Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
I. Odhad dopadov na verejné financie
zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie).
Zákon bude mať priamy dopad na verejné financie. Pre zabezpečenie celkovej činnosti Fondu spoločenského vlastníctva národného majetku Slovenskej republiky bude v jednotlivých rokoch potrebné zvýšiť počet policajtov o 30 osôb, prokurátorov o 10 osôb, administratívnych pracovníkov prokuratúry o 10 osôb, počet sudcov o 8 osôb, vyšších súdnych úradníkov o 8 osôb a 10 administratívnych pracovníkov v rôznych rezortoch.
Výpočet:
Za účelom posilnenia služby finančnej polície v súvislosti s jej pôsobnosťou podľa navrhovaného zákona sa navrhuje zvýšenie celkového počtu stavov Policajného zboru o 30 miest policajtov aj s výstrojov a vybavením. Finančné náklady uvedeného nárastu predstavujú 15 mil. Sk ročne. Preto bude potrebné zvýšiť kapitolu Ministerstva vnútra SR o túto hodnotu.
Zvýši sa počet prokurátorov o 10 a administratívnych pracovníkov prokuratúry o 10 osôb. Finančné náklady uvedeného nárastu sú v sume 9 mil. Sk.
Zvýši sa počet sudcov o 8 osôb a vyšších súdnych úradníkov o 8 osôb a o 10 osôb administratívnych pracovníkov v rôznych rezortoch. Zvýši to náklady štátneho rozpočtu o 18 mil. Sk. Preto bude potrebné zvýšiť kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR o túto hodnotu.
Pretože pokuty z nedodržiavania navrhovaného zákona budú plynúť do štátneho rozpočtu, odhadujeme príjem štátneho rozpočtu z pokút 3 mil. Sk ročne.
I.I. Odhad dopadov na štátny rozpočet
S použitím vyššie spomenutých predpokladov budú výdavky štátneho rozpočtu nasledovné:
V roku 2007: výdavky 42 mil. Sk
V roku 2008: výdavky 39 mil. Sk
V roku 2009: výdavky 39 mil. Sk
V roku 2010: výdavky 39 mil. Sk
II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Navrhovaný zákon môže mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Dopad môže byť negatívny na podnikateľskú sféru pri prevode majetku z vlastníctva povinnej osoby do vlastníctva oprávnenej osoby. Dopad bude pozitívny pri jeho následnom využívaní na základe projektov a zmlúv o ekonomickom prenájme.
III. Odhad dopadov na životné prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.
IV. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona ovplyvní zamestnanosť a vyžiada si zvýšenie počtu pracovníkov Finančnej polície Policajného zboru SR o 30 policajtov, prokuratúry o 10 krajských prokurátorov a o 20 administratívnych zamestnancov, o 8 sudcov a 8 vyšších súdnych úradníkov. Spolu 76 osôb.