1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z .... 2006
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Hmotnoprávne ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranných opatrení ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní.
Pôsobnosť zákona
§ 2
(1)Trestná zodpovednosť právnických osôb sa nevzťahuje na štát, štátne orgány, Národnú banku Slovenska, verejnoprávne medzinárodné organizácie a v rozsahu v akom vykonávajú štátnu moc ani na vyšší územný celok, obec , mestské časti v Bratislave alebo mestské časti v Košiciach.
(2)Ustanovenie odseku 1 nevylučuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, na činnosti ktorých sa právnické osoby uvedené v odseku 1 zúčastňujú alebo ktoré hospodária s majetkom právnických osôb uvedených v odseku 1, alebo ich majetok spravujú.
(3)Trestne zodpovedný ako páchateľ trestného činu podľa § 4 je aj právny nástupca právnickej osoby, ak štatutárny orgán právneho nástupcu alebo jeho člen, dozorný orgán alebo jeho člen alebo iná osoba oprávnená zastupovať právneho nástupcu alebo zaň rozhodovať, najneskôr v čase vzniku nástupníctva vedel alebo vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mohol vedieť, že právnická osoba spáchala čin, ktorý vykazuje znaky trestného činu uvedeného v § 4.
(4)Verejnoprávnou medzinárodnou organizáciou sa na účely tohto zákona rozumie organizácia založená zmluvou spoločne najmenej tromi štátmi, trvalej povahy, s vlastnými orgánmi, s prvkami právnej subjektivity, usilujúca o ciele vytýčené jej zmluvnými štátmi.
2
§ 3
Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskje reubliky trvalý pobyt, v prospech právnickej osoby zodpovednej za trestnú činnosť, ktorá je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo ktorá na území Slovenskej republiky sídlo, podnik alebo organizačnú zložku alebo na území Slovenskej republiky vykonáva svoju činnosť.
Trestné činy právnických osôb
§ 4
Právnické osoby trestne zodpovedné za trestné činy uvedené v osobitnej časti Trestného zákona v
a)I. hlave - nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a § 173,
b)II. hlave obchodovanie s ľuďmi podľa § 179, obchodovanie s deťmi podľa § 180 a 181,
c)IV hlave neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty podľa § 219, neoprávnené obohatenie podľa § 226, podielnictvo podľa § 231, legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234, poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií podľa § 247,
d)V. hlave poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 a § 262, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov podľa § 270, uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271, výroba a držba falšovateľského náčinia podľa § 272, porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa § 281, porušovanie priemyselných práv podľa § 282, porušovanie autorského práva podľa § 283,
e)VI. hlave všeobecné ohrozenie podľa § 284, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a § 295, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa § 297, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok a vysokorizikových chemických látok podľa § 298 a § 299, ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300, neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305, únik organizmov podľa § 309,
f) VIII. hlave prijímanie úplatku podľa § 328 331, podplácanie podľa § 332 335, nepriama korupcia podľa § 336, marenie spravodlivosti podľa § 344, prevádzačstvo podľa § 355 a 356,
g)IX. hlave kupliarstvo podľa § 367, výroba detskej pornografie podľa § 368, rozširovanie detskej pornografie podľa § 369, prechovávanie detskej pornografie podľa § 370,
h)XII. hlave – terorizmus podľa § 419.
§ 5
(1)Trestný čin uvedený v § 4 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech a spáchal ho
a)jej štatutárny orgán alebo jeho člen,
b)jej dozorný orgán alebo jeho člen, alebo
3
c)iná osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2)Trestný čin v prospech právnickej osoby uvedený v § 4 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1
a)nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou, alebo
b)na spáchanie trestného činu použila inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(3)Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj vtedy, ak
a)ide o neplatnú spoločnosť, alebo
b)právny úkon, ktorý mal založiť oprávnenie osoby uvedenej v odseku 1 zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať, je neplatný alebo neúčinný ale bol urobený aspoň s konkludentným súhlasom orgánu právnickej osoby oprávneným taký právny úkon urobiť, alebo s konkludentným súhlasom osoby oprávnenej urobiť taký právny úkon za právnickú osobu.
