s pozemnými druhmi zvierat je možný.
Výživa
Kuskusovité sa živia zmiešanou potravou.
Odchyt a transport
Odchyt kuskusovitých sa realizuje pomocou podberáka. Na transport používané kontajnery pre každého jedinca zvlášť. Vakoveverice je možné prepravovať v malých skupinkách uzavretých v jednom prepravnom kontajneri.
5. Vombatovité (Vombatidae)
Požiadavky na priestor
Veľkosť výbehu pre jedno zviera nesmie byť menšia ako 10 m2. Doporučuje sa väčší výbeh, predovšetkým v letných mesiacoch by mal byť k dispozícii vonkajší výbeh.
4
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútornej ubikácie by nemala klesnúť pod 15°C.
Obohatenie priestoru
Vombatovité veľmi radi hrabú a škriabu, preto je vhodné dodať im hrubú podostieľku z piesku prípadne zeminy. Najlepšie je ak si vombaty môžu v tento podstielke vyhrabať vlastný úkryt. Ako podstielka na spanie je vhodné seno. Z dôvodu častých sociálnych napätí (viď. nižšie) je vhodné aby ubikácia mala viac oddelení. Ako ohraničenie výbehu je možné použiť stenu alebo mrežu.
Sociálna štruktúra
Vombaty solitárne žijúce zvieratá a musia mať v zajatí možnosť separácie. Spoločný chov napríklad s klokanmi je možný.
Výživa
Vombaty vegetariáni, ktorí potrebujú z dôvodu obrusovania svojich hlodavých zubov, okrem sena a ovocia, zeleniny a chleba tiež pravidelný prísun okusových konárov.
Odchyt a transport
Odchyt sa realizuje pomocou sietí. Pri transporte sa používajú stabilné kontajnery pre každého jedinca samostatne.
6. Kengurovité (Macropodidae)
Z troch podčeľadí sa mimo Austrálie nechovajú iba kengury pižmové. Malé kengury aktívne za súmraku a v noci. Pravé kengury sú aktívne prevážne cez deň.
Požiadavky na priestor
Všetkým druhom kengúr s výnimkou malých kengúr, je nutné poskytnúť vnútorné priestory aj vonkajší výbeh. Malé kengury je možné chovať v pavilónoch pre nočné zvieratá. Tu by mali mať k dispozícii klietky s rozmermi minimálne 8 m2 pre 2 - 5 zvierat.
Pre veľké druhy kengúr, ako kengury horské a sivé, by vonkajšie výbehy pre 2 - 5 zvierat mali mať rozlohu najmenej 300 m2, vnútorné priestory najmenej 20 m2.
Pre stredne veľké druhy kengúr, ako kengura červenošedá, skalná a druhy rodu Wallabia vonkajšie výbehy pre 5 zvierat musia mať rozlohu najmenej 200 m2, vnútorné priestory najmenej 15 m2.
Pre menšie druy kengúr, ako kengura dama a podobné druhy musia mať vonkajší výbeh pre 5 zvierat s rozlohou najmenej 150 m2, vnútorné priestory najmenej 10 m2.
Pre pár stromových kengúr vonkajší výbeh musí mať rozlohu najmenej 25 m2, vnútorný priestor pre pár najmenej 8 m2 s výškou 2,5 až 3 m.
Klimatické podmienky
Veľa druhov kengúr nie je chúlostivých na teplotu. Kengury červenošedé dokonca znášajú aj nižšie teploty. Pri ostatných druhoch kengúr vo vnútorných priestoroch musí byť teplota vyššia ako 15°C.
Obohatenie priestoru
Vonkajšie výbehy majú mať prirodzený povrch s piesčitými plochami, na ležanie. Pri nepriaznivých klimatických podmienkach musia mať kengury možnosť ukryť sa pod zastrešené plochy. Vnútorné priestory musia mať podstielku. Stromové kengury potrebujú dostatočné
5
množstvo konárov na šplhanie, rovnako vo vnútornom ako aj vo vonkajšom priestore. Pre kengury skalné vhodné vyvýšeniny a malé skaly. Na ohraničenie výbehu je vhodné oplotenie a rovnako aj suché priekopy. Stromové kengury možno chovať v klietkach, s mrežami alebo hladkými stenami, alebo so sklenenými nádstavcami, ktoré zabránia prípadnému úniku zvierat.
Sociálna štruktúra
Väčšinu kengúr je nutné chovať v skupinách, stromové druhy často len v pároch. Je možné chovať niekoľko druhov kengúr spoločne (napríklad kengury veľké a kengury dama). Často sa kengury držia na tzv. austrálskych lúkach, kde sú spoločne chované s emu, husicami a pod.
Výživa
Kengury bylinožravce, ktoré v zajatí kŕmené ovocím, zeleninou, obilninami alebo granulami, senom alebo iným zdrojom vlákniny. Listy a konáre obľubuje veľa druhov kengúr.
Odchyt a transport
Kengury sa odchytávajú ručne, u väčších druhov sa môžu použiť aj odchytové dosky, ktorými sa kengury naženú do transportných kontajnerov, podobne ako u kopytníkov. Každé zviera musí mať samostatný kontajner s čalúnenou stropnou časťou. Je možné tiež pri transporte použiť veľké kontajnery so štvorcovým pôdorysom pre viac zvierat. Samice s mláďatami vo vaku sa nesmú transportovať.
III.Hmyzožravce (Insectivora)
V Európe nie chované čeľade ako štetinatovcovité, vydríkovité a zlatokrtovité. Pre chov v ZOO bezvýznamné krty a piskory. Pravidelne sa vystavujú ježe a solenodonty zriedkavo tenreky.
1. Ježe (Erinceus spp.)
Požiadavky na priestor
Výbeh pre jedno až dve zvieratá by mal mať viac ako 2 m2 .
Klimatické podmienky
Naše európske ježe hibernujú. U teplomilných druhov: teplota klietky by mala dosahovať minimálne 15 °C.
Zariadenie výbehu
Klietka s podstielkou alebo prírodnou zeminou. Nutná je prítomnosť vhodného úkrytu. Pri chove vo vonkajšom výbehu je nutné tento ohradiť stenami s hladkým povrchom, aby zvieratá nemohli vyliezť.
Sociálna štruktúra
Ježe solitárne žijúce živočíchy, avšak je možné ich chovať aj niekoľko v jednom výbehu pokiaľ je dostatočne veľký, a umožňuje zvieratám vyhnúť sa.
Výživa
Okrem živočíšnych bielkovín je nutné poskytnúť im aj ovocie.
Odchyt a transport
Ježe sa transportujú v jednotlivo malých kontajneroch.
6
2. Solenodonovité a tenrekovité (Solenodontidae a Tenrecidae)
Čeľaď soledonovité zahŕňa jediný rod soledon s tvomi prežívajúcimi druhmi, obývajúcimi ostrov Haiti a Kuba. Z čeľade tenrekovité je najčastejšie chovaný druh tenrek bezchvostý, obývajúci ostrov Madagaskar.
Požiadavky na priestor
Podobne ako ježe.
