1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
_________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......................2006
o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je náprava zákonnosti prevodov, ktorými sa vlastníctvo štátu alebo inej právnickej osoby k niektorým veciam, ku ktorým mali k 1. januáru 1990 právo hospodárenia štátne podniky, družstvá, rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenské organizácie a národné výbory, previedlo na fyzické osoby alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu1).
1) Zákon číslo 403/1990 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon číslo 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby.
Zákon č. 221/1994 Z.z. o preukazovaní pôvodu investičných kupónov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 134/1994 Z.z. o vydaní a použití investičných kupónov.
Zákon číslo 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 289/1991 Zb. o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z.z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 321/1991, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku.
2
§ 2
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje postup orgánov verejnej moci pri zisťovaní spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve štátu a inej právnickej osoby, ktorý nadobudli fyzické a právnické osoby podľa osobitného predpisu1) a opatrenia voči tým osobám, ktoré ho nadobudli v konaní v rozpore so zákonnosťou.
(2) Predmetom zisťovania prevodu majetku podľa tohto zákona hnuteľné a nehnuteľné veci, a ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva s týmto prevodom spojené.
(3) Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých sa majetok vo vlastníctve štátu alebo inej právnickej osoby, ktorý bol od 1. januára 1990 prevedený do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v konaní v rozpore so zákonnosťou prevádza späť do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 559/1991 Zb. o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 64/2001 Zb. k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu Slovnaftu, štátny podnik so sídlom Bratislava a rozhodnutia vlády SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Bratislava.
Zákon číslo 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
Zákon číslo 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
Zákon číslo 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 97/1992 Zb. ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 230/1994 z 11.3.1994 k návrhu na súhlas so zmenou schváleného privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní akciovej spoločnosti VSŽ, a.s. Košice.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 470/2002 Z.z. z 9.5.2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie vlády SR č. 230/1994 o zmene schváleného privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti VSŽ, a. s. Košice.
Zákon číslo 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách.
Zákon číslo 253/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 112/2001 Z.z. k návrhu na vydanie rozhodnutia o predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 1068/2001 Z.z. k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Investičná a rozvojová banka a.s. Bratislava so sídlom v Bratislave.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 1078/2001 Z.z. k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav so sídlom v Bratislave.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 317/2001 Z.z. k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 353 z 24. 5. 2000 ku koncepcii reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR a k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Bratislava.
3
(4) Predmetom prevodu vlastníctva môžu byť hnuteľné a nehnuteľné veci nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým majú užívacie právo aj osoby, ktorých bydlisko alebo sídlo je na území iného štátu.
§3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Na účely tohto zákona
a) prevádzaným majetkom je
štátny podnik, alebo jeho časť, ktorý z poverenia zakladateľa svoju podnikateľskú činnosť prevádzkoval samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, prevádzkové jednotky, prevádzkové budovy a iné prevádzkové objekty slúžiace rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii alebo orgánu štátnej správy alebo orgánu miestnej samosprávy, obytné budovy ku ktorým mala právo hospodárenia organizácia, ktorej zakladateľom bol štát alebo ním poverený právny subjekt, pôda, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond a iný poľnohospodársky majetok a lesný majetok, ktorý bol vo vlastníctve štátu, družstva alebo spoločenskej organizácie, hospodárske budovy a stavby patriace poľnohospodárskej výrobe, lesnej výrobe a vodnému hospodárstvu, ktoré boli vo vlastníctve štátu, družstva alebo spoločenskej organizácie, energetické objekty a energetické prevádzky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, budovy a iné prevádzkové objekty, ktoré boli vo vlastníctve spoločenskej organizácie, banky a iné finančné ustanovizne a ich aktíva a pasíva, ktoré boli vo vlastníctve štátu (ďalej len „prevádzaný majetok“),
b) cenou je
účtovná cena prevádzaného majetku v čase jeho vlastníctva štátom alebo inou právnickou osobou k 31. decembru1989 (ďalej len „cena“),
c) oprávnenou osobou je
štát, správca majetku štátu, obec, družstvo, spoločenská organizácia, ktorej majetok prešiel na tuzemskú fyzickú osobu a zahraničnú fyzickú osobu, a tuzemskú právnickú osobu a zahraničnú právnickú osobu podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „oprávnená osoba“), po 1. januári 1990,
d) povinnou osobou je
tuzemská fyzická osoba a zahraničná fyzická osoba, a tuzemská právnická osoba a zahraničná právnická osoba, na ktorú po 1. januári 1990 prešlo vlastníctvo k veci štátu alebo inej právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) a fyzická osoba a právnická osoba na ktorú prešlo vlastníctvo k veci z povinnej osoby, ktorá túto vec nadobudla do vlastníctva podľa osobitného predpisu 1) a fyzická osoba a právnická osoba, ktorá túto vec má v držbe (ďalej len „povinná osoba“),
