NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N á v r h
Zákon
z.........2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
§ 30 znie:
㤠30
Postup preskúmavania rozhodnutí úradu
(1) Proti rozhodnutiu úradu podľa § 26 ods. 2, § 29, § 50 ods. 2 a 5 a § 60 ods. 7, okrem rozhodnutia Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru môže osoba, ktorej bolo rozhodnutie doručené podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa úradu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými navrhovaná osoba odôvodňuje zrušenie rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.
(2) Úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak úrad o odvolaní sám nerozhodne, predloží ho spolu so stanoviskom k podanému odvolaniu a s ostatným spisovým materiálom, ktorý sa týka napadnutého rozhodnutia, orgánu oprávnenému rozhodnúť o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“), a to do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené.
(3) V sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky 18 ods. 3) a o odvolaní podľa odseku 1 rozhoduje odvolací orgán. Postup odvolacieho orgánu ustanoví osobitný predpis13a).
(4) Rozhodnutie Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru podľa § 26 ods. 2 a § 29 je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší súd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Ústavný zákon č. ...../2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.