NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ....................... 2006
o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Udelením štátnych vyznamenaní a iných vyznamenaní Slovenskej republiky (ďalej len „vyznamenanie“) oceňuje Slovenská republika mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky práce, hrdinské a iné výnimočné činy.
§ 2
(1) Štátne vyznamenania rady, kríže a medaila prezidenta Slovenskej republiky. Iným vyznamenaním je vyznamenanie podľa osobitných predpisov.
(2)Rady sú:
a) Rad Bieleho dvojkríža,
b) Rad Andreja Hlinku,
c) Rad Ľudovíta Štúra.
(3)Kríže sú:
a) Kríž Milana Rastislava Štefánika,
b) Pribinov kríž.
2
(4) Zriaďuje sa medaila prezidenta Slovenskej republiky.
§ 3
Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.
§ 4
Rad Andreja Hlinku sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.
§ 5
(1) Rad Ľudovíta Štúra sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
(2) Rad Ľudovíta Štúra sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu.
§ 6
Kríž Milana Rastislava Štefánika sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.
§ 7
Pribinov kríž sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
3
§ 8
(1) Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
(2) Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu; možno ju udeliť aj kolektívu osôb.
§ 9
(1) Rad Bieleho dvojkríža a Rad Ľudovíta Štúra dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
(2) Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
(3) Medaila prezidenta Slovenskej republiky nemá druhy ani triedy.
§ 10
Pri udeľovaní jednotlivých tried štátnych vyznamenaní podľa § 3 7 sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa štátne vyznamenanie udeľuje. Pri udeľovaní štátneho vyznamenania I. triedy musí byť miera zásluh obzvlášť mimoriadna.
§ 11
(1) Rady, okrem Radu Bieleho dvojkríža, kríže a medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľujú pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.
(2) Rady, kríže a medailu prezidenta Slovenskej republiky možno výnimočne udeliť aj pri príležitosti významného životného jubilea vyznamenaného.
4
§ 12
Opis štátnych vyznamenaní a spôsob ich nosenia uvedené v prílohách č. 1 6. Vyobrazenie štátnych vyznamenaní obsahujú prílohy č. 1a 1c, 2a 2d, 3a až 3c, 4a až 4c, 5a, 5b a 6a.
§ 13
(1) Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) patria počas výkonu jeho funkcie najvyššie triedy všetkých štátnych vyznamenaní okrem Radu Bieleho dvojkríža a medaily prezidenta Slovenskej republiky.
(2) Prezidentovi zostávajú štátne vyznamenania aj po skončení výkonu jeho funkcie; to neplatí, ak bol z funkcie odvolaný1) alebo ak bol odsúdený za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky alebo za vlastizradu.2)
§ 14
(1) Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.
(2) Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.3) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
§ 15
(1) Po smrti vyznamenaného zostáva vyznamenanie a listina o jeho udelení pozostalým v poradí uvedenom v § 14 ods. 2. Ak niet takých osôb, je ten, kto obstaráva pohreb, povinný vyznamenanie a listinu o jeho udelení vrátiť Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“).
(2) Vyznamenaný, ktorému bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest straty čestných titulov a vyznamenaní, je povinný vrátiť udelené alebo zapožičané vyznamenanie kancelárii prezidenta.
§ 16
Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.
5
§ 17
(1) Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania môže predkladať prezidentovi Národná rada Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky. Návrhy na udelenie medaily prezidenta Slovenskej republiky môže predkladať prezidentovi aj právnická osoba. Prezident môže udeliť vyznamenanie aj bez návrhu.
(2) Postup pri predkladaní návrhov Národnej rady Slovenskej republiky upraví Národná rada Slovenskej republiky. Podnet na predloženie návrhu na udelenie štátneho vyznamenania (ďalej len „podnet“) môže podať vláde Slovenskej republiky štátny orgán alebo iná právnická osoba.
§ 18
(1) Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža treba podať v dostatočnom časovom predstihu; to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 15. augusta.
(2) Podnet sa podáva Úradu vlády Slovenskej republiky. Podnet obsahuje
a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet alebo názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku, ak ide o vyznamenanie podľa § 5,
b) zdôvodnenie podnetu,
c) príležitosť, pri ktorej sa má udeliť vyznamenanie.
(3) Úrad vlády Slovenskej republiky môže k podnetu právnickej osoby požiadať o zaujatie stanoviska štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť vyznamenanie. Štátny orgán je povinný zaujať stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.
(4) Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá podnety pred rokovaním vlády Slovenskej republiky Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní (ďalej len „komisia“).
§19
6
Návrh na udelenie medaily prezidenta Slovenskej republiky treba predložiť v dostatočnom časovom predstihu; návrh sa predkladá pred rozhodnutím prezidenta komisii.