e) oznamovateľom je
štátny orgán, ktorý zistí skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že pri prevode majetku štátu na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1) došlo k porušeniu zákonnosti, každý občan Slovenskej republiky, ktorý vek viac ako osemnásť rokov a je spôsobilý na právne úkony, právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy konaním o prevode majetku podľa osobitného predpisu1) boli dotknuté (ďalej len „oznamovateľ“),
f) konanie v rozpore so zákonnosťou je
ak majetok oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu1) prešiel z vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby do vlastníctva povinnej osoby v dôsledku zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej za nápadne nevýhodných podmienok v neprospech štátu alebo inej právnickej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe uvedenia do omylu zástupcu štátu povinnou osobou na ktorú prešlo vlastníctvo štátu alebo inej právnickej
4
osoby, neplnenia podmienok zmluvy o prevode vlastníctva povinnou osobou, neprevádzkovanie a neužívanie majetku nadobudnutého podľa osobitného predpisu1) viac ako jeden rok od jeho nadobudnutia, neuhradenie úveru a jeho príslušenstva banke alebo inej finančnej inštitúcii z dôvodu nedobytnosti úveru, ktorým bola zaplatená cena alebo časť ceny majetku, ktorý bol predmetom prevodu podľa osobitného predpisu1), zmeny podmienok zmluvy o prevode vlastníctva v prospech povinnej osoby a v neprospech štátu alebo inej právnickej osoby, ktorou bola znížená cena prevedeného majetku o viac ako desať percent alebo doba splácania úveru sa posunula o viac ako o päť rokov oproti pôvodnej zmluve, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe vplyvu zneužitia právomoci verejného činiteľa v prospech povinnej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe úplatkárstva v prospech povinnej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva v prospech povinnej osoby k veci, ku ktorej vzniklo právo vlastníctva štátu z titulu neuhradenia daní, zmluvy o prevode vlastníctva na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1) k veci, ktorá pred vznikom vlastníctva štátu k nej, nebola vo vlastníctve tejto povinnej osoby, ani vo vlastníctve jej právneho predchodcu, z ktorého podľa zákona prešlo toto vlastníctvo na ňu, (ďalej len „konanie v rozpore so zákonnosťou“),
g) zábezpekou je
majetok, ktorý bol prevedený na povinnú osobu podozrivú z konania v rozpore so zákonnosťou ku dňu účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu1), majetok alebo peňažný obnos povinnej osoby podozrivej z konania v rozpore so zákonnosťou, vo výške cenového rozdielu medzi cenou nadobudnutého majetku podľa osobitného predpisu1) v čase jeho vlastníckeho prevodu a v čase začatia konania podľa tohto zákona, ku ktorému povinná osoba podozrivá z konania v rozpore so zákonnosťou uzavrie zmluvu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o zabezpečení záväzku prevodom práva alebo zloží na účet tohto ministerstva príslušný finanční obnos v prospech oprávnenej osoby (ďalej len „zábezpeka“),
h) kompenzácia je
úhrada cenového rozdielu medzi cenou majetku k 31. decembru 1989 nadobudnutého podľa osobitného predpisu1) a cenou majetku, ktorý povinná osoba je povinná vrátiť oprávnenej osobe podľa tohto zákona, na základe rozhodnutia súdu,
m) účastníkom konania je
oprávnená osoba, povinná osoba, navrhovateľ príslušného konania podľa tohto zákona alebo osoba, ktorej záujmy sú týmto konaním dotknuté (ďalej len „účastník konania“).
i) Fond spoločenského vlastníctva národného majetku Slovenskej republiky je
právnická osoba zriadená s vymedzenými právomocami týmto zákonom, zapisuje sa do podnikového registra, ktorej bol zverený majetok štátu do držby a správy, ktorá je povinná s týmto majetkom nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou so zvereným majetkom, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky, a ktorej podrobnosti o organizačnom usporiadaní a jej činnosti a vzájomnej spolupráci s ministerstvom, vládou a národnou radou pri výkone jej funkcie upraví štatút (ďalej len „fond“).
j) verejný činiteľom je
ústavný činiteľ, volený a menovaný funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník štátnej správy a samosprávy, alebo iného štátneho orgánu alebo štátnej finančnej inštitúcie, pokiaľ sa podieľal na plnení úloh spoločnosti a štátu a používal pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.
(2) Fyzická osoba a právnická osoba právo na odstúpenie od kúpnych a darovacích zmlúv, vzdať sa dedičstva a na náhradu škody v celom rozsahu ak sa preukáže,
5
že povinná osoba, ktorá im vlastníctvo k tomuto majetku previedla, konala v rozpore so zákonnosťou.
(3) Ak oprávnená osoba od 1. januára 1990, veci založila podľa osobitného predpisu2) a záložné právo k nim bolo realizované, povinnými osobami aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo k nim na základe tohto práva, v konaní v rozpore so zákonnosťou.
Druhá časť
Zoznam majetku
štátu a iných právnických osôb, ku ktorému sa vlastníctvo po 1. januári 1990 previedlo na fyzické osoby alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu
§ 4
Zoznam
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 90 dní od účinnosti tohto zákona je povinné zriadiť zoznam, v ktorom vedie majetok, ktorý bol 31. decembra 1989 vo vlastníctve štátu, obcí, družstiev a spoločenských organizácií (ďalej len „zoznam“), ku ktorému sa vlastníctvo previedlo od 1. januára 1990 z oprávnenej osoby na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1).
(2) Zoznam majetku je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(3) Údaje zapísané v zozname môžu byť podkladom pre súdne konanie, správne konanie, trestnoprávne konanie a možno ich meniť len na základe právoplatného rozhodnutia súdu, štátneho orgánu alebo správneho orgánu.