(4)Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 konali voči právnickej osobe podvodne.
(5)Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 1 a 2, ani dotknutá vylúčením jej trestnej zodpovednosti za čin inak trestný a nie je podmienená ani zistením, ktorá z fyzických osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 trestný čin spáchala.
(6)Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, zrušením alebo zavedením nútenej správy.
§ 6
Účinná ľútosť, premlčanie výkonu trestu a zahladenie odsúdenia
(1)Trestná zodpovednosť právnickej osoby za trestný čin uvedený v § 4 zaniká aj vtedy,
a)ak zaniká trestnosť činu podľa ustanovení o účinnej ľútosti osoby uvedenej v § 5 ods.1 a 2,
b)ak právnická osoba dobrovolne škodlivý následok trestného činu zamedzila alebo napravila alebo
c)dobrovolne urobila o ňom oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, kedˇ sa škodlivému následku trestného činu mohlo eště zabrániť alebo hroziace nebezpečenstvo odstrániť.
(2)Trest uložený právnickej osobe nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je
a)20 rokov, ak ide o odsúdenie za obzvlášť závažný zločin, za ktorý Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,
b)15 rokov, ak ide o odsúdenie za iný obzvlášť závažný zločin,
c)10 rokov, ak ide o odsúdenie za zločin,
d)5 rokov, ak ide o odsúdenie za prečin.
(3)Súd môže zahladiť odsúdenie okrem odsúdenia na trest zrušenia právnickej osoby, ak po výkone trestu právnická osoba riadne vykonávala svoju činnosť
a)10 rokov, ak ide o odsúdenie za obzvlášť závažný zločin,
b)5 rokov, ak ide o odsúdenie za zločin,
c)3 roky, ak ide o odsúdenie za prečin.
4
§ 7
Zásady ukladania trestov a ochranných opatrení
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery a pri ukladaní ochranných opatrení súd prihliada tiež
a)k tomu aby postihovali iba právnickú osobu tak, aby bol zabezpečený ich čo najmenší vplyv na zamesstanncov a veriteľov právnickej osoby a na iné tretie osoby,
b)na pomery právnickej osoby, jej doterajšú činnosť, jej pôsobenie po odhalení činu a na očakávaný dôsledok trestu alebo ochranného opatrenia pre jej ďalšiu činnosť a
c)k pomeru,v akom na ňu prešli výhody z trestného činu spáchaného v spolupáchateľstve.
§ 8
Druhy trestov a ochranných opatrení
(1)Za spáchaný trestný čin môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:
a)peňažný trest,
b)trest zrušenia právnickej osoby,
c)trest prepadnutia majetku,
d)trest prepadnutia veci,
e)trest zákazu vymedzenej činnosti,
f)trest zákazu alebo obmedzenia prijímať verejné dotácie alebo subvencie,
g)trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
h)trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
(2)Za spáchaný trestný čin môže súd uložiť právnickej osobe tieto ochranné opatrenia
a)zhabanie veci,
b)súdny dohľad nad činnosťou právnickej osoby.
§ 9
Ukladanie jednotlivých trestov a ochranných opatrení
(1)Tresty uvedené v § 8 ods. 1 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe.Nemožno však uložiť popri sebe trest prepadnutia veci a prepadnutia majetku. Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku je možno uložiť iba popri niektorom z trestov uvedených v § 8 ods. 1 písm.a) až g).
(2)Ochranné opatrenie je možné uložiť popri treste alebo samostatne.
(3)Tresty a ochranné opatrenia uvedené v
a)§ 8 ods. 1 písm. b), e) a ods. 2 písm. b) nemožno uložiť politickej strane alebo hnutiu, cirkvám a náboženským spoločnostiam, alebo právnickej osobe, ktorá je zriadená zákonom,
b)§ 8 ods. 1 písm. b), e), nemožno uložiť mestskej časti v Bratislave a mestskej časti v Košiciach, obci alebo vyššiemu územnému celku.