Klimatické podmienky
Teplota prostredia by nemala klesnúť pod 18°C.
Obohatenie priestoru
Klietka s možnosťou lezenia, korene stromov a podobne. Ako podklad treba zvoliť podstielku, do ktorej sa zviera v prípade potreby môže zahrabať.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch. U tenreka bezchvostého je možný aj chov viacpočetných skupín. Chov s inými madagaskarskými druhmi, napríklad maki trpazlíči je možný.
Výživa
Okrem potravy, skladajúcej sa hlavne z mäsa, hmyzu atď., je vhodné poskytnúť aj ovocie.
Odchyt a transport
Podobne ako u ježov.
IV.Netopiere (Chiroptera)
V ľudskej opatere je málo druhov tohto najpočetnejšieho rádu cicavcov. Pre chov v ZOO vhodné kalone, upíre a listonosy.
Požiadavky na priestor
S výnimkou upírov, ktoré môžu byť držané v menších klietkach nočných expozícií, je nutné mať väčšie priestory umožňujúce lietanie. Pre veľké kalone napríklad rodu Pteropus je nutné mať preletový priestor najmenej 20 m2 s výškou najmenej 3 m. Toto sa týka skupiny 15 - 20 zvierat .
U menších kaloňov, ako kalone egyptské, preletové priestory musia byť väčšie ako 10 m2 s výškou najmenej 2,5 m.
Klimatické podmienky
Teploty nemajú byť nižšie ako 18°C. Relatívne vysoká vlhkosť vzduchu je uvádzaná u väčšiny druhov najmenej 70 %. Pre všetky tropické druhy nesmie teplota klesnúť pod 21°C.
Obohatenie priestoru
Musí byť k dispozícii dostatok konárov na lezenie a možnosť zavesenia sa. Dôležité voľné preletové trasy využiteľné zvieratami.
Sociálna štruktúra
Prevažne všetky druhy môžu byť chované v skupinách. U druhov žijúcich háremovým spôsobom, je nutné zabezpečiť, aby v kolónii bolo viac samíc ako samcov. Chov viacerých
7
druhov spolu je možný, vrátane kaloňov a listonosov. Je možné chovať veľké druhy kaloňov vo voľne preletových vtáčích halách.
Výživa
Kalone a listonosy sa kŕmia rôznymi druhmi ovocia. Upíre dostávajú zväčša hovädziu krv.
Odchyt a transport
Letúne sa chytajú do sietí alebo do rúk, ak to umožňuje veľkosť klietky. Na transport vhodné kontajnery, v ktorých sa zvieratá môžu voľne zavesiť.
V jednom kontajneri možno transportovať malú skupinku kaloňov.
V.Hlodavce (Rodentia)
U tohto na druhy najbohatšieho radu cicavcov sa v ZOO chová len malé množstvo druhov. Preto sú vybrané len exemplárne príklady druhov a čeľadí.
1. Vevericovité (Sciuridae)
Požiadavky na priestor
Malé vevericovité druhy, napríklad burunduky, potrebujú klietku s plochou najmenej 1 m2 a s výškou najmenej 1,5 m pre jeden pár.
Väčšie druhy ako veverice, poletuchy, sysle a zemné veverice, musia byť chované v klietkach, ktorých plocha pre 2 jedince je najmenej 2 m2 s výškou klietky najmenej 2 m pre šplhavé druhy a 1,5 m pre zemné druhy.
Veľké druhy ako ratufa potrebujú klietku s plochou najmenej 4 m2 pre dve zvieratá. Veľkým druhom je vhodné poskytnúť vonkajší výbeh.
Svište sa držia vo vonkajších výbehoch s plochou výbehu najmenej 20 m2 pre malú skupinu zvierat.
Druhy vevericovitých, odolné proti chladu, ako veverice, poletuchy a svište môžu byť po celý rok chované vo vonkajších výbehoch. Svište chované vo vonkajšom výbehu hybernujú. Tropické druhy ako veverica Prévostová, ratufa atd. je nutné chovať prinajmenšom v zimnom období vo vnútorných priestoroch s teplotou najmenej 18°C.
Obohatenie priestoru
Pre stromové veverice je nutné mať vo výbehu dostatok konárov a materiálu na šplhanie. Je nutné dať im k dispozícii aj dutiny vhodné na spanie a na úkryt. Zemné druhy veveríc potrebujú podklad vhodný na hrabanie, napr.: zemina, piesok, ...
Sociálna štruktúra
Väčšina zemných druhov veveríc žije v rodinách a kolóniách, naopak väčšina stromových veveríc žije solitárne alebo v pároch.
Výživa
Väčšina vevericovitých bylinožravce, ktoré občas nepohrdnú aj živočíšnou bielkovinou. Je dôležité aby mali pravidelný prísun čerstvých konárov a iných tvrdých materiálov vhodných na obrusovanie hlodavých zubov.
Odchyt a transport
Vevericovité sa zväčša transportujú jednotlivo. Chytajú sa do ruky, alebo podberákom. Transportné kontajnery musia byť odolné voči ich hlodavým zubom.
8
2. Noháčovité (Pedetidae)
Požiadavky na priestor
Výbeh pre kolóniu 5 noháčov musí mať plochu najmenej 20 m2. Naháčovité zvieratá s nočnou aktivitou.
Klimatické podmienky
Teplota v klietke musí byť najmenej 18°C.
Obohatenie priestoru
Podlaha musí mať podstielku. Ako vhodné rôzne zmesy pieskov. Nutné aj spacie boxy a dutiny vystlané senom. Ako ohraničenie výbehu sa odporučujú sklenné tabule.
Sociálna štruktúra
Noháče je možné chovať v skupinách. V nočných expozíciách je možné ich chovať spolu s hrabáčmi.
Výživa
Noháče sú bylinožravce, ktoré je nutné kŕmiť obilninami, chlebom ovocím a zeleninou.
Odchyt a transport
Podobne ako vevericovité.
3. Bobrovité (Castoridae)
Požiadavky na priestor
Bobry sa chovajú najmenej v pároch. Plocha vonkajšieho výbehu musí byť najmenej 20 m2. Vnútorné boxy s minimálnymi rozmermi 2 m2 pre pár s mláďatami je potrebný.
Klimatické podmienky
Bobre dobre znášajú zimu, preto môžu byť celoročne chované vo vonkajších výbehoch.
Obohatenie priestoru
Nutnou súčasťou výbehu je vodná nádrž s plochou najmenej 10 m2 a hĺbkou 0,8 m. Vchod do spacieho boxu je možné umiestniť pod vodou. Výbeh je potrebné vybaviť množstvom dreveného materiálu na hlodanie a zamestnanie zvierat. Ako ohradenie výbehu vhodné hladké steny, sklenené tabule, pletivo.
Sociálna štruktúra
Bobre bylinožravce, väčšiu časť ich potravy tvoria vetvičky a konáriky. Okrem toho je nutné im podávať aj rôzne druhy ovocia, zeleniny, chlieb atd..
Odchyt a transport
Bobre odchytávame podberákom. Transportujú sa po jednom v transportných kontajneroch, ktoré sú z plechu alebo sú z vnútornej stravy oplechované.
