Príloha č. 3 k zákonu č. ........./2006 Z. z.
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Čl. I
1.Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené
dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm.
Kríž občianskeho druhu záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža.
Kríž vojenského druhu záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi.
Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je
v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.
Čl. II
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka.
2. Radový kríž priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
2
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.
Čl. III
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy radu.
4. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm.
Čl. IV
Radová stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie radových insígnií.
3
Príloha č. 3a k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I. TRIEDY
Príloha č. 3b k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. TRIEDY
Príloha č. 3c k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA III. TRIEDY