Príloha č. 1 k zákonu č...../2006 Z. z
RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA
Čl. I
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
Kríž občianskeho druhu pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.
Kríž vojenského druhu pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.
Čl. II
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2
2. Radový kríž priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy . Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.
5. Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.
Čl. III
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Radový kríž priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.
3. Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.
Čl. IV
Radová stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.
3
Príloha č.1a k zákonu č. ........../2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA I. TRIEDY
Príloha č.1b k zákonu č. ........../2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY
Príloha č.1c k zákonu č. ........../2006 Z. z.
INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA III. TRIEDY