Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Udeľovanie vyznamenaní najmä štátnych vyznamenaní je významnou formou uznania zásluh občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikakúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu. Udelením medaily prezidenta Slovenskej republiky, ktorá sa navrhuje zriadiť ako nové štátne vyznamenanie, možno oceniť aj významné zásluhy kolektívu osôb.
Návrh zákona zachováva rady a kríže zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach v znení zákona č. 151/1997 Z. z.. Navrhuje sa obnoviť udeľovanie Radu Andreja Hlinku, ktorý sa udeľoval do 1. januára 2003 vrátane. Dôvodom je, že doteraz nebolo ocenených mnoho osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky. Navrhuje sa tiež zriadiť nové štátne vyznamenanie – medaila prezidenta Slovenskej republiky.
Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. To platí aj pre Slovenskú republiku (čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky). Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. v znení zákona č. 151/1997 Z. z. sa štátne vyznamenania zapožičiavali. Novela Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) s účinnosťou od 1. júla 2001 zmenila kompetenciu prezidenta Slovenskej republiky zo zapožičiavania vyznamenaní na ich udeľovanie.
Udeľovanie štátnych vyznamenaní podľa platnej a účinnej zákonnej úpravy je aj predmetom kritiky. V niektorých prípadoch pre navrhovanie udeľovania štátnych vyznamenaní rozhodujúce iné kritéria ako mimoriadne zásluhy, ktoré prispeli alebo prispievajú k rozvoju rôznych spoločenských oblastí a tým aj k rozvoju Slovenskej republiky. Miera zásluh jednotlivca musí byť rozhodujúcim kritériom na udelenie štátneho vyznamenania ako vrcholu spoločenského ocenenia. Preto sa navrhuje zákonom zriadiť Komisiu na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní. Jej zloženie z odborníkov teórie a praxe, ktorí majú prirodzenú autoritu a dôveru a spôsob kreovnia komisie by mali byť garanciu zodpovedného výkonu jej úloh. Cieľom posudzovania, či nastali skutočnosti na udelenie štátneho vyznamenania, ako aj miery zásluh toho, komu sa štátne vyznamenanie udeliť, je dosiahnuť a zabezpečiť, aby sa ocenili občania Slovenskej republiky (ale aj významné osobnosti cudzích štátov), ktorí
2
mimoriadnymi zásluhami alebo mimoriadnym spôsobom prispeli k rozvoju skutočných duchovných a materiálnych hodnôt a k rozvoju Slovenskej republiky.
Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v roku 2007 a v nasledujúcich rokoch. Výška nákladov na zhotovenie insígnií štátnych vyznamenaní bude však závislá od počtu vyznamenaní, ktoré budú udelené. Preto ju nemožno presne vyčísliť. Predpokladá sa dopad cca 1,5 2 milióny Sk.
Navrhovaná zákonná úprava nebude mať finančný dopad na rozpočet Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky schválený na rok 2006.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a so zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a ďalšími medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na životné prostredie.
Návrh zákona nepredpokladá žiadny dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov; nepredpokladá ani dopad na podnikateľskú sféru.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu:skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona o vyznamenaniach Slovenskej republiky
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
b) nie je upravená v práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám
3
a Európskej únii:
-žiadne
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
-bezpredmetné
6. Gestor a spolupracujúce rezorty (podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev):
-bezpredmetné
B. Osobitná časť
K § 1 a 2
Navrhuje sa naďalej oceňovať mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky práce ako aj hrdinské a iné výnimočné činy občanov Slovenskej republiky ale aj občanov iných štátov. V podstate sa zachovávajú okruhy, ktoré predmetom ocenenia. Jediným rozdielom je, že Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy nielen prostredníctvom štátnych vyznamenaní ale aj prostredníctvom iných vyznamenaní, ktoré budú upravené osobitnými predpismi.
Štátnymi vyznamenaniami zostávajú naďalej doterajšie rady a kríže. Medzi štátne vyznamenania sa navrhuje zaradiť medaila prezidenta Slovenskej republiky, ktorá sa navrhuje zriadiť. Rady a kríže v návrhu zákona naďalej taxatívne vymenované.
K § 3 až 7
Návrh zákona zachováva doterajšie rady a kríže. Rad Bieleho dvojkríža zostáva naďalej štátnym vyznamenaním, ktoré sa udeľuje len občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku. Toto štátne vyznamenanie možno udeliť kedykoľvek.
4
Navrhuje sa obnoviť udeľovanie Radu Andreja Hlinku občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky. Tento rad sa zriadil zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach. Bolo ho možné udeliť len do 1. januára 2003 vrátane. Obnoviť udeľovanie tohto radu sa navrhuje z dôvodu, že žije ešte mnoho osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik Slovenskej republiky, ale ich mimoriadne zásluhy ešte neboli ocenené.