(4) Zoznam majetku obsahuje
a) súpis majetku štátu a inej právnickej osoby, cena majetku a presne označené hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva k nim v čase k 31. decembru 1989,
b) meno vlastníka, názov správcu majetku, obchodné meno, IČO, dátum vzniku, predmet podnikania a sídlo v čase 31. decembra 1989,
c) mená a funkcie štatutárnych osôb, právnych subjektov, ich politická príslušnosť, ktoré uskutočnili prevod majetku podľa osobitného predpisu1) za prevádzajúceho a za nadobúdateľa,
d) predmet činnosti právnych subjektov, ktoré uskutočnili prevod majetku podľa osobitného predpisu1),
e) miesto, kde sa majetok v čase prevodu vlastníctva nachádzal,
f) ťarchy na majetok oprávnenej osoby pred prevodom vlastníctva na povinnú osobu a spôsob zániku ťarchy v čase prevodu a po uskutočnení prevodu vlastníctva,
g) výška a účel úverov poskytnutých oprávnenej osobe po 1. januári 1990, formy a dátumy ich úhrady,
h) právna forma a právny titul prevodu vlastníctva a podmienky za ktorých došlo k prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu1),
2) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
6
ch) osoba, na ktorú prešlo vlastníctvo k majetku s údajmi u fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, politická príslušnosť v čase prevodu majetku, bydlisko, u fyzickej osoby, podnikateľa, obchodné meno, DIČO, dátum jej vzniku, predmet podnikania, sídlo a u právnickej osoby, obchodné meno, IČO, dátum jej vzniku, predmet činnosti a sídlo,
i) cena majetku s uvedením položiek, z ktorých sa skladal v čase prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu1),
j) výška, účel a druh úverov poskytnutých povinnej osobe v súvislosti s prevodom vlastníctva podľa osobitného predpisu1) a dátumy a sumy úhrad úverov,
k) právny titul na základe ktorého sa uskutočnila náprava zákonnosti prevodov vlastníctva podľa osobitného predpisu2),
l) súpis majetku, cena a presne označené hnuteľné a nehnuteľné veci, a ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva v čase nápravy zákonnosti podľa osobitného predpisu2),
m) daňové nedoplatky, ktoré vznikli v súvislosti s jednotlivými prevodmi vlastníctva,
n) nedobytné úvery a iné nedobytné pohľadávky vzniknuté pred prevodom a po prevode vlastníctva k majetku podľa osobitného predpisu1) a po náprave zákonnosti prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu2),
o) majetok, jeho cena alebo peňažný obnos povinnej osoby, ktorý bude ako kompenzácia prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby.
(5) Ministerstvo zapíše zmeny do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia súdu, štátneho orgánu alebo správneho orgánu.
(6) Ministerstvo za účelom preskúmania zákonnosti vydá zásady, na základe ktorých mu jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy a územnej samosprávy predložia zoznamy podnikov a prevádzkových jednotiek, ktoré boli zahrnuté do privatizácie, reštitúcie a likvidácie.
Tretia časť
Konanie o zisťovaní zákonnosti
prevodu majetku oprávnených osôb na povinné osoby
§ 5
Začatie konania
(1) Konanie o zisťovaní zákonnosti o prevode majetku oprávnenej osoby na povinnú osobu sa začína na oznámenie, ktoré oznamovateľ predkladá okresnej finančnej polícií (ďalej len „finančná polícia“). Z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa oznamuje. Oznamovateľ je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré mu známe.
(2) Ak písomné oznámenie podľa odseku 1 bolo doručené inému orgánu verejnej moci, tento bezodkladne postúpi vec finančnej polícií a upovedomí o tom oznamovateľa.
7
Konanie finančnej polície
§ 6
(1) Finančná polícia na základe písomného oznámenia podľa § 5 tohto zákona preskúma spôsob nadobudnutia majetku.
(2) Finančná polícia zistí presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstará potrebné podklady pre podnet.
(3) Na žiadosť finančnej polície fyzické osoby a právnické osoby, štátne orgány, orgány územnej samosprávy povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre podnet. Uvedené orgány a osoby povinné poskytnúť finančnej polícii potrebnú súčinnosť. Finančná polícia predvolá osobu, osobná účasť ktorej pri prejednávaní veci je nevyhnutná a ak sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na finančnú políciu, môže byť na jej náklady predvedená.
(4) Finančná polícia zabezpečí listinné dôkazy prevodu, vyjadrenia fyzických osôb a právnických osôb, dôkazy súvisiace s konaním prevodu majetku, najmä privatizačných projektov, reštitučných nárokov, znaleckých posudkov, podaní správnych a súdnych rozhodnutí. Vysvetlenie môže fyzická osoba odmietnuť, ak by ním spôsobila sebe alebo blízkej osobe3) nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok, alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo. Finančná polícia môže uložiť osobe alebo orgánu, ktorý listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila a má ju právo odobrať.
(5) Povinná osoba na základe rozhodnutia finančnej polície je povinná strpieť obhliadku na mieste samom.
(6) Ak finančná polícia nemôže vykonať niektorý z úkonov v obvode svojej pôsobnosti alebo ak je to účelné z iných dôvodov je oprávnená dožiadať o jeho vykonanie iný orgán. Dožiadaný orgán je povinný v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu vyhovieť v lehote stanovenej finančnou políciou.
§ 7
(1) Finančná polícia po vykonanom šetrení podľa § 6, podá podnet krajskej prokuratúre (ďalej len „prokurátor“) na začatie konania o vyslovenie porušenia zákonnosti pri prevode majetku.
