Príloha č. 5 k zákonu č. ........./2006 Z. z.
PRIBINOV KRÍŽ
Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž je rupertského typu, priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme
staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, purpurovej farby v strede s miniatúrnou korunkou razenou zo striebra, ktorá je pozlátená.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná, pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnou striebornou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale uprostred s miniatúrnou bronzovou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je
2
miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. IV
Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Radová stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža.
Príloha č. 5a k zákonu č. ........./2006 Z. z.
3
INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA I.TRIEDY
Príloha č. 5b k zákonu č. ........./200 Z. z.
INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA II.TRIEDY
A
INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA III. TRIEDY