Podľa návrhu zákona sa zachováva okruh oblastí, ktoré predmetom ocenenia prostredníctvom udelenia Radu Ľudovíta Štúra, Kríža Milana Rastislava Štefánika a Pribinovho kríža.
K § 8
Predmetom ocenenia medailou prezidenta Slovenskej republiky, ktorá je novým štátnym vyznamenaním, podľa návrhu zákona, mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, školstva, kultúry a v ďalších oblastiach vymedzených v návrhu zákona.
K § 9 a 10
Rovnako ako podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. sa navrhuje, aby Rad Bieleho dvojkríža a Rad Ľudovíta Štúra mali dva druhy občiansky a vojenský, z ktorých každý tri triedy. Doterajšiu právnu úpravu sa navrhuje zachovať aj v tom, aby Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Pribinov kríž mali tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Medaila prezidenta Slovenskej republiky nemá podľa návrhu zákona druhy ani triedy.
Pri udeľovaní jednotlivých tried štátnych vyznamenaní sa navrhuje naďalej vychádzať z miery zásluh, komu sa štátne vyznamenanie udeľuje.
K § 11
Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa navrhuje rady, okrem Radu Bieleho dvojkríža, kríže a medailu prezidenta Slovenskej republiky udeľovať len jedenkrát v roku, a to pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky. Navrhuje sa tiež, aby bolo možné udeliť štátne vyznamenania výnimočne aj pri príležitosti významného životného jubilea vyznamenaného.
5
K § 12
Opis a vyobrazenie štátnych vyznamenaní a spôsob ich nosenia naďalej obsahujú prílohy. V doterajších radoch a krížoch sa nenavrhujú žiadne zmeny.
K § 13
Prezidentovi Slovenskej republiky majú podľa návrhu zákona naďalej patriť počas výkonu jeho funkcie najvyššie triedy štátnych vyznamenaní okrem Radu Bieleho dvojkríža a medaily prezidenta Slovenskej republiky; tieto mu zostávajú aj po skončení výkonu jeho funkcie, okrem prípadov, ak by bol z funkcie odvolaný alebo by bol odsúdený za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky alebo za vlastizradu.
K § 14 a 15
Navrhuje sa udeľovať štátne vyznamenania, ale aj iné vyznamenania žijúcim občanom Slovenskej republiky alebo občanom iných štátov (Rad Bieleho dvojkríža). Zachováva sa však možnosť udeliť vyznamenanie aj in memoriam. Navrhuje sa upraviť postup pri odovzdávaní vyznamenania udeleného in memoriam a postup pozostalých po smrti vyznamenaného; zachováva sa doterajšia úprava.
Rovnako sa navrhuje zachovať povinnosť vyznamenaného, ktorému bol právoplatne uložený trest straty čestných titulov a vyznamenaní, vrátiť vyznamenanie.
K § 16
Navrhuje sa, by vyznamenania udelené prezidentom, mohla v jeho mene odovzdať osoba poverená prezidentom.
K § 17 až 19
Návrh zákona upravuje, kto môže prezidentovi Slovenskej republiky predložiť návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní. Rovnako ako v súčasnosti je to Národná rada Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky. Návrhy na udelenie medaily prezidenta Slovenskej republiky môžu predkladať prezidentovi priamo aj právnické osoby. Navrhuje sa upraviť možnosť predkladať vláde Slovenskej republiky podnet na predloženie návrhu na udelenie štátneho vyznamenania a postup pri predkladaní tohto podnetu.
6
K § 20
Navrhuje sa zriadiť Komisiu na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní. Návrh zákona upravuje počet členov a zloženie tejto komisie, spôsob jej kreovania, funkčné obdobie jej členov, zánik členstva v komisii, uznášaniaschopnosť komisie a prijímanie platných uznesení. Komisia má sedem členov.
K § 21
Správu vecí vyznamenaní bude aj podľa návrhu zákona vykonávať Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.
K § 22 a 23
Navrhuje sa upraviť, kto je oprávnený nosiť vyznamenania a poradie v akom sa nosia. Podľa návrhu zákona sa tiež zakazuje nosiť niektoré vyznamenania. V podstate sa zachováva súčasná právna úprava. Rozdiel je len v poradí, v akom sa nosí Rad Bieleho dvojkríža.
K § 24
Zachováva sa doterajšia sankcia vo forme pokuty do 20 000 Sk za priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie, alebo kto neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu alebo ju nosí.
K § 25
Rady a kríže zriadené podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. sa považujú za rady a kríže podľa navrhovanej zákonnej úpravy.
§ 26
Navrhuje sa termín, do ktorého sa majú vymenovať alebo zvoliť členovia Komisie na posudzovane podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní na prvé funkčné obdobie, ako aj termín prvého zasadnutia tejto komisie.
7
K § 27
Navrhuje sa zrušiť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach v znení zákona č. 151/1997 Z. z.
K § 28
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2006.