(2) Podnet podľa odseku 1 obsahuje:
a) označenie orgánu, ktorý ho podáva,
b) u fyzickej osoby, meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu pobytu, u fyzickej osoby podnikateľa, názov, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo, a u právnickej osoby, názov, obchodné meno, IČO, a sídlo, ktorých majetok byť vyhlásený za nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou,
c) uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že majetok prešiel z oprávnenej osoby na povinnú osobu a dôvody podozrenia, že sa tak stalo v konaní v rozpore so zákonnosťou,
3) § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8
d) označenie dôkazov o preukazujúcich skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou, a aké cenové rozdiely vznikli od prevodu majetku podľa osobitného predpisu1), po začatie konania podľa tohto zákona,
e) dátum a miesto podania,
f) podpis zodpovedného príslušníka finančnej polície.
Konanie prokurátora
§ 8
(1) Prokurátor posúdi podnet finančnej polície, pritom nie je ním viazaný, dôkazy hodnotí podľa svojej úvahy, každý dôkaz musí vyhodnotiť jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(2) Ak prokurátor na základe zistených skutočností odôvodnený záver, že majetok oprávnenej osoby prešiel na povinnú osobu podľa tohto zákona v konaní v rozpore so zákonnosťou, do 60 dní od obdržania podnetu finančnej polície po predchádzajúcom posúdení a doplnení podnetu finančnej polície podá návrh na súd.
(3) Štátne orgány, orgány samosprávy, právnické osoby, fyzické osoby povinné poskytnúť prokurátorovi na požiadanie nevyhnutné informácie na postup podľa tohto zákona a potrebnú súčinnosť podľa osobitného predpisu4), a to aj vtedy, ak by podľa osobitného predpisu4) boli viazané tajomstvom alebo povinnosťou mlčanlivosti. Na tento účel je prokurátor oprávnený požadovať aj poskytnutie údajov, ktoré inak predmetom bankového tajomstva alebo obchodného tajomstva.
(4) Povinná osoba je povinná strpieť úkony potrebné na posúdenie informácií nevyhnutných na podanie návrhu na začatie konania na súde a to najmä v súvislosti s presným označením a ocenením majetku, ktorý povinná soba nadobudla podľa osobitného predpisu1), ak je podozrenie, že ho nadobudla v konaní v rozpore so zákonnosťou. Na postup podľa tohto odseku sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu5).
§ 9
(1) Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia súdu, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou a na vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd uloží povinnej osobe, aby nenakladala s právami k tomuto majetku a z právami kompenzačného majetku do vydania právoplatného rozsudku, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore alebo v súlade so zákonnosťou, ako bude tento majetok a kompenzačný majetok prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby.
(2) Návrh prokurátora, ktorý podá súdu musí obsahovať okrem náležitosti podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom5), popis prevodu majetku a všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich, súpis majetku, ktorý prešiel do vlastníctva povinnej osoby podľa osobitného predpisu1) s jeho vecnou a cenovou špecifikáciou v rozsahu § 4, finančné aktíva a finančné pasíva povinnej osoby s uvedením vkladových účtov na ktorých peniaze uložené a spisový materiál zabezpečený finančnou políciou a doplnený prokurátorom.
4) § 37 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
5) § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
9
V návrhu tiež uvedie aký majetok a v akej cene bol na povinnú osobu prevedený a aký majetok povinná osoba v čase prevodu do svojho vlastníctva nadobudla a aký majetok v čase podania návrhu vlastní. Ak ide o povinnú fyzickú osobu uvedie aj vlastníctvo a spôsob nadobudnutia majetku jej deti, vnukov a rodičov a osôb u ktorých je podozrenie, že nadobudli majetok od osôb, ktoré ho nadobudli podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou. V návrhu musí ďalej uviesť, v čom vidí, že prevod majetku oprávnenej osoby na povinnú osobu bol uskutočnený v konaní v rozpore so zákonnosťou s presným uvedením príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3) Prokurátor v návrhu označí a zdokumentuje dôkazy o preukazujúcich skutočnostiach.
(4) V návrhu na predbežné opatrenie prokurátor uvedie, čo je potrebné a v akom rozsahu, aby dočasne boli upravené pomery medzi oprávnenou a povinnou osobou, a v čom je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Presne v ňom opíše rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Prokurátor navrhne, čo povinná osoba vykonať, čoho sa zdržať, čo strpieť a ako je potrebné zabezpečiť majetok povinnej osoby, vrátane zábezpeky a ako je potrebné zabezpečiť predložené dôkazy.
(5) Z návrhov prokurátora musí byť zrejmé, čoho sa domáha v návrhu o vydanie predbežného opatrenia a čoho sa domáha v návrhu vo veci samej.
§ 10
(1) Ak súd na základe návrhu prokurátora rozhodne, že povinná osoba nadobudla vlastníctvo k veci prevodom podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, prokurátor je povinný do desať dní od doručenia právoplatného rozhodnutia súdu začať trestné konanie voči fyzickej osobe, ktorá je podozrivá z trestného činu, ktorý bol spáchaný v súvislosti s týmto prevodom.
(2) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť škodu, zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený majetkový prospech v konaní podľa osobitného predpisu1) tým, že vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonom, prekročil svoju právomoc a nesplnil povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, zakazuje sa mu činnosti vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky alebo mandát poslanca územnej samosprávy, štatutárnu funkciu v štátnej správe alebo štatutárnu funkciu v územnej samospráve na štyri roky dvadsať rokov a je povinný uhradiť oprávnenej osobe škodu, ktorá konaním v rozsahu jeho zavinenia vznikla, o tom na návrh prokurátora rozhodne súd.
Konanie pred súdom
§ 11
(1) Na konanie o návrhu prokurátora podľa tohto zákona je príslušný krajský súd. Odvolacím súdom je Najvyšší súd Slovenskej republiky.
