DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Zákon o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie).
3. V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
Neupravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou:
Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona :
Nestanovuje sa.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
Úplná.