§ 10
Peňažný trest
(1)Právnickej osobe môže súd uložiť peňažný trest za trestný čin, na ktorý Trestný zákon ustanovuje hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody
a)do 3 rokov od 50 000 Sk do 10 000 000 Sk,
b)do 5 rokov od 500 000 Sk do 50 000 000 Sk,
c)do 10 rokov od 10 000 000 Sk do 100 000 000 Sk,
d)do 15 rokov od 20 000 000 Sk do 200 000 000 Sk,
5
e)nad 15 rokov od 30 000 000 Sk do 500 000 000 Sk.
(2)Ak právnická osoba opätovne spácha trestný čin, ak bola pre taký alebo iný závažnejší trestný čin v posledných troch rokoch potrestaná, zvyšujú sa dolné hranice a horné hranice sadzieb uvedených v odseku 1 o jednu tretinu.
(3)Ak bol na majetok právnickej osoby vyhlásený knkurz, môžu byť jej veritelia uspokojení z výťažku peňažitého trestu.
§ 11
Trest zrušenia právnickej osoby
(1)Súd uloží trest zrušenia právnickej osoby, ak jej činnosť bola úplne alebo prevážne využívaná na páchanie trestnej činnosti.
(2)Súd môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.
(3)Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, vstupuje právnická osoba do likvidácie.
§ 12
Trest prepadnutia majetku
(1)Súd vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery právnickej osoby môže uložiť trest prepadnutia majetku, ak odsudzuje právnickú osobu za obzvlášť závažný zločin, ktorým získala alebo mala získať značný majetkový prospech.
(2)Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 uloží súd trest prepadnutia majetku, ak odsudzuje právnickú osobu za niektorý z trestných činov uvedených v § 58 ods. 2 Trestného zákona a je preukázané, že právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť z nelegálnych príjmov.
(3)Prepadnutie majetku postihuje celý majetok právnickej osoby alebo jeho časť, ktorú súd určí. Prepadnutie nepostihuje časť majetku, ktorá je predmetom záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo iného práva s podobným obsahom a účinkom, pokiaľ veriteľ takto zabezpečenej pohľadávky v čase zabezpečenia pohľadávky alebo zmeny zabezpečenia pohľadávky v jeho prospech nevedel o tom, že právnická osoba je trestne zodpovedná za trestný čin podľa tohto zákona, a to do výšky zabezpečenia pohľadávky.
(4)Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5)Ak v dôsledku uloženého trestu prepadnutia majetku bol vyhlásený konkurz, môžu byť veritelia uspokojení z prepadnutého majetku, pokiaľ sa nejedná o majetok alebo jeho časť, pri ktorom je to vzhľadom na jeho povahu alebo charakter alebo vzhľadom na povahu trestného činu vylúčené.
§ 13
Trest zákazu vymedzenej činnosti
(1)Zákaz vymedzenej činnosti znamená trvalý alebo prechodný zákaz vykonávať jeden alebo viac predmetov podnikania alebo činnosti, na ktoré treba osobitné povolenie, alebo ktorých podmienky upravuje osobitný predpis.
(2)Prechodný zákaz vymedzenej činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov.
6
§ 14
Trest zákazu alebo obmedzenia prijímať verejné dotácie alebo subvencie a trest
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
(1)Zákaz alebo obmedzenie prijímať verejné dotácie alebo subvencie znamená, že právnická osoba sa počas doby určenej súdom nemôže uchádzať o verejnú dotáciu alebo subvenciu ani ju získať. Súd ho môže uložiť, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s žiadosťou o dotáciu, subvenciu, o návratnú finančnú výpomoc alebo o verejnú pomoc, s ich poskytovaním alebo využívaním.