9
4. Myšovité (Muridae)
Požiadavky na priestor
Pre menšie druhy, asi ako chrčky, myši domáce, myši bodlinaté, nesmie plocha klietky byť menšia ako 0,5 m2. Väčšie druhy, ako chrčkomyši plocha klietky musí byť 2m2 až 4 m2.
Klimatické podmienky
Druhy pochádzajúce z chladnejších klimatických podmienok, ako mnoho chrčkov a hraboše, môžu mať v zimnom období nižšiu teplotu. U teplomilných druhov teplota nesmie klasnúť pod 15°C.
Obohatenie priestoru
V klietke musí byť podstielka a množstvo skýš a úkrytov. Seno je vhodným hniezdnym materiálom a materiálom na obohatenie. Druhy ktoré šplhajú, ako napríklad plch, musia mať k dispozícii konáre.
Sociálna štruktúra
Podľa druhov môžu byť myšovité chované v pároch alebo vo veľkých skupinách. Silné sociálne štruktúry sa vyskytujú napríklad u myší bodlinatých, myší nílskych atd.; mnoho hrabošov žije solitárne.
Výživa
Väčšina myšovitých sú bylinožravce, ktoré nepohrdnú živočíšnou bielkovinou.
Odchyt a transport
Podľa sociálneho typu sa myšovité transportujú jednotlivo alebo v skupinách. Prepravné kontajnery musia byť zabezpečené proti prehlodaniu.
5. Dikobrazovité (Hystricidae)
Požiadavky na priestor
Výbeh pre dva dikobrazy musí mať plochu najmenej 5 m2, pre väčšie druhy 10 m2.
Klimatické podmienky
Dikobrazy roku Hystrix voči chladu odolné. Tropické druhy dikobrazov a dikobraz indonézsky musia mať k dispozícii vnútorné priestory.
Obohatenie priestoru
Podklad by mal zodpovedať ich obľube v hrabaní, mal by byť tvorený vrstvou piesku alebo zeminy zodpovedajúcej hrúbky. K dispozícii musia byť duté kmene, alebo dutiny vhodné na odpočinok, kde sa zvieratá ukrývajú cez deň. Ohraničenie výbehu musí byť hladké (sklo, murivo,.)
Sociálna štruktúra
Veľké dikobrazy môžu byť chované v pároch alebo v rodinných skupinách. Ale niektoré druhy je možné chovať iba v pároch.
Výživa
Dikobrazovité sa živia prevažne rastlinnou potravou a potrebujú materiál na hlodanie.
10
Odchyt a transport
Odchyt sa realizuje podberákom. Zvieratá transportované v kontajneroch z plechu alebo plechom obložených bedniach.
6. Hutiovité (Capromyidae)
Chov podobný ako u myšovitých prípadne dikobrazovitých.
7. Nutrie (Myocastoridae)
Chov podobný ako u bobrov, môžu byť vytvárané veľké rodinné skupiny.
8. Činčilovité (Chinchillidae)
Chov podobný ako vevericovité.
9.Morčatovité (s výnimkou domácich morčiat) (Caviidae)
Požiadavky na priestor
Chov menších druhov ako morča lasicovité a morča peruánske v klietkach s plochou najmenej 3 m2 pre malú skupinu.
Pre moko skalného musí byť plocha vnútorného priestoru najmenej 4 m2 pre chovnú skupinu. Mary potrebujú aj vonkajší výbeh, aby bola uspokojená ich potreba behať. Pre dve zvieratá je potrebný výbeh s plochou 200 m2.
Klimatické podmienky
Mary odolné voči zime, a môžu byť celoročne chované vo vonkajších výbehoch s možnosťou úkrytu. Morčatá musia byť za mrazivých dní umiestnené vo vnútorných priestoroch.
Obohatenie priestoru
Klietky morčatovitých musia mať podstielku a musia mať dostatok sena, do ktorého sa zvieratá radi zahrabávajú. Chovné zariadenie pre mary musí mať ako podklad piesok alebo porastenú pôdu. Radi využívajú možnosť vyhrabať si vlastné skrýše, alebo majú mať k dispozícii ochranné a pôrodné boxy.
Pre moko skalného je nutné zabezpečiť konáre a skaly na šplhanie.
Sociálna štruktúra
Pravé morčatovité ako mary sociálne zvieratá, u ktorých sa však pri nadmernom nahustení jedincov môže vytvárať sociálne napätie. Spoločný chov már s iným cicavcami a vtákmi, v tzv. juhoamerických výbehoch, je možný.
Výživa, odchyt a transport
Podobne ako u vevericovitých a myšovitých.
10. Kapybary (Hydrochaeridae)
Požiadavky na priestor
Pre dve kapybary musí byť k dispozícii vonkajší výbeh s plochou minimálne 40 m2 a vnútorný priestor s plochou nie menšou ako 8 m2.
11
Klimatické podmienky
V teplom ročnom období môžu byť kapybary chované vonku. V zimnom období musia mať možnosť vyhľadať si vykurovaný úkryt, kde je teplota najmenej 15°C.
Obohatenie priestoru
Podklad výbehu by mal byť tvorený prírodnou zemou. Bazén na kúpanie, je nevyhnutný, nakoľko ho zvieratá radi vyhľadávajú. Aj na zimovisku musí byť kapybarám umožnené sa kúpať. Kapybary sú neznášanlivé, je nutné zaistiť ich oddelené umiestnenie.
Sociálna štruktúra
Okrem chovu v pároch je kapybary možné chovať v malých skupinách. Je však nutné sledovať prípadné sociálne napätie, ktoré sa pravidelne vyskytuje pri rozširovaní skupiny. Chov s inými juhoamerickými druhmi ako marami, lamami atd. je možný. Spoločný chov s tapírmi občas prináša problémy.
Výživa
Kapybary sa živia rastlinnou potravou. Ako doplnok potravy radi prijímajú rôzne vetvičky a konáre.
Odchyt a transport
Podobne ako iné hlodavce. Kapybara je najväčším hlodavcom a toto treba zohľadniť pri použití transportného kontajnera.
11. Agutiovité (Agoutidae)
Najčastejšie chovanými zástupcami agutiovitývh sú paky a aguti.
Požiadavky na priestor
Klietka pre menšiu skupinu agutiovitých do 5 zvierat musí mať plochu najmenej 6 m2.
Klietka pre dve paky musí mať plochu najmenej 6 m2.
Klimatické podmienky
Paky a aguti musia byť v zimnom období umiestnené vo vykurovaných vnútorných priestoroch, kde teplota nesmie klesnúť pod 15°C. Paky horské sú relatívne menej citlivé na poklesy teplôt.
Obohatenie priestoru
Ako podklad je vhodné zvoliť piesok alebo zmes rašeliny a lístia. Vo vonkajších výbehoch je možné použiť porastenú zem. Radi majú skrýše v dutých kmeňoch. Ako ohraničenie výbehu je vhodné aj sklo.