§ 20
(1) Zriaďuje sa Komisia na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní. Komisia posudzuje, či nastali skutočnosti na udelenie štátneho vyznamenania a mieru zásluh toho, komu sa štátne vyznamenanie má udeliť.
(2) Komisia sedem členov, ktorí sa vyberajú z odborníkov teórie a praxe požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru. Členmi komisie sú:
a) jeden člen vymenovaný prezidentom,
b) dvaja členovia vymenovaní predsedom Slovenskej akadémie vied, z toho jeden zo zamestnancov Historického ústavu Slovenskej akadémie vied s vysokoškolským vzdelaním na návrh riaditeľa tohto ústavu alebo zo zamestnancov Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied s vysokoškolským vzdelaním na návrh riaditeľa tohto ústavu,
c) jeden člen zvolený Radou vysokých škôl5)
d) jeden člen zvolený predstavenstvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
e) jeden člen vymenovaný prezidentom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky z členov odborovej organizácie,
f) jeden člen vymenovaný ministrom kultúry Slovenskej republiky.
(3) Ten, kto je oprávnený vymenovať alebo zvoliť člena komisie podľa odseku 2 bezodkladne po vymenovaní alebo zvolení člena komisie oznamuje jeho meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, zamestnávateľa, funkciu a adresu bydliska kancelárii prezidenta.
(4) Funkčné obdobie člena komisie je sedemročné. Člena komisie možno vymenovať alebo zvoliť opätovne.
(5)Členstvo v komisii zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia člena komisie,
b) vzdaním sa funkcie člena komisie,
c) odvolaním člena komisie,
d) smrťou člena komisie.
7
(6) Člena komisie odvoláva ten, kto ho za člena vymenoval alebo zvolil podľa odseku 2; odvolanie oznámi kancelárii prezidenta. Členstvo v komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena komisie tomu, kto ho za člena vymenoval alebo zvolil podľa odseku 2.
(7) Členstvo v komisii je nezastupiteľné. Výkon funkcie člena komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme;6) zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na výkon funkcie člena komisie s náhradou mzdy alebo platu. Člen komisie nárok na úhradu výdavkov spojených s členstvom v komisii podľa osobitného predpisu;7) túto úhradu poskytuje kancelária prezidenta.
(8) Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšinou jej členov. Na prijatie platného uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Platné uznesenie s odporúčaním navrhnúť udelenie alebo neudelenie štátneho vyznamenania predkladá predseda komisie Úradu vlády Slovenskej republiky a na vedomie prezidentovi; v prípade návrhu na udelenie medaily prezidenta Slovenskej republiky sa platné uznesenie s odporúčaním predkladá prezidentovi. Odporúčania komisie sa pred udelením štátneho vyznamenania nezverejňujú.
(9) Činnosť komisie riadi a jej zasadnutia zvoláva predseda, ktorého volí komisia nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov na sedem rokov.
(10) Rokovania komisie sa zúčastňuje štátny zamestnanec kancelárie prezidenta písomne poverený prezidentom. Tento štátny zamestnanec kancelárie prezidenta vyhotovuje zápisnicu z rokovania komisie a vykonáva ďalšie administratívne úkony; nemá právo hlasovať.
(11) Podrobnosti o rokovaní komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.
§ 21
Správu vecí vyznamenaní a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie vykonáva kancelária prezidenta.
§ 22
8
(1) Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.
(2) Vyznamenanie udelené vojenskému útvaru nemôže nosiť fyzická osoba.
§ 23
(1) Vyznamenania sa nosia v tomto poradí:
a) Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
b) česko-slovenské rady udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
c) Rad Bieleho dvojkríža,
d) zahraničné rady v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
e) Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž,
f) medaila prezidenta Slovenskej republiky
g) česko-slovenské vyznamenania udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
h) ďalšie vyznamenania v poradí podľa tried a stupňov a v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané.
(2) Zakazuje sa nosiť vyznamenania podporujúce alebo propagujúce skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo prejavujúce sympatie k takýmto hnutiam, alebo propagujúce hnutia, ktoré hlásajú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť.
§ 24
Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu alebo ju nosí, dopustí sa priestupku,8) za ktorý sa mu uloží pokuta do 20 000 Sk. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.9))
§ 25
Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Pribinov kríž zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za rady a kríže podľa tohto zákona.
§26
9
(1) Člena komisie na prvé funkčné obdobie vymenuje alebo zvolí ten, kto je oprávnený vymenovať alebo zvoliť člena komisie podľa § 20 ods. 2, do 31. augusta 2006.
(2) Prvé zasadnutie komisie zvolá člen komisie vymenovaný prezidentom do 30. septembra 2006.
§ 27
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach v znení zákona č. 151/1997 Z. z.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.