(2)Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní znamená, že právnická osoba sa počas doby určenej súdom nemôže zúčastniť vo verejnom obstarávaní. Na verejné obstarávanie prebiehajúce v deň nadobudnutia právoplatnosti rozsudku sa zákaz nevzťahuje, ak bola uzavretá zmluva s obstarávateľom. Súd môže zákaz uložiť, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, ktorého sa dopustila v súvislosti s verejným obstarávaním.
(3)Zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 alebo 2 súd uloží na jeden rok desať rokov.
§ 15
Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
(1)Súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti, ak je potrebné oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti alebo závažnosť trestného činu alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti alebo zdravia ľudí, zvierat alebo majetku. Súd určí jeden alebo viaceré verejné oznamovacie prostriedky a podniky alebo organizačné zložky, v ktorých byť rozsudok zverejnený, rozsah a spôsob jeho zverejnenia a lehotu, v ktorej má byť rozsudok zverejnený.
(2)Zverejnenie odsudzujúceho rozsudku spočíva v tom, že odsúdená právnická osoba zverejní na svoje náklady odsudzujúci rozsudok alebo súdom určenú časť takého rozsudku v Obchodnom vestníku alebo aj v inom súdom určenom verejnom oznamovacom prostriedku alebo v jednom alebo viacerých podnikoch alebo organizačných zložkách s uvedením názvu a sídla odsúdenej právnickej osoby.
§ 16
Súdny dohľad nad činnosťou právnickej osoby
(1)Súdny dohľad nad činnosťou právnickej osoby vykonáva probačný a mediačný úradník alebo súdom určený splnomocnenec, ktorý vo vymedzenom rozsahu kontroluje časť jej činnosti, v súvislosti s výkonom ktorej bol trestný čin spáchaný. Právnickej osobe môže súd pritom uložiť aj prijatie opatrení potrebných na nápravu.
(2)Súd môže uložiť súdny dohľad nad činnosťou právnickej osoby na dobu jeden rok päť rokov.
(3)Splnomocnenca ustanovuje predseda senátu opatrením. Na odmeňovanie splnomocnenca sa primerane použije ustanovenie § 152 ods. 3 Trestného poriadku. Náklady na splnomocnenca sú súčasťou trov trestného konania.
7
Procesné ustanovenia
§ 17
Trestné konanie proti právnickej osobe
(1)Trestné stíhanie právnickej osoby nemožno začať, a ak bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené tiež vtedy, ak právnická osoba zanikla. Tento dôvod nevylučuje trestné stíhanie právneho nástupcu právnickej osoby v súlade s § 2 ods. 3.
(2)Trestné stíhanie zastaví v prípravnom konaní prokurátor a pri predbežnom prejednávaní obžaloby, na hlavnom pojednávaní alebo mimo hlavného pojednávania súd.
(3)V prípravnom konaní prokurátor a pri predbežnom prejednávaní obžaloby, na hlavnom pojednávaní a mimo hlavného pojednávania súd môže zastaviť trestné stíhanie právnickej osoby tiež vtedy, ak sa vedie pre ten istý skutok trestné konanie proti fyzickej osobe uvedenej v § 5 ods. 1 a 2, ktorá je súčasne jedinou osobou, ktorá tvorí tuto právnickú osobu.
(4)V trestnom konaní treba dokazovať aj majetkové pomery právnickej osoby v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a na iné rozhodnutia.
§ 18
Označenie právnickej osoby
Obvinená právnická osoba musí byť v trestnom konaní, najmä v rozhodnutiach a pri procesných úkonoch označená tak, aby nemohla byť zamenená s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, a to aspoň názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom, ak je pridelené. Ak je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom zákonom určenom registri alebo evidencii, musí byť označená údajmi, pod ktorými je v nej zapísaná. V rozsudku je označený tiež jej zástupca (§ 23).
