Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: O vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.V práve Európskej únie problematika návrhu zákona: neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: ide o vnútroštátny charakter upravovanej problematiky, zoznam použitých právnych noriem EÚ je priložený
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: bezpredmetné.