Príloha č. 2 k zákonu č. ........./2006 Z. z.
RAD ANDREJA HLINKU
Čl. I
1. Insígnie I. triedy tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž
umiestnený, tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí
na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je
pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, a matričné číslo s pripínacou ihlicou.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený, pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku, s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má
tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky,
2
okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda priemer 85 mm, je razená zo striebra, tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 30 mm, široká 10 mm. V strede stužky je medailón razený zo striebra s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.
3.Radová stužka v strede umiestnenú miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra.
Čl. IV
Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Radová stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.
3
Príloha č. 2a k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU I. TRIEDY
Príloha č. 2b k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU I. TRIEDY
Príloha č. 2c k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU II. TRIEDY
Príloha č. 2d k zákonu č. ........./2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU III. TRIEDY