(2) Rozsudkom rozhoduje súd o veci vyslovenia zákonnosti prevodu vlastníctva majetku oprávnených osôb na povinné osoby a o opatreniach voči tým osobám, ktoré ho
10
nadobudli v konaní v rozpore so zákonnosťou.
(3) Uznesením rozhoduje súd o nariadení predbežného opatrenia, o zabezpečení účelu rozhodnutia a o procesných úkonoch súdu.
§ 12
(1) O návrhu na vydanie predbežného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu.
(2) Súd doručí rozhodnutie o predbežnom opatrení prokurátorovi a účastníkovi konania najneskôr do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia.
(3) Súd predbežným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom6), ak tento zákon neustanovuje inak, uloží povinnej osobe, aby do troch mesiacov od rozhodnutia o predbežnom opatrení predložila dôkazy o nadobudnutí majetku podľa osobitného predpisu1) v súlade so zákonnosťou a predložila nové dôkazy, ktoré jej tvrdenie potvrdzujú.
(4) Súd je povinný o návrhu vo veci zákonnosti nadobudnutia majetku povinnou osobou podľa osobitného predpisu1) rozhodnúť najneskôr do šesť mesiacov od podania návrhu prokurátora na začatie konania.
(6) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, na konanie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia a vo veci nadobudnutia majetku v súlade so zákonnosťou sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu7).
§ 13
(1) Súd je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Súd nie je viazaný rozsahom majetku, ktorý je uvedený v návrhu prokurátora, a nie je viazaný ani návrhmi účastníkov konania.
(2) Súd preskúmava aj rozhodnutia správnych orgánov, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o práve alebo povinnosti povinnej a oprávnenej osoby, najmä všeobecne záväzné (normatívne) akty, rozhodnutia organizačnej povahy a rozhodnutia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal a preskúmava aj postup správnych orgánov, ktorým neboli priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy povinnej osoby alebo oprávnenej osoby, či sú v súlade so zákonnosťou, v záujme dokazovania skutkového a právneho stavu veci.
§ 14
(1) Podkladom pre rozhodnutie súdu najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania; privatizačné projekty, reštitučné rozhodnutia, privatizačné rozhodnutia, rozhodnutia o likvidácii podniku, uznesenia orgánov verejnej moci, znalecké posudky, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe, alebo známe súdu z jeho rozhodovacej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje súd, ale nesmie byť užší ako je uvedený v podnete prokurátora.
6) § 74 až 77 Občianskeho súdneho poriadku.
11
(2) Na žiadosť súdu je povinná osoba a iné fyzické osoby a právnické osoby, orgány verejnej moci povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
(3) Na dokazovanie môže súd použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
(4) Dôkazmi najmä podania, rozhodnutia, výsluch svedkov, privatizačné projekty, listiny finančných inštitúcií a iné listiny, znalecké posudky a obhliadka.
(5) Každý je povinný vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.
(6) Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám, ich výpočet sa spravuje osobitným predpisom4).
(7) Súd môže uložiť účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila.
(8) Súd predvolá osoby, osobná účasť ktorých pri prejednávaní veci je nevyhnutná.
(9) Účastník konania, znalec alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na súd a bez osobnej účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť, môže byť predvedený. Predvedenie vykoná Policajný zbor na základe písomnej žiadosti súdu na náklady predvedeného.
(10) Tomu, kto sťažuje postup súdneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na súd, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, vydať predloženie listiny alebo vykonanie obhliadky, môže súd uložiť pokutu podľa § 51 tohto zákona.
(11) Ak súd nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode svojej pôsobnosti alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený dožiadať o jeho vykonanie iný orgán verejnej moci.
(12) Dožiadaný orgán je povinný v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu vyhovieť najneskôr v lehote 15 dní, ak v dožiadaní nie je súdom určená dlhšia lehota.
(13) Ak je pre odborné posúdenie skutočností, dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, súd ustanoví znalca7). Proti rozhodnutiu o ustanovení znalca sa nemožno odvolať.
(14) Súd musí vyhodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(15) Skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho rozhodovacej činnosti ak vzniknú pochybnosti treba dokazovať.
7) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
12
§ 15
(1) Súd vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení bez prítomnosti účastníkov.
(2) Súd v predbežnom opatrení pre zabezpečenie účelu rozhodnutia o zákonnosti
a) uloží povinnej osobe, aby nenakladala s právami k majetku, ktorý je predmetom rozhodovania súdu vo veci samej,
b) uloží povinnej osobe, aby nakladala s majetkom, ktorý je predmetom rozhodovania spôsobom riadneho hospodára a prijala opatrenia aby na tomto majetku nebola spôsobená škoda,
c) vydá zákaz nakladania s účtami povinnej osoby, okrem priameho zabezpečovania prevádzky spoločnosti, ktorá je predmetom rozhodovania súdu,
d) uloží povinnej osobe, aby sa zdržala konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy oprávnenej osoby,
e) uloží povinnej osobe, aby strpela kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ministerstva alebo iného orgánu ustanoveného súdom, po dobu trvania predbežného opatrenia,
f) uloží povinnej osobe, aby do 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia súdu s ministerstvom uzavrela zmluvu o zabezpečení zábezpeky.
(3) Ak cenový rozdiel, ktorý je uvedený v § 7 odseku 2 písmena d) nevznikne, zábezpeka je vylúčená z exekúcie a z výkonu rozhodnutia.