§ 19
Zrušenie a zmena právnickej osoby
(1)Právnická osoba, proti ktorej bolo začaté trestné stíhanie, je povinná bez meškania písomne oznámiť prokurátorovi a v konaní pred súdom predsedovi senátu vykonavanie právných úkonov, ktoré môžu spôsobiť jej zmenu, zrušenie alebo zánik.
(2)Orgán právnickej osoby, proti ktorej bolo začaté trestné stíhanie, nemôže do jeho právoplatného skončenia rozhodnúť o jej dobrovoľnom zrušení, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo o zmene jej právnej formy v prípravnom konaní bez súhlasného rozhodnutia prokurátora, v konaní pred súdom bez súhlasného rozhodnutia predsedu senátu. Právne úkony, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením sú neplatné.
(3)Súčasťou rozhodnutia podľa odseku 2 je informovanie právneho nástupcu právnickej osoby o podozrení z trestnej zodpovednosti právnickej osoby za trestný čin a na trestnú zodpovednosť právneho nástupcu podľa § 2 ods. 3.
(4)Pred rozhodnutím podľa odseku 2 môže prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu právnickej osobe uložiť, aby v stanovenej lehote uložila na určený účet čiastku ktorú určí vo výške predpokladaného peňažného trestu alebo náhradnej hodnoty za predpokladaný trest prepadnutia veci alebo za predpokladané ochranné opatrenie zhabania veci, alebo aby poskytla inú záruku.
(5)Proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 2 je prípustná sťažnosť.
.
8
§ 20
Zabezpečovacie opatrenie
(1)Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo že sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu, môže v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca v prípravnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu obvinenej právnickej osobe dočasne pozastaviť výkon jedného alebo viacerých predmetov činnosti alebo uložiť obmedzenie nakladania s majetkom právnickej osoby; prihliadne aj na následky, ktoré môže mať zabezpečovacie opatrenie na tretiu osobu.
(2)Rozhodnutie podľa odseku 1 zašle bez meškania orgánu udeľujúcemu licenciu alebo povolenie na činnosť obvinenej právnickej osobe a orgánu zodpovednému za dozor nad obvinenou právnickou osobou.
(3)Proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 je prípustná sťažnosť.
§ 21
Miestna príslušnosť
Ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode obvinená právnická osoba svoje sídlo, podnik alebo organizačnú zložku. Ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo mimo územia Slovenskej republiky, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode čin vyšiel najavo.
§ 22
Spoločné konanie
(1)Proti obvinenej právnickej osobe a proti obvinenej fyzickej osobe uvedenej v § 5 odsek 1 a 2, ktorých činy spolu súvisia, sa vykoná spoločné konanie, ak tomu nebránia dôležité dôvody, najmä ukončenie veci v primeranej lehote. Spoločné konanie vykoná súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie o najťažšom trestnom čine; ak je z najťažšieho trestného činu obvinená aj fyzická osoba, aj právnická osoba, konanie vykoná súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie voči obvinenej fyzickej osobe.
(2)V spoločnom konaní sa trestná zodpovednosť právnickej osoby a fyzickej osoby posudzuje samostatne.
§ 23
Zastupovanie právnickej osoby
(1)Právnickú osobu zastupuje v trestnom konaní zástupca, ktorým je fyzická osoba v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony a s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Okrem zvolenia obhajcu pre právnickú osobu je zástupca oprávnený na všetky úkony, na ktoré je oprávnený podľa Trestného poriadku obvinený, vrátane práva uzavrieť s poškodeným dohodu o náhrade škody, vydať vyhlásenie potrebné k schváleniu zmieru, pre účely dohody o vine a treste priznať za právnickú osobu spáchanie skutku, uznať vinu, dať podnet k tejto dohode a uzavrieť ju alebo na hlavnom pojednávaní urobiť za právnickú osobu vyhlásenie obžalovaného. Trovy zástupcu znáša právnická osoba.
(2)Zástupcu určuje štatutárny orgán právnickej osoby. Obvinená právnická osoba môže mať len jedného zástupcu. Ak obvinené viaceré právnické osoby, každá musí mať iného zástupcu.
