Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť
Odhad dopadov na verejné financie
Predložený návrh zákona o vzdelávaní nezakladá nároky na financovanie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov samosprávnych krajov a obcí. Návrh zákona rieši predovšetkým obsahovú náplň vzdelávania, programy vzdelávania, štandardy vzdelávania v školách, ktoré poskytujú predprimárne, primárne, nižšie sekundárne, vyššie sekundárne, odborné, úplne odborné a vyššie odborné vzdelanie. Financovanie týchto škôl rieši osobitný zákon (zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ) a nadväzujúce všeobecne záväzné právne predpisy.
Návrh zákona predpokladá ustanovenie Kurikuárnej rady, činnosť ktorej bude zabezpečená v rámci rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona o vzdelávaní nebude mať žiadny finančný dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Bude však mať vplyv na zvýšenie kvality vzdelávania z dôvodu, že absolventi budú lepšie pripravení na občiansky život v komunite, v spoločnosti a na konkureciu na pracovnom trhu, čo nepriamo zvýši zamestnanosť a ekonomický rast.
Školy, ktoré upravené v tomto návrhu zákona, budú aktívnejšie v zvyšovaní kvality vzdelávania smerom k žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj v rámci konkurencie voči sebe navzájom. Zvýši sa integrácia detí a žiakov so zdravotným postihnutím pri vzdelávaní na školách.
Dopad na podnikateľskú sféru a iné právnické osoby sa nepredpokladá.
Odhad dopadov na životné prostredie
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Odhad dopadov na zamestnanosť
Navrhovaný zákon o vzdelávaní nezakladá nároky na pracovné miesta vo verejnej správe.
Navrhovaný zákon o vzdelávaní bude s odloženým účinkom priaznivo vplývať na celkovú zamestnanosť, najmä v dôsledku očakávaného zvyšovania kvality vzdelania absolventov škôl.