(4) Súd nariadi predbežné opatrenie na dobu do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci konania v rozpore so zákonnosťou.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nie je prípustné.
§ 16
(1) Rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti podľa osobitného predpisu6), ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodlo. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, súd určí pre neho lehotu, ak lehotu neustanovuje tento zákon. Vo výroku súd rozhodne tiež o povinnosti na náhradu trov konania.
(4) Výrok musí obsahovať u povinnej osoby najmä meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko fyzickej osoby, názov, obchodné meno, DIČO, a sídlo u fyzickej osoby podnikateľa, a názov, obchodné meno, IČO a sídlo u právnickej osoby, z ktorej prechádza majetok do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorý povinná osoba nadobudla podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, a majetok povinnej osoby do majetku oprávnenej osoby, ktorým sa kompenzuje rozdiel medzi majetkom, ktorý táto povinná osoba nadobudla v čase prevodu podľa osobitného predpisu1) a majetkom, ktorý prevádza na oprávnenú osobu podľa tohto zákona.
13
(5). Ak prevedený majetok povinnej osoby zanikol, alebo zanikla jeho časť, súd vo výroku uvedie, ktorý iný majetok povinnej osoby, vrátane finančných prostriedkov uložených na účte v banke, ktorý táto osoba vlastní, bude ako kompenzácia prevedený na fond.
(6) Ak majetok, ktorý bol prevedený na povinnú osobu zanikol alebo zanikla jeho časť, a táto osoba iný majetok nevlastní, súd vo výroku uvedie, ktorý iný majetok dieťaťa, rodiča, vnuka fyzickej povinnej osoby alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane finančných prostriedkov uložených na účte v banke bude ako kompenzácia prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby, ak tento majetok bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou.
§17
(1) Súd vo výroku rozhodne, že držba, užívanie a správa majetku uvedeného v § 15 prejde do majetku fondu.
Štvrtá časť
Výkon rozhodnutia
Exekučné konanie
§ 18
(1) Právoplatný a vykonateľný rozsudok je exekučným titulom, ktorý priznáva právo, zaväzuje k povinnosti a postihuje majetok povinnej osoby.
(2) Trovy súdneho konania a exekučného konania, ktoré vzniknú oprávnenej osobe a trovy jej zástupcu platí povinná osoba, ak súd rozhodne, že do vlastníctva povinnej osoby prešiel majetok oprávnenej osoby, ktorý nadobudla podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, ak sa preukáže opak, trovy konania platí štát a vždy súčasťou exekučného konania.
(3) Súd vo výroku ustanoví a určí exekútora na vykonanie exekúcie a presne určí jej rozsah.
(4) Povinná osoba a osoby uvedené v osobitnom zákone8) povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu.
(5) Súdy, iné štátne orgány, banky, pošta, orgány telekomunikácií, daňový úrad, notári a kataster nehnuteľnosti, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, obce, fyzické osoby a právnické osoby povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie.
(6) Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť exekútorovi na jeho žiadosť ochranu a súčinnosť pri vykonávaní exekúcie podľa osobitného predpisu9).
§ 19
8) Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok).
14
(1) Ministerstvo po právoplatnosti rozsudku vo veci nápravy zákonnosti zruší s povinnou osobou zmluvu o zabezpečení záväzku prevodom práva k prevádzanému majetku a ku kompenzačnému majetku povinnej osoby a k peňažnej zábezpeke spolu s úrokmi vypočítanými z hodnoty zábezpeky ak sa preukáže, že majetok podľa osobitného predpisu1) nebol prevedený do vlastníctva povinnej osoby v konaní v rozpore so zákonnosťou.
(2) Peňažná zábezpeka, ktorá nebola vrátená alebo zrušená prepadá po uplynutí troch rokov od právoplatnosti uznesenia, prepadá v prospech štátu do vlastníctva Slovenskej republiky. Práva na náhradu škody tým nie dotknuté. Peňažná zábezpeka nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a je poukázaná na osobitný účet fondu v Štátnej pokladnici Slovenskej republiky9).
Verejná dražba
§ 20
(1) Exekútori predajú kompenzačný majetok vo verejnej dražbe.
(2) Verejnú dražbu organizujú exekútori na návrh fondu tam, kde sa podstatná časť hnuteľných a nehnuteľných veci nachádza.
(3) Príslušné orgány fondu vyhotovia a potvrdia zoznamy majetku, ktorý bude ponúknutý na predaj.
(4) Zoznamy musia obsahovať
a) meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé a prechodné bydlisko fyzickej osoby, názov, obchodné meno DIČO sídlo fyzickej osoby podnikateľa, a názov, obchodné meno, IČO a sídlo právnickej osoby,
b) presné označenie hnuteľnej a nehnuteľnej veci, súpisu pozemkov, stavieb, strojov a zariadenia a ďalších základných prostriedkov,
c) miesto, kde sa hnuteľné a nehnuteľné veci nachádzajú,
d) vyvolávacia cena s uvedením položiek, z ktorých sa skladá,
e) miesto, dátum a čas verejnej dražby,
f) miesto a spôsob zloženia dražobnej zábezpeky,
g) podmienky, za ktorých sa záujemcom umožní prehliadka hnuteľných a nehnuteľných vecí.
(5) Ak sa nevydražuje ako súčasť majetku stavba alebo pozemok, kde je umiestnená, prevádzková jednotka, treba v zozname taktiež uviesť ich presné označenie, osobu, ktorá je ich vlastníkom, alebo organizáciu, ktorá k nim má právo ich držby a užívania.