Sociálna štruktúra
Aguti je možné chovať v pároch a môžu sa chovať aj v skupinách. Paky menej sociálne znášanlivé. Spoločný chov s aguti a inými zvieratami, obývajúcimi horné časti ich výbehu (napr. leňochody, drápkaté opičky,...) je možný.
Výživa
Podobne ako iné hlodavce.
Odchyt a transport
Podobne ako iné hlodavce
12
12. Urzonovité (Erethizontidae)
Podobne ako dikobrazovité. Treba však pri zariaďovaní výbehu brať do úvahy s ich schopnosť a obľubu šplhať. Nie sú citlivé na chlad.
Tropické a subtropické druhy ako kuandu musia byť v zimnom období umiestnené vo vykurovaných vnútorných priestoroch s minimálnou teplotou 18°C.
VI.Dvojitozubce (Lagomorpha)
Tieto vývojovo s hlodavcami nepríbuzné cicavce nezohrávajú dôležitú úlohu v chovoch ZOO. Okrem pravidelného vystavovania domácich králikov v detských kútikoch sa veľmi zriedkavo vystavujú zástupcovia oboch čeľadí pišťuchovité a zajacovité.
Požiadavky na priestor
Pár musí mať k dispozícii vonkajší výbeh s minimálnou plochou 20 m2. Jedná sa o veľmi vzrušivé zvieratá a preto sa odporúča chov umelo odchovaných jedincov.
Klimatické podmienky
Väčšina druhov nie je citlivá na teplotu a môžu byť celoročne chované vonku.
Obohatenie priestoru
Čať podkladu alebo celý podklad musí byť pokrytý prírodnou pôdou s možnosťou hrabania. Ako porast vhodné kry a malé stromy. Pre králiky je nutné mať k dispozícii pne ako možnosti úkrytu.
Sociálna štruktúra
Dvojitozubce sa chovajú v pároch. Niektoré druhy králikov sa môžu chovať v malých skupinách.
Výživa
Podobne ako u hlodavcov.
Odchyt a transport
Podobne ako u hlodavcov.
VII.Primáty (Primates)
1.Opice s nočnou aktivitou:
Poloopice (Prosimiae): makiovité (Cheirogaleidae), ksukolovité (Daubentoniidae), lorisovité (Lorisidae), kombovité (Galagonidae), lemury kata (Lemur catta), okáľovité (Tarsiidae),
Opice nového sveta: mirikiny (Aotinae)
Požiadavky na priestor
Makiovité, loriovité, okáľovité a menšie druhy komb (Galago senegalensis) sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na ploche najmenej 3 m2 pre pár s minimálnou výškou 2,5 m. veľmi pohyblivé, dlhé skoky, dôležitá výška, rodina môže mať niekoľko členov, preto je potrebné pre každé ďalšie zviera zväčšiť plochu o najmenej 0,2 m2.
Kombovité a okálovité sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na ploche najmenej 3 m2 s minimálnou výškou 2 m.
13
Komba veľká (Otolemur crassicaudatus) a mirikiny sa chovajú v pároch na ploche najmenej 6 m2 s minimálnou výškou 2,5 m alebo v rodinných skupinách s dodatočnou plochou pre každé ďalšie zviera najmenej 0,5 m2.
Ksukolovité sa chovajú v pároch alebo v pároch s mláďaťom na ploche najmenej 9 m2 s minimálnou výškou 3 m.
Klimatické podmienky
Primáty s nočnou aktivitou pochádzajú z tropických krajín, preto sa chovajú výhradne vo vnútorných priestoroch s teplotou 20°C 25°C. Žiaduce je ich umiestnenie v nočných pavilónoch, kde je treba zohľadniť sezónnu variabilitu dĺžky dňa.
Vzdušná vlhkosť sa pohybuje v rozpätí 50 - 75%, pričom okáče potrebujú relatívnu vlhkosť vzduchu až 85% pri teplote 30°C.
Obohatenie priestoru
Vertikálne aj horizontálne možnosti lezenia s množstvom možností úkrytu. Prírodné konáre najlepšie absorbujú pachové látky všetkých primátov, ktoré značkujú. Maki vevericovitý, maki hrubochvostý, ksukoly, lory, komby a okáče potrebujú drevené hniezdne boxy v hornej časti chovného priestoru. Pre mirikiny musí byť hniezdny box dostatočne veľký, aby sa do vnútra zmestila celá rodinná skupina. Konáre s lístím, drvená kôra, rašelina a suché lístie vhodným podkladovým ale aj hniezdnym materiálom.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo malých rodinných skupinách. U maki vevericovitého môžu byť chované 2 - 3 príbuzné samičky s dvomi samcami.
Výživa
Kŕmenie dvakrát denne. Nutná je pestrá ponuka ovocia a zeleniny, okrem toho kŕmna dávka musí obsahovať živočíšnu potravu ako napríklad cvrčky, sarančatá, larvy potemníka a jednodňové mláďatá myší.
Odchyt a transport
Najjednoduchší odchyt je prepustením zvierat do transportnej bedne priamo z hniezdneho boxu. Inak sa odchyt realizuje ručne s odchytovými rukavicami alebo sieťou. Zvieratá sa transportujú individuálne.
2.Tany a poloopice (Tupaiidae a Lemuridae)
Požiadavky na priestor
Tany a poloopice sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách, na minimálnej ploche vnútorného priestoru pre pár s minimálmou výškou a dodatočnou plochou pre každé ďalšie zviera
Tany (Tupaiidae): 3,0 m2, výška 1,5 m, ďalšie zviera 0,25 m2,
Lemury (okrem vari a kata): 9,0 m2, výška 2,5 m, ďalšie zviera 1,0 m2,
Vari (Varecia variegata, Lemur catta): 12,0 m2, výška 3,0 m, ďalšie zviera 2,5 m2,
Sifaky (Propithecus): 30,0 m2, výška 3,0 m, ďalšie zviera 3,00 m2,
Klimatické podmienky
Teplota miestnosti: 18 - 20°C.
Relatívna vlhkosť vzduchu: 40 - 70%.
14
Dĺžka svetelného dňa: 12 hodín.
Tany a lemury sivé citlivé na chlad. Pri teplotách nad bodom mrazu môžu byť všetky lemury vo vonkajších výbehoch s voľným prístupom do vnútorných priestorov. Vonkajší výbeh musí mať zatienenie.
Obohatenie priestoru
Horizontálne aj vertikálne smerujúce konáre z prírodného dreva.
Široké vodorovné miesta na sedenie, kde môže naraz spolu sedieť celá skupina. Vhodné vonkajšie výbehy s prírodným porastom.
Drevené pôrodné domčeky je potrebné umiestniť vo vyšších častiach výbehu.
Pre tany je nutné mať dve spacie bedne pre jedno zviera. Samice vari potrebujú dva hniezdne boxy.
Pri chove na ostrovoch je nutné zohľadniť, že lemury zle plávu, a preto je nutná okrajová zóna s pásom plytkej vody. Zvieratá musia mať k dispozícii materiál na zamestnanie sa, napr. kŕmenie na rôznom mieste, rozhádzané krmivo a rôzne predmety.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo rodinných skupinách. Lemury je možné chovať vo veľkých, rastlinstvom osadených výbehoch v rodinných skupinách alebo v skupinách zložených z niekoľkých druhov.