9
(3)Ak si právnická osoba neurčila zástupcu, v prípravnom konaní policajt alebo prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu ustanoví právnickej osobe lehotu na určenie zástupcu.
(4)Zástupcom právnickej osoby nemôže byť fyzická osoba, ktorá bola do konania pribratá ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, alebo ktorá je v tej istej veci obvineným, alebo ktorá bola svedkom prejednávaného skutku, okrem prípadu, že ide o jediného člena orgánov právnickej osoby alebo o jedinú fyzickú osobu ktorá tvorí právnickú osobu.
(5)Ak právnická osoba zástupcu v určenej lehote neurčila, alebo nemá orgán, ktorý by mohol zástupcu určiť, určí jej zástupcu z radov advokátov prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu.
(6)Ustanovenia Trestného poriadku o výsluchu obvineného sa použijú vo vzťahu k zástupcovi právnickej osoby primerane. Ak sa nedostaví na hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bez dostatočného ospravedlnenia a zákon nezakazuje konať v neprítomnosti obvineného, môže súd konať v neprítomnosti zástupcu.
§ 24
Obhajca
(1)Obvinená právnická osoba môže mať okrem zástupcu tiež obhajcu. Právo zvoliť obhajcu má štatutárny orgán právnickej osoby.
(2)Ustanovenia Trestného poriadku o povinnej obhajobe sa pre právnickú osobu nepoužijú. Obvinená právnická osoba nemôže mať rovnakého obhajcu ako osoba uvedená v § 5 ods. 1 a 2, okrem prípadu, keď uvedená osoba tuto právnickú osobu tvorí ako jediná osoba.
§ 25
Oznamovanie úkonov trestného konania
(1)Policajt alebo prokurátor oznámi zástupcovi právnickej osoby, a ak nebol ešte ustanovený, jej štatutárnemu orgánu, orgánu udeľujúcemu licenciu alebo povolenie k činnosti tejto právnickej osobe a orgánu zodpovednému za dozor nad jej činnosťou, že proti tejto osobe bolo začaté trestné stíhanie.
(2)Primerane podľa odseku 1 postupujú orgány činné v trestnom konaní a súd pri podaní obžaloby, návrhu na schválenie dohody o vine a treste, vyhlásení rozsudku alebo inom spôsobe ukončenia veci v trestnom konaní.
(3)Odsudzujúci rozsudok alebo rozhodnutie o ochrannom opatrení sa vždy doručí príslušnému orgánu na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra alebo iného obdobného zákonom určeného registra alebo evidencie na ďalší postup.
§ 26
Predvedenie a poriadková pokuta
(1)Zástupca právnickej osoby môže byť na výsluch alebo iný úkon predvedený za rovnakých podmienok ako obvinený a môže mu byť uložená aj poriadková pokuta.
(2)Zástupcovi právnickej osoby alebo právnickej osobe môže byť uložená poriadková pokuta za podmienok § 70 ods. 1 Trestného poriadku.
§ 27
Výsluch, záverečná reč a posledné slovo
(1)V spoločnom konaní sa vypočuje na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí najskôr fyzická osoba a až potom zástupca právnickej osoby.
(2)V spoločnom konaní po záverečnej reči prokurátora, zástupcu záujmového združenia
10
občanov, poškodeného, zúčastnenej osoby alebo ich splnomocnencov prehovorí obhajca právnickej osoby, zástupca právnickej osoby, obhajca fyzickej osoby a fyzická osoba.
(3)Posledné slovo udelí predseda senátu najskôr zástupcovi právnickej osoby a potom fyzickej osobe.
§ 28
Prerušenie a odloženie výkonu trestu
(1)Výkon trestu prepadnutia majetku právnickej osoby predseda senátu uznesením odloží alebo preruší ak bol na jej majetok vyhlásený konkurz.