(6) Ak ide o obchodnú spoločnosť, súčasťou zoznamu je aj súpis zásob podľa inventarizácie vykonanej ku dňu vyhotovenia zoznamu a ich cena.
(7) Zoznamy o dražbe musia byť zverejnené po dobu najmenej 30 dní predo dňom verejnej dražby.
§ 21
9) § 23 ods. 1 zákona č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
(1) Kto sa chce zúčastniť na verejnej dražbe kompenzačného majetku ako záujemca (ďalej len "účastník dražby"), musí preukázať zloženie dražobnej zábezpeky vo výške aspoň 10% vyvolávacej ceny, najmenej však 1 000 Sk.
(2) Dražobná zábezpeka sa po odčítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na verejnej dražbe vydražiteľovi zúčtuje na kúpnu cenu, za ktorú vec vydražil. Ostatným účastníkom dražby sa po jej ukončení zložená dražobná zábezpeka vráti po odpočítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe.
(3) Poplatok za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe je 1000 Sk.
(4) Ak vydražiteľ nezloží do ustanovenej doby cenu, za ktorú prevádzkovú jednotku vydražil, pripadne dražobná zábezpeka fondu.
(5) Na verejnej dražbe môžu byť prítomné aj iné osoby, pokiaľ zaplatia vstupné.
§ 22
(1) Verejnú dražbu vykonáva licitátor vymenovaný exekútorom po schválení fondu.
(2) Na riadny priebeh verejnej dražby dohliada zástupca fondu.
(3) Licitátor nesmie v priebehu verejnej dražby žiadneho z účastníkov zvýhodňovať ani obmedzovať, licitátor sám ani prostredníctvom zástupcu sa nemôže uchádzať o majetok, ktorý je predmetom ním vykonávanej dražby. To platí aj pre osoby licitátorovi blízke10).
(4) O vydražovaný majetok sa taktiež nesmú ani prostredníctvom zástupcu uchádzať osoby, ktoré pri vykonávaní jeho dražby plnia úlohy fondu. To platí aj pre osoby im blízke.
§ 23
Vyvolávacia cena sa skladá z ceny hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa platných cenových predpisov v čase dražby11).
§ 24
(1) Licitátor začína verejnú dražbu oznámením veci, ktorá je predmetom verejnej dražby, vyvolávacej ceny 22). Vec sa draží, dokiaľ účastníci dražby robia vyššie ponuky ceny. Ak nebola napriek dvom vyzvaniam ponúknutá vyššia cena, oznámi licitátor ešte raz poslednú ponuku, a určí vec príklepom na predaj tomu, kto poslednú ponuku urobil (ďalej len "vydražiteľ").
(2) O priebehu verejnej dražby sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše povinná osoba alebo jej splnomocnený zástupca, zástupca fondu, licitátor a vydražiteľ.
10) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
11) Vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov v znení zmien a doplnkov.
16
(3) Ak je vecí viac, kúpna cena sa skladá z ceny vydražených vecí. Stav zásob a ich cena v deň prevzatia prevádzkárne sa nesmie podstatným spôsobom líšiť od stavu zásob a ceny ku dňu dražby.
(4) Ak sa vec nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným, licitátor dražbu ukončí. Nová dražba sa uskutoční za podmienok ustanovených ministerstvom.
§ 25
(1) Vlastníctvo k veciam vydraženým príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa, ktorý je povinný do 30 dní od dňa dražby cenu dosiahnutú vydražením poukázať na osobitný účet fondu, po odpočítaní zostatku dražobnej zábezpeky.
(2) Ak vydražiteľ v ustanovenej lehote nezaplatí cenu, za ktorú vec vydražil, prechod vlastníctva k vydraženej veci sa od začiatku zrušuje a dražobná zábezpeka pripadne fondu. Exekútor vydražiteľovi môže uložiť tiež povinnosť nahradiť náklady márnej dražby alebo zaplatiť osobitný poplatok do výšky 30% pôvodne vydraženej ceny. Náklady márnej dražby a výnos z osobitného poplatku sa odvádzajú na osobitný účet fondu v Štátnej pokladnici Slovenskej republiky. Vydražiteľ, ktorý v ustanovenej lehote nezaplatí cenu, za ktorú vec vydražil, sa nesmie zúčastniť na opakovanej dražbe tejto veci.
(3) Ak k zaplateniu ceny nedôjde v lehote ustanovenej podľa odseku 1, bude vec znova zaradená do ďalšieho kola dražby.
(4) Cenu zásob vydražiteľ zaplatí fondu do 30 dní odo dňa dražby.
§ 26
(1) Udelením príklepu prechádza na vydražiteľa vlastníctvo, držba a užívanie, ako aj nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zhoršenie veci.
(2) Za vady veci predanej vo verejnej dražbe doterajší vlastník nezodpovedá.
(3) Ak vydražiteľ splnil podmienky dražby podľa § 23, vydá mu fond potvrdenie o tom, že sa mu vec verejnou dražbou predala, že dňom udelenia príklepu sa stal jej vlastníkom. Ak vydražená vec tvorí nehnuteľnosť, zašle príslušný orgán fondu jedno vyhotovenie uvedeného potvrdenia príslušnému orgánu katastra nehnuteľnosti na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností.
§ 27
Príslušné orgány fondu v spolupráci s exekútorom zostavia zoznamy vecí, ktoré sa nepodarilo vydražiť podľa § 19 až § 25, a navrhnú, ktoré z nich sa budú ďalej dražiť. Aj pri opakovanej dražbe sa postupuje podľa § 19 až § 25.
