Príloha č. 4 k zákonu č. ........./2006 Z. z.
KRÍŽ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž priemer 44 mm, jeho štyri ramená ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný, pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, blankytnej farby, v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra, pozláteným.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný, pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným z bronzu.
2
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. IV
Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža.
3
Príloha č. 4a k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA I. TRIEDY
Príloha č. 4b k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA II. TRIEDY
Príloha č. 4c k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA III. TRIEDY