(2)Ak ide o právnickú osobu, ktorej majetkové pomery sa môžu usporiadať konkurzom a konkurzné konanie na jej majetok vyhlásené ešte nebolo, predseda senátu uznesením odloží alebo preruší výkon trestu prepadnutia majetku a podá príslušnému súdu podnet na vyhlásenie konkurzu. K podnetu priloží právoplatný rozsudok. Podnet nemusí dokladať a zdôvodňovať platobnú neschopnosť právnickej osoby.
(3)V konkurznom konaní súd postupuje z úradnej povinnosti a o podnete rozhodne a pokračuje, ako by išlo o návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu. Pokiaľ dlžník v ustanovených lehotách osvedčí svoju platobnú schopnosť napriek trestu prepadnutia majetku, súd konkurzné konanie zastaví.
(4)Prepadnutý majetok a výťažok peňažitého trestu sa stáva súčasťou príslušnej konkurznej podstaty.
(5)Po rozhodnutí príslušného súdu o odmietnutí podnetu alebo návrhu na konkurz, o zastavení konkurzného konania alebo o zrušení konkurzu pokračuje predseda senátu v prerušenom alebo odloženom konaní.
§ 29
Výkon trestu zrušenia právnickej osoby
(1)Predseda senátu nariadi výkon trestu zrušenia právnickej osoby likvidáciou. Nariadenie výkonu trestu sa doručí štatutárnemu orgánu zrušenej právnickej osoby, orgánu udeľujúcemu licenciu alebo povolenie k činnosti tejto právnickej osobe a orgánu zodpovednému za dozor nad takou právnickou osobou. Nariadenie výkonu trestu zrušenia právnickej osoby spolu s právoplatným odsudzujúcim rozsudkom zašle predseda senátu príslušnému orgánu na zápis do obchodného registra alebo iného obdobného zákonom určeného registra alebo evidencie a orgánu príslušnému na konanie o likvidácii právnickej osoby podľa osobitného zákona.
(2)Postavenie likvidátora, jeho vzťahy k odsúdenej právnickej osobe a k orgánu ktorý ho vymenoval, povinnosti, postup a nárok na odmenu sa spravujú osobitným zákonom.
Výkon iných trestov a ochranných opatrení
§ 30
(1)Na výkon trestov uvedených v § 8 ods. 1 písm. e), f) a g) sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku o výkone trestu zákazu činnosti.
(2)Ak je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom zákonom určenom registri alebo evidencii zašle predseda senátu právoplatný odsudzujúci rozsudok, ktorým bol uložený trest uvedený v § 8 ods. 1 písm. e), f) alebo g) príslušnému orgánu k potrebnému zápisu.
§ 31
11
(1)Ak sa stane vykonateľným rozsudok, ktorým bol uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, vyzve predseda senátu odsúdenú právnickú osobu, aby ho na svoje náklady, v určenej lehote, v určenom rozsahu a určeným spôsobom zverejnila.
(2)Ak nebude rozsudok odsúdenou právnickou osobou zverejnený spôsobom uvedeným v odseku 1 bez dostatočného ospravedlnenia súd jej uloží poriadkovú pokutu do výšky 500 000 Sk, a to aj opakovane, pokiaľ nebude odsudzujúci rozsudok zverejnený spôsobom v ňom uvedeným.
(3)Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
§ 32
(1)Ak sa stane vykonateľným rozsudok, ktorým bol uložený súdny dohľad nad činnosťou právnickej osoby, probačný a mediačný úradník alebo súdom určený splnomocnenec kontroluje jej činnosť v rozsahu uvedenom v rozsudku, a ak bolo právnickej osobe uložené prijatie opatrení potrebných na nápravu aj kontrolu ich prijatia a vykonávania.
(2)Právnická osoba je povinná umožniť vykonávať kontrolu podľa odseku 1; inak jej súd uloží poriadkovú pokutu od 100 000 Sk do 500 000 Sk, a to aj opakovane. Poriadkovú pokutu môže súd právnickej osobe uložiť aj vtedy, ak právnická osoba dostatočným spôsobom neprijala opatrenia na nápravu podľa odseku 1.