Výživa
Kŕmenie trikrát denne. Pestrá ponuka ovocia, zeleniny, meniaca sa v závislosti od ročného obdobia. Živočíšna bielkovina vo forme tvarohu, vajec, mlieka, olistených konárov. Lemury sivé potrebujú pravidelné podávanie bambusu, katy seno, slamu a kôru. U tán je možnosť prikrmovania mäsom, jednodennými myšami a larvami potemníkov.
Odchyt a transport
Tany sa transportujú individuálne, v malých, senom vyložených kontajneroch. Lemury sa vlákajú do transportných kontajnerov na potravu alebo cez sťahovacie zariadenie, aby sa vyhlo ich odchytu do sietí. Transportujú sa individuálne.
3.Kosmáčovité (Callitrichidae)
Požiadavky na priestor
Kosmáčovité sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na minimálnej ploche vnútorného priestoru 5 m2 s minimálnou výškou 2 m.
Pre kosmana zakrpateného je postačujúca plocha 4 m2.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútornom priestore sa musí pohybovať v rozpätí 18 - 24°C. Pri teplote nad 5°C môžu zvieratá ešte používať vonkajšie výbehy. Vonkajšie výbehy musia byť slnečné a musia poskytovať tieň.
Obohatenie priestoru
Množstvo vertikálnych a horizontálnych konárov slúžiacich na šplhanie, behanie a skákanie. Potrebné je množstvo možností úkrytu a utiahnutia sa do ústrania, hlavne v horných častiach výbehu. Sedacie plošiny, na ktorých môže spoločne sedieť celá rodina. Hniezdne boxy pre každú rodinnú skupinu oddelene.
Vizuálnemu kontaktu so susednými skupinami kosmanov zabrániť nepriehľadnými stenami. Vonkajšie výbehy je potrebné čiastočne zastrešiť, vhodná je prírodná pôda s porastom.
15
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo rodinných skupinách.
Výživa
Pri výhradnom chove vo vnútorných priestoroch, bez vonkajšieho výbehu, a v zimných mesiacoch dodávať vitamín D. Pestrá ponuka ovocia a zeleniny. Krmivo musí byť bohaté na živočíšne bielkoviny, vitamíny a minerály. Pre rodinu rozdeliť dávku do viacerých kŕmnych misiek. Ako potravu, ktorá zamestná, podávať lístie, celé rastliny kukurice, celé ovocie, kúsky dreva s medom, živý hmyz atd. .
Odchyt a transport
Kosmanovité veľmi citlivé na stres. Ak sa používajú odchytové siete, je treba voliť ako materiál látku, lebo kosmanovité ľahko uviaznu pazúrikmi v okách siete. Odchyt je možný realizovať aj ručne pomocou kožených rukavíc. Transportujú sa individuálne.
4.Malpovité (Cebidae)
Požiadavky na priestor
Druhy prevažne obývajúce stromy, z ktorých zriedkavo schádzajú. Žiaduci je prístup k vnútorným a k vonkajším priestorom, ktoré musia mať približne rovnaké rozmery pre pár lebo skupinu do 5 zvierat.
Kotul (Saimiri), titi (Callicebus) a malé druhy sák: plocha najmenej 8 m2 s výškou 3 m a plochou pre každé ďalšie zviera 1 m2.
Veľké druhy sák, uakari (Pitheciinae) a vrešťany (Alouatta): plocha najmenej 10 m2 s výškou 3 m a plochou pre každé ďalšie zviera 2 m2.
Malpa (Cebus) (pre pár): plocha najmenej 16 m2 s výškou 3,0 m a plochou pre každé ďalšie zviera 3 m2.
Pavúčiak (Atelinae) (pre pár): plocha najmenej 16 m2 s výškou 3,0 m a plochou pre každé ďalšie zviera 4 m2.
Klimatické podmienky
Okrem málp a pavúčiakov dlhosrstých sú pavúčiaky relatívne citlivé na chlad.
Titi, saki a vreštany potrebujú vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu a vysokú teplotu nad 23°C. Titi, saki, uakari a veršťan môžu navštevovať vonkajšie výbehy len v letných mesiacoch.
Obohatenie priestoru
Chovný priestor je nutné obohatiť v rôznych výškach množstvom zariadení vhodných na šplhanie a húpanie (laná, siete, visuté rohože, lavičky). Priestor musí byť členený vizuálnymi zábranami a zákutiami a inými možnosťami na úkryt a stiahnutie sa do ústrania, predovšetkým v hornej časti priestoru. Vrešťany a sakii potrebujú množstvo štruktúr, na ktoré sa môžu uchytiť chvostom. Pavúčiaky a kotúle potrebujú široké miesta na spánok, aby mohlo byť spolu viac zvierat. Ostrovy pre pavúčiaky by mali mať spád do vody pozvoľný. Vodná priekopa musí mať šírku najmenej 4 m a hĺbku vody najmenej 1,2 m. Pri nižšej hladine a kratšej vodnej priekope hrozí nebezpečenstvo prebrodenia a úniku.
Sociálna štruktúra
Žijú vo veľkých rodinných skupinách a tlupách. Saki bielonosý a titi žijú v rodinných skupinách.
16
Výživa
Kotúle, malpy, pavúčiaky dlhosrsté a pavúčiaky prevažne bylinožravce. Potrebujú bohatú ponuku ovocia a zeleniny, obilnín a orechov atd.. Zo živočíšnych produktov potrebujú tvaroh, sarančatá, múčne červy, jednodňové myši, vajcia, varené mäso, varenú rybu alebo mlieko.
Je nutné mať viac kŕmnych miest, aby sa k potrave dostali aj zvieratá s nižším hierarchickým postavením v skupine.
Odchyt a transport
Odchyt do sietí alebo zahnaním do kontajnera. U samcov pavúčiaka a pavúčiaka dlhosrstého je medikamentózne zkľudnenie vhodné. Titi a kotúle je vhodné chytať do rúk s koženými rukavicami. Transport v kontajneroch individuálne.
5. Mačiakovité (Cercopithecidae)
Požiadavky na priestor
Najnižšia výška výbehu vonku 2,5 m a vo vnútri 2,0 m.
Najmenšia plocha výbehu vonku 25 m2, vnútri 10 m2 pre skupinu 2 5 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť plochu vonku o 3 m2 a vo vnútri o 1,5 m2.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútornom priestore musí byť najmenej 16°C. Pri teplotách pod bodom mrazu pobyt vo vonkajších výbehoch môže byť len krátkodobý.
Výnimka: Mačiak zelený a formy obývajúce horské lesy, môžu mať vnútornú teplotu 12°C 14°C, inak ako je uvedené vyššie.
Obohatenie priestoru
Možnosť šplhania, vizuálne zábrany, zákutia a iné možnosti stiahnutia sa do ústrania pri chove viac ako dvoch zvierat. Možnosť hry a zamestnania sa konármi, slamou, a pohyblivými štruktúrami ako sú laná, reťaze atd..
