Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poslaneckým návrhom, ktorý reaguje na Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z. (ďalej len „nález“).
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) rozhodol na svojom neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. októbra 2005 o nesúlade ustanovenia § 30 ods. 4 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) s čl. 1 ods.1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“).
Ustanovenie § 30 zákona upravuje mechanizmus odvolacieho procesu proti rozhodnutiam Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“). Napadnuté ustanovenia § 30 ods.4 7 zákona určovali spôsob kreovania, predpoklady členstva, spôsob rozhodovania, dôvody zániku členstva a finančné zabezpečenie odvolacej komisie. Podľa názoru ústavného súdu nie je dôvod na to, aby národná rada ako orgán s presne vymedzenou ústavnou právomocou (čl. 86 ústavy) zriaďovala takýto správny orgán, síce so zákonom vymedzenou právomocou, ale mimo rámca čl. 86 ústavy. Okrem toho na individuálne správne rozhodovanie sa vzťahujú všeobecné princípy správneho procesu (ako je princíp legality, nestrannosti, voľného hodnotenia dôkazov atď.), diametrálne svojím charakterom odlišné od systému rozhodovania národnej rady a jej orgánov. Preto odvolaciu komisiu konštituovanú na základe § 30 zákona nemožno zaradiť medzi orgány uvedené v čl. 92 ods. 1 ústavy zriaďované na výkon právomocí národnej rady uvedených v čl. 86 ústavy
Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné reagovať na súčasný právny stav, na legislatívne vákuum, ktoré vzniklo zrušením ustanovení § 30 ods. 4 až 7 zákona.
Uvedený právny stav sa navrhuje riešiť súčasným predložením dvoch poslaneckých návrhov, ktoré logicky spolu súvisia, a to návrhom ústavného zákona o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhuje sa nové znenie § 30 zákona, ktorý ustanovuje nový postup preskúmavania rozhodnutí úradu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí ani rozpočty vyšších územných celkov, nemá vplyv na hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií, nezakladá nároky na pracovné sily a nemá žiaden vplyv na životné prostredie.
.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
neupravená
4.Návrh ústavného zákona svojou problematikou
nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej
dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané
v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu ústavného zákona:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je charakteristika právnych noriem Európskej únie bezpredmetná.
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: bezpredmetné
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa možnosť pre osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie podľa § 26 ods. 2 (rozhodnutie o tom, že osoba nespĺňa predpoklady pre vydanie osvedčenia podľa § 10 ods. 1 zákona), § 29 (zrušenie osvedčenia počas jeho platnosti), § 50 ods. 2 a 5 (rozhodnutie o tom, že podnikateľ nespĺňa predpoklady na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti a zrušenie potvrdenia počas jeho platnosti) a § 60 ods. 7 (rozhodnutie o nevydaní certifikátu o bezpečnostnej previerke) podať odvolanie a to do 15 dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia.
Ďalej sa navrhuje postup úradu pri rozhodovaní o odvolaní s možnosťou odvolaniu v plnom rozsahu vyhovieť, v opačnom prípade predložiť ho spolu so stanoviskom a s ostatným spisovým materiálom, ktorý sa týka napadnutého rozhodnutia, orgánu oprávnenému rozhodnúť o odvolaní.
Navrhuje sa, aby orgánom oprávneným rozhodovať o odvolaní proti takýmto rozhodnutiam úradu bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
Nenavrhuje sa však možnosť podania odvolania proti rozhodnutiam Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru v prípadoch, keď tieto orgány vykonávajú bezpečnostné previerky vo vzťahu k svojim osobám z dôvodu, aby nedošlo k odhaleniu krytia týchto osôb. Avšak rozhodnutia týchto orgánov preskúmateľné Najvyšším súdom.
K čl. II
Navrhuje sa dátum účinnosti novej právnej úpravy dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.