(3)Probačný a mediačný úradník alebo splnomocnenec najmenej raz za pol roka predkladá súdu písomnú správu o plnení svojich úloh a o plnení opatrení uložených súdom. Vždy však písomne upozorní predsedu senátu, ak mu právnická osoba neumožňuje vykonávať kontrolu alebo neplní opatrenia na nápravu podľa odseku 1. Na základe týchto správ môže súd po výkone polovice tohto ochranného opatrenia rozhodnúť, že od výkonu jeho zvyšku upustí.
Spoločné , prechodné a záverečné ustanovenia
§ 33
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona a primerane ustanovenia Trestného poriadku, ak to povaha veci nevylučuje.
(2)Ak sa v Trestnom zákone hovorí o osobe alebo fyzickej osobe, rozumie sa tým na účely tohto zákona tiež právnická osoba.
§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 35
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak bol trestný čin spáchaný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Čl. II.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona
12
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 20i sa na konci odseku 2 dopĺňa čiarka a slová „ako aj údaje o trestoch uložených v trestnom konaní“.
Čl. III.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 62/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“.
2.V § 13 ods. 3 sa slová § 12 ods. 1 písm.b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm.b) a c)“ .
Čl. IV
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 1 sa na konci pripája tato veta: „Registruje tiež tresty, uložené im súdom v trestnom konaní.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č.
13
554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z. a zákona č. 351/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 5 sa za slová „fyzická osoba“ vkladajú slová „alebo právnická osoba“.
2.V § 58 ods. 1 sa za slová „§ 8 ods. 1 až 3“ vkladajú slová „ a ods. 5,“
Čl. VI
Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. sa dopĺňa takto:
1.V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) údaj o trestoch uložených v trestnom konaní.“.
2.V § 14 ods. 6 sa na konci vety doplňajú slová „alebo ak ide o zrušenie fondu rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“.
Čl. VII
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:
1.V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) údaj o trestoch uložených v trestnom konaní.“.
2.V § 17 ods. 6 sa na konci vety dopľňajú slová „alebo ak ide o zrušenie neziskovej organizácie rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“
Čl. VIII
Zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z. a zákona č. 530/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa slová „o osobách právoplatne“ nahrádzajú slovami „o fyzických osobách a právnických osobách (ďalej len „osoba“) právoplatne“.
2.V § 5b sa za slová „evidencie cestovných dokladov9c) vkladajú slová „obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo evidencie“.
3.V § 6 sa za slovo „narodenia“ vkladajú slová „alebo vzniku“.
14
4.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) ak ide o právnickú osobu jej názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.“
Čl. IX
Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1.V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) údaj o trestoch uložených v trestnom konaní.“.
2.V § 18 sa dopľňa nový odsek 12, ktorý znie“
„(12) Podľa ustanovení odseku 1 11 sa postupuje aj ak bola nadácia zrušená rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“
Čl. X
Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) tresty uložené v trestnom konaní.“
Čl. XI
Zákon č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sa dopĺňa takto:
1.V § 130 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Úrad počas doby učenej súdom nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorému bol právoplatne uložený trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.“.
2.V § 134 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d) právnickú osobu, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Príloha k zákonu č. .../2006 Z.z.
15
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (Ú.v.ES L 140, 14.6.2000)v znení rámcového rozhodnutia Rady 2001/888/SVV.
2.Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú.v. ES. L 149, 2.6.2001).
3.Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú.v. ES L 164, 22.6.2002).
4.Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Ú.v.ES L 203, 1.8.2002).
5.Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú.v.ES L 328, 5.12.2002).
6.Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú.v.ES L 192, 31.7.2003).
7.Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii (Ú.v.ES L 013, 20.1.2004).
8.Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú.v.ES L 335, 11.1.2004).
9.Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24.februára 2005 o útokoch na informačné systémy (Ú.v.ES L 69/67 16.3.2005).