Ohradenie výbehu
Mreže alebo plot ako uzavretá klietka s neprekonateľnou manžetou. Elektrické ohradníky možno použiť len pri veľmi rozľahlých výbehoch.
Hladké steny alebo suchá priekopa s výškou respektíve hĺbkou 3,5 m.
Vodné priekopy mačiaky príležitostne prekonávajú, musia byť preto na vonkajšej strane 1,0 m hlboké a ohraničené hladkou stenou alebo inou nezdolateľnou prekážkou, prečnievajúcou 1,0 m nad vodnú hladinu.
Sociálna štruktúra
Solitárne držanie len vo výnimočných prípadoch a len krátkodobo. Chov prinajmenšom v pároch, inak v rodinných alebo háremových skupinách. Dorastajúce samce musia byť včas oddelené zo skupiny, ešte pred ich napadnutím vodcom skupiny. Chov skupiny mladých samcov je možný bez kontaktu so samicami.
Výživa
Kŕmenie najmenej dvakrát denne rozmanitým krmivom z ovocia a zeleniny, z obilnín, z dostatku živočíšnej bielkoviny, z konárov s lístím, z kukurice atd. sstémom „potrava hrou“.
Odchyt a transport
17
Sieťou, sťahovacími prielezmi alebo medikamentózna sedácia, hlavne u dospelých samcov. Transportný kontajner musí mať rozmery umožňujúce zvieraťu sedieť a ležať. Prepravujú sa individuálne, vo výnimočných prípadoch po dvoch (mláďatá, samica s mláďaťom).
5.1.Mačiak talapoin (Miopithecus talapoin)
Požiadavky na priestor
Minimálna výška výbehu vonku 2,5 m, vnútri 2,0 m.
Najmenšia plocha výbehu vonku 15 m2, vnútri 6 m2 pri skupine do 5 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť priestor o 1 m2 vonku a o 0,5 m2 vnútri.
Klimatické podmienky
Podobne ako mačiaky
Obohatenie priestoru
Podobne ako mačiaky
Ohradenie výbehu
Mreža alebo plot ako uzavretá klietka alebo s neprekonateľnou manžetou. Elektrické ohradníky možno použiť len ako doplnkové istenie.
Hladké steny alebo suchá priekopa s výškou respektíve hĺbkou 3,0 m.
Vodná priekopa len s neprekonateľnou vonkajšou manžetou (podobne ako pri mačiakoch), talapoini veľmi dobre plávajú.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch, v rodinách alebo v tlupách alebo v zmiešaných skupinách s viac ako jedným dospelým samcom. Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
Podobne ako mačiaky.
Odchyt a transport
Podobne ako mačiaky.
5.2.Mačiak husársky (Erythrocebus patas)
Požiadavky na priestor
Podobné ako pre mačiaky, ale s plochou najmenej 30 m2.
Klimatické podmienky
Vo vnútornom priestore najmenej 14°C, pri teplotách pod bodom mrazu iba krátkodobý pobyt vonku (dispozícia k omrzlinám chvosta).
Obohatenie priestoru
Podobné ako pre mačiaky.
Ohraničenie výbehu.
Podobné ako pre mačiaky s vodnou priekopou širokou najmenej 4 m.
18
Sociálna štruktúra
Podobné ako u iných mačiakov.
Výživa
Podobná ako u iných mačiakov.
Odchyt a transport
Podobne ako u iných mačiakov.
5.3.Mangabeje (Cercocebus spp.)
Požiadavky na priestor
Výška klietky najmenej 2,5 m vonku, ostatné nároky ako mačiak husársky.
Klimatické podmienky
Podobné ako u iných mačiakov
Obohatenie priestoru
Podobné ako u iných mačiakov.
Ohraničenie výbehu
Podobné ako u iných mačiakov.
Sociálna štruktúra
Podobné ako u iných mačiakov.
Výživa
Podobné ako u iných mačiakov.
Odchyt a transport
Podobné ako u iných mačiakov.
5.4.Makaky (Macaca spp.)
Nárok na priestor
Podobné ako u mačiakov.
Klimatické podmienky
Makaky horské, makaky japonské a magoti môžu byť celoročne chované vo vonkajších výbehoch s nevyhrievanými prístreškami, chránenými proti vetru a dažďu.
Rhesusy a makaky sviňochvosté môžu byť tiež celoročne chovné vo vonkajších výbehoch ale s možnosťou pobytu v ľahko vyhrievaných vnútorných priestoroch (5°C - 8°C).
Makak krabožravý, makak bonet, makak vanderu, makak čierny a makak chocholatý musia mať prístup do vnútorných priestorov s teplotou najmenej 12°C.
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov.
19
Ohraničenie výbehu
Vodné priekopy, ohraničujúce výbeh, musia byť asi 1,0 m hlboké a obklopené hladkou stenou alebo inou neprekonateľnou prekážkou, ktorá prečnieva nad vodnú hladinu minimálne 1,2 m.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch, v rodinách, v hárem alebo v čriede. Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
Podobne ako u mačiakov.
Odchyt a transport
Podobne ako u mačiakov.
5.5.Pavián pláštikový (Papio hamadryas)
Požiadavky na priestor
Podobné ako u mačiaka husárskeho
Klimatické podmienky
Môžu byť po celý rok chované vo vonkajších výbehoch, ak majú k dispozícii mierne vykurované vnútorné priestory (5°C - 8°C).
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov.
Ohraničenie výbehu
Podobné ako u mačiakov.
Sociálna štruktúra
Chov paviánov pláštikových pokiaľ je to možné v háremových skupinách, stepné paviány podobne ako makaky.
Pri chove väčších skupín s viacerými dospelými samcami musí byť výbeh dostatočne štruktúrovaný a zodpovedajúcej veľkosti. Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
Podobne ako u mačiakov.
Odchyt a transport
Podobne ako u mačiakov, pre dospelé samce nutné stabilné transportné kontajnery ( transportný kontajner pre šelmy).
5.6.Drily a mandrily (Mandrillus spp.)
Požiadavky na priestor
Podobné ako u mačiaka husárskeho.
Klimatické podmienky
Podobné ako u mačiakov.
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov.
20
Ohraničenie výbehu
Podobné ako u mačiakov, vodné priekopy príležitostne prekonávajú a musia byť preto vnútri ohraničené hladkou stenou, ktorá prevyšuje vodnú hladinu najmenej o 1,2 m.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo ako v háreme. Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
Podobne ako u mačiakov.
Odchyt a transport
Podobné ako u paviánov.
5.7.Pavián dželada (Theropithecus gelada)
Požiadavky na priestor
Podobné ako u mačiaka husárskeho.
Klimatické podmienky
Podobné ako u paviánov.
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov.
Ohraničenie výbehu
Podobné ako u paviánov.
Sociálna štruktúra
Chov je možný v háremovej skupine, dorastajúci samci musia byť včas zo skupiny odstránení. Pri chove viac než jednej háremovej skupiny musí byť k dispozícii veľmi veľký (minimálne 200 m2), dobre štruktúrovaný vonkajší výbeh a veľmi veľké alebo pre každý hárem oddelené vnútorné zariadenie.
Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
potravnými špecialistami. Kŕmia sa ako mačiaky, ale musia mať stály prístup k tráve alebo senu, inak ako mačiaky a musia sa kŕmiť manšími dávkami.
Odchyt a transport
Podobne ako iné paviány.
5.8.Guerézy (Colobinae)
Požiadavky na priestor
Podobné ako u mačiaka husárskeho s minimálnou výškou 3 m.
Klimatické podmienky
Vo vnútorných priestoroch nesmie teplota klesnúť pod 20°C, pre formy obývajúce horské lesy najmenej 15°C. Pri mierne mrazivom počasí možný krátkodobý pobyt vonku.
21
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov, v hornej časti výbehu musia byť k dispozícii dostatočne veľké dosky alebo konáre na sedenie, ktoré umožnia spoločný odpočinok celej skupine. Dlhé chvosty (až 75 cm) musia pritom visieť a nesmú byť v kontakte s podlahou.
Ohraničenie výbehu
Podobne ako u mačiakov, drilov a mandrilov.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo skupinách.
Výživa
Guerézy špecializované listožravce. Čiastočné preorientovanie na listovú zeleninu a malé množstvá ovocia je možné. Kŕmenie minimálne trikrát denne.
Odchyt a transport
Podobné ako u mačiakov.
5.9 Langury a hulmany (Pygathrix spp. et Presbytis spp.)
Požiadavky na priestor
Podobné ako u mačiakov, u hulmanov podobne ako u mačiaka husárskeho s minimálnou výškou výbehu 3 m.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútorných priestoroch nesmie dlhodobo klesnúť pod 18°C, druhy obývajúce horské lesy (Presbytis geei, P. hosei, P. senex) voči teplotným zmenám odolnejšie a stačí im vnútorná teplota 12°C - 14°C. Pobyt vonku pri teplotách pod bodom mrazu je možný len krátkodobý.
Obohatenie priestoru
Podobné ako u mačiakov.
Ohraničenie výbehu
Podobné ako u mačiakov.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo prednostne v háremových skupinách. Chov skupín mladých samcov je možný.
Výživa
Podobne ako u gueréz. Hulman je menej špecializovaný.
Odchyt a transport
Podobne ako u mačiakov.
5.10 Langury duk a kahau (Pygathrix nemaeus et Nasalis spp.)
Požiadavky na priestor
Vnútorné aj vonkajšie výbehy musia mať plochu najmenej 20 m2 s výškou najmenej 3 m.
22
Klimatické podmienky
Pre langury duk a kahau nie je pobyt vonku príliš vhodný. Citlivo reagujú na chlad a neprivyknú na nízke teploty. Teploty vo vnútornom priestore musí byť najmenej 23°C, relatívna vlhkosť vzduchu najmenej 70%. Vonkajšie výbehy musia poskytovať ochranu pred slnkom a dažďom. Langur indočínsky znáša zimu a je schopný krátkodobo žiť na snehu.
Obohatenie priestoru
Usporiadanie výbehu s vizuálnymi zábranami, zákutiami a ďalšími možnosťami sa stiahnuť do ústrania. Dlhé úseky na behanie, dostatok pevných aj hojdacích prvkov. Vysoké klietky a vysoko umiestnené miesta na sedenie, ktoré poskytujú priestor viacerým zvieratám. Siete a laná vhodnejšie z umelých vlákien (nie prírodné laná).
Sociálna štruktúra
Môžu byť chované skupiny 3 - 10 zvierat. Dospelé samce neznášanlivé. Chov samčích skupín je možný.
Výživa
Pre týchto potravinových špecialistov nutné 3 zeleninovo-ovocné jedlá denne a niekoľko dávok lístia. Náhradné krmivo (zelenina, ovocie, obilniny) musia byť bohaté na celulózu a vlákninu. Môže byť podávaná iba v malých porciách. Potraviny ako banán, ryža, chlieb, orechy musia byť podávané veľmi opatrne. Lístie ponúkať vo väčšom množstve. V zime vo zmrazenej forme a stálo zelené. Z živočíšnych produktov kravské mlieko, varené vajíčka a sarančatá.
Odchyt a transport
Transportný kontajner pristaviť ku klietke a zvieratá na ňu privykať postupne potravou. Transportný kontajner musí mať také rozmery, aby v nej zvieratá mohli sedieť. Prepravujú sa vždy individuálne.
6. Ľudoopi (Homonidae)
Požiadavky na priestor
Výška pri uzavretých výbehoch vonku a vo vnútri 4,0 m. Plocha výbehu vonku a vnútri najmenej 100 m2 pre základnú skupinu; pre každé ďalšie zviera je potrebné priestor zväčšiť o 10 m2. Vo výnimočných prípadoch je možný chov v tzv. tropických pavilónoch iba s vnútorným zariadením. Potom je potrebných 200 m2 pre skupinu. Rozhodujúcim je priestor využiteľný pre zvieratá. Pri výbehoch zvrchu otvorených je nutné sa postarať o väčšie využitie priestoru zväčšením plochy a zväčšením množstva vybavenia na šplhanie a na lezenie.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútorných priestoroch nesmie poklesnúť pod 16°C na viac ako 10 hodín. Znášajú vonkajšie teploty do 0°C, ak majú voľný vstup do vnútorných priestorov a vonkajší výbeh je chránený pred vetrom a dažďom. Veľké teplotné rozdiely medzi vonkajším a vnútrným prostredím nad 10°C môže viesť k prechladnutiu. Pri teplotách pod bodom mrazu musí byť pobyt vonku obmedzený na krátky čas.
Obohatenie priestoru
Zariadenia na šplhanie a hojdanie a možnosti na sedenie je treba umiestniť v rôznych výškach nad zemou a tým maximálne využiť priestor, ktorý je k dispozícii. Vizuálne zábrany, zákutia alebo iné možnosti stiahnuť sa do ústrania, možnosť obiehania prostredníctvom spojovacích dverí medzi jednotlivými priestormi dôležitým faktorom pri sociálnom nepokoji. Možnosti
23
oddelenia (s kontaktnou mrežou), možnosť hry a zamestnania sa, materiál ku stavbe hniezd na spánok.
Ohraničenie výbehu
Mreža (ak je konštrukčne zabezpečená a hore uzavretá), bezpečnostné sklo alebo hladké steny. Suché priekopy a vodné priekopy musia byť obzvlášť dobre zabezpečené proti spadnutiu a utopeniu zvierat.
Sociálna štruktúra
Sociálna štruktúra skupiny by mala zodpovedať prírodným pomerom. Základná skupina sa skladá z jedného samca a dvoch samíc s mláďatami, ale skupina môže byť aj väčšia, pričom orangutany tvoria istú výnimku, pretože sa dajú chovať samostatne, mláďa vždy s matkou alebo s inými mláďatami. Trvalý chov v pároch u šimpanzov, bonobo a goríl je neprirodzený a preto nežiaduci. Solitárny chov ľudoopov je prípustný len v odôvodnených výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody alebo sociálne dôvody-neznášanlivosť).
Výživa
Minimálne trikrát denne, tak aby zodpovedala nárokom jednotlivých druhov. Potrava byť pestrá, zložená z ovocia a zeleniny, s dostatkom živočíšnej bielkoviny, listy alebo vetvičky (aj v zime). Dôležité je aj kŕmenie systémom „potrava hrou“ (rozsypané obilie, umelé termitiská, tyčinky s hrozienkami a podobne).
Odchyt a transport
Medikamentózna imobilizácia. Transportný kontajner musí mať rozmery umožňujúce sedenie a ležanie. Transportujú sa individuálne, matka spolu s mláďaťom. Transport musí sprevádzať zvieraťu známa osoba, zodpovedná za starostlivosť o zviera počas prepravy.
7. Gibonovité (Hylobatidae)
Požiadavky na priestor
Gibony sa chovajú v uzavretých priestoroch s minimálnou výškou 3,5 m a dĺžkou najmenej 8 m pri celkovej ploche výbehu 50 m2 pre skupinu 2 - 4 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť plochu výbehu o 8 m2.
Vnútorný výbeh musí byť porovnateľný s vonkajším výbehom pre prípad znemožneného prístup do vonkajšieho výbehu po dlhší čas (v zime, rekonštrukcia,...).
Rozhodujúci je využiteľný priestor pre zvieratá. Priestor výbehu musí mať dostatočne vysoké a dlhé konštrukcie umožňujúce brachiáciu zvierat. Chov na ostrovoch, obklopených vodou je možný.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútornom priestore nesmie klesnúť pod 10°C (pri gibónoch kapucínskych a siamangoch pod 15°C). Pri voľnom prístupe do vnútorných priestorov znášajú lary a gibony striebristé po aklimatizácii mráz .
Obohatenie priestoru
Zariadenia na šplhanie a hojdanie umožňujúce brachiáciu. Možnosť sedenia v rôznych výškach, vizuálne zábrany, zákutia alebo iné možnosti stiahnutia sa do ústrania, možnosti oddelenia.
Ohraničenie výbehu
Podobné ako pre ľudoopy (suché priekopy sú nevhodné).
24
Sociálna štruktúra
Gibony a siamangy je nutné chovať tak ako to zodpovedá ich prírodnej sociálnej štruktúre v pároch alebo v rodinách. Držanie oddelene je možné len vo výnimočných prípadoch a len krátkodobo.
Výživa
Kŕmenie dvakrát denne; pestrá strava zložená z ovocia a zeleniny, s dostatkom živočíšnych bielkovín.
Odchyt a transport
Medikamentózna imobilizácia, iba v priaznivých priestorových podmienkach podberákom.
Transport ako u ľudoopov, doprovod ošetrovateľa nie je nutný.
8. Chudozubce (Xenarthra)
1. Mravčiarovité (Myrmecophagidae)
Bezzubé mravnčiare sa vo voľnej prírode živia výhradne mravcami a termitmi. Zvlášť vysoké nároky na starostlivosť má súmračne aktívna tamandua.
Všetky pokusy chovať mravčiara malého boli neúspešné.
Požiadavky na priestor
Tabuľka č.1
Druh
Vnútorný výbeh
Spoločný box
Výška vnútorného výbehu
Mravčiar veľký
(Myrmecophaga tridactyla)
6 m2/ zviera
3 m2 pre každé ďalšie zviera
3m2/ zviera
1,5 m2 pre každé ďalšie zviera
-
Mravčiar prostredný
(Tamandua tetradactyla)
6 m2/ zviera
2 m2 pre každé ďalšie zviera
-
2 m
Klimatické podmienky
Teplota v ubikácii pre mravčiara veľkého nesmie klesnúť pod 15°C a pre tamandua pod 18°C. Mravčiar veľký môže navštevovať vonkajší výbeh aj pri miernom mraze, za predpokladu voľného prístupu do ubikácie, tamandua len pri teplotách vyšších ako 10°C. Mravčiarovité vyžadujú relatívnu vlhkosť vzduchu vyššiu ako 75%.
Obohatenie priestoru
Mravčiar veľký
Vonkajší výbeh pokrytý pieskom alebo porastenou pôdou s možnosťou kúpania. Vnútorná podlaha odolná voči hrabaniu a škrabaniu. Podstielka a podlahové vykurovanie plôch na ležanie.
Mravčiar prostredný
Možnosti na šplhanie, bazén s vodou, pretože zvieratá vylučujú trus do vody. Výbeh zo všetkých strán uzavretý, alebo s hladkými stenami.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo v skupinách. Medzidruhové spojenie je možné.
25
Výživa
Živočíšna bielkovina (mleté mäso, rozomleté krmivo pre psy), rastlinné produkty, k tomu minerálne a vitamínové prípravky, všetko podávať v kašovitej podobe. Prípravok zeminy, rašeliny, piesku podporuje trávenie.
Odchyt a transport
Odchyt do sietí alebo do ruky. Transportný kontajner musí byť z masívneho dreva alebo z pevného plechu. Podstielka zo sena alebo lístia.
2. Pásavcovité (Dasypodidae)
Pásavce radi behajú a hrabú a všeobecne sú súmračne aktívne.
Požiadavky na priestor
Vnútorný výbeh: 4 m2/pár, pre každé ďalšie zviera o 1 m2 viac, pre pásavca obrovského (Priodontes maximus) 15 m2 pre každé zviera.
Klimatické podmienky
Teplota musí vyť vyššia ako 18°C. Pásavcovité sú citlivé na mokrý chlad.
Obohatenie priestoru
Podlaha odolná proti škriabaniu a hrabaniu, pokiaľ je to možné hladká s prehĺbenými miestami, kde je možné hrabať a škriabať. Vonku piesok alebo porastená pôda so zaistením proti hlbokému hrabaniu. Podstielka nutná, možnosť kúpania žiadúca.
Sociálna štruktúra
Chov v pároch alebo malých skupinách. Chov s inými druhmi, napríklad s mravčiarom prostredným, kosmanovitými alebo s vtákmi je možný.
Výživa
Kŕmenie podobné ako u mravčiara veľkého. U jednotlivých druhov (hlavne zdochlinožravcov) musí prevažovať podiel mäsovej zložky. Potrava pásavca štetinatého musí obsahovať pevné súčasti ako obilné zrná a korene, aby sa dostatočne obrusovali zuby.
Odchyt a transport
Odchyt do ruky. Veľkosť transportných kontajnerov musí byť zvolená tak, aby sa v nich zvieratá mohli voľne pohybovať. Je možné transportovať aj niekoľko zvierat spoločne. Drevené kontajnery je vhodné obložiť plechom alebo tvrdým drevom. Podstielka: slama alebo seno.
3. Leňochovité (Bradypodidae)
Leňochy trojprsté môžu byť z dôvodu svojej potravnej špecializácie chované len v oblastiach s výskytom príslušných kŕmnych rastlín.
Požiadavky na priestor
Vnútorný výbeh : 4 m2/pár, pre každé ďalšie zviera 2 m2 viac, výška výbe