§ 28
Ak je predmetom dražby stavba alebo prevádzková jednotka, ktorá sa nachádza na pozemku, musí sa táto prevádzková jednotka predať aj s týmto pozemkom.
17
§ 29
(1) Vydražiteľ právo na uzavretie kúpnej zmluvy, na uzavretie zmluvy o užívaní vydraženého priestoru12).
(2) Právo na užívanie vydražiteľ voči vlastníkovi, alebo voči jeho právnemu nástupcovi, a to do šesť mesiacov od vykonania dražby.
(3) Kúpnu zmluvu o predaji veci uzavrie vydražiteľ, zástupca fondu a súčasne sa vyrovnajú vzájomné nároky.
(4) Kúpna cena sa určí podľa výšky vydraženej ceny.
(5) Ak do 60 dní odo dňa vyhlásenia dražby nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, právo vydražiteľa zaniká.
(6) Kúpna zmluva podlieha schváleniu ministerstva.
§ 30
(1) Na požiadanie exekútora a fondu povinné osoby povinné im poskytnúť požadované informácie, podklady a doklady do 30 dní od vyžiadania a umožniť im vstup do priestorov, kde sa veci určené k dražbe nachádzajú.
(2) Pokiaľ povinná osoba poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, príslušný exekútor jej uloží pokutu (§ 51, ods. 1, písm. f).
§ 31
Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov povinnej osoby nie týmto zákonom dotknuté.
§ 32
(1) Na prevody vlastníctva k majetku podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
(2) Výška ceny vydražených vecí nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov13)
(3) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upravia podrobnosti o verejnej dražbe, včítane výšky vstupného na ňu.
12) § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
13) Zákon 18/1996 o cenách.
Vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov v znení zmien a doplnkov.
18
Piata časť
Fond, orgány fondu a ich právomoci
§ 33
Zriadenie Fondu
(1) Zriaďuje sa Fond spoločenského vlastníctva národného majetku Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (ďalej len „fond“). Fond je právnickou osobou, ktorému sa zveruje majetok štátu, ku ktorému získal vlastnícke právo podľa tohto zákona a iných predpisov a zapisuje sa do podnikového registra.
(2) V krajských mestách fond zriaďuje jednu pobočku fondu.
(2) Pobočky podľa pokynov správcu fondu zabezpečujú jednotlivé úkony spojené s držbou s užívaním majetku fondu a s dražbou kompenzačného majetku a prenájmu vráteného majetku.
(3) Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(4) Štatút upraví výkon funkcie fondu a vzájomnú spoluprácu fondu s ministerstvom, vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, s orgánmi kontroly a s orgánmi činných v trestnom konaní.
Právne úkony fondu
§ 34
(1) Podľa rozhodnutia o ekonomickom prenájme uzaviera fond vo svojom mene zmluvy.
(2) Zmluvy o ekonomickom prenájme musia zabezpečiť zhodnocovanie majetku fondu a primeraný podnikateľský zisk.
§ 35
Pri uskutočňovaní činností uvedených v § 36 vznikajú fondu práva a záväzky. Fond je oprávnený domáhať sa splnenia svojich práv na súde alebo iných príslušných orgánoch a môže byť žalovaný za nesplnenie jeho záväzkov alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojím majetkom.
§ 36
(1) Majetok fondu nesmie byť predmetom štátnych záruk na poskytnuté úvery ani akéhokoľvek zabezpečenia záväzkov formou záložného práva.
19
(2) Fond nemôže zakladať obchodné spoločnosti s peňažnými, alebo aj s nepeňažnými vkladmi.
(3) Fond nemôže postúpiť svoje pohľadávky iným právnym subjektom.
Orgány fondu a ich právomoci
§ 37
(1) Orgánmi fondu sú
a) Správna rada fondu,
b) Správca fondu,
c) Dozorná rada fondu.
(2) Členovia orgánov fondu povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy fondu. Členovia orgánov fondu musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a za ekonomický trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace a do úvahy sa berie aj zahladené odsúdenie.
Správna rada fondu
§ 38
(1) Najvyšším orgánom fondu je Správna rada fondu (ďalej len „správna rada“, ktorá sa skladá z deviatich členov.
(2) Predsedu správnej rady, podpredsedu správnej rady a ďalších sedem členov
volí a odvoláva na návrh Výboru pre financie, rozpočet a menu Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním na dobu päť rokov.
(3) Členovia správnej rady, okrem podpredsedu nie zamestnancami fondu. Členom správnej rady sa poskytuje odmena v rozsahu a za podmienok uvedených v štatúte.
(4) Národná rada Slovenskej republiku odvoláva na návrh Výboru pre financie, rozpočet a menu Národnej rady Slovenskej republiky a vlády, predsedu, podpredsedu a ďalších členov vždy, ak
a) vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 41
b) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c) nie je bezúhonný podľa § 37 odsek 2.
§ 39
(1) Správna rada
20
a) každoročne schvaľuje rozpočet fondu a účtovnú závierku a správu o činnosti a použití prostriedkov fondu, ktoré predkladá ministerstvu,
b) rozhoduje o výkone dražby kompenzačného majetku,
c) predkladá ministerstvu projekty a zmluvy o ekonomickom prenájme,
d) navrhuje odmenu za výkon funkcie správcu fondu, ktoré schvaľuje ministerstvo.
(2) Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
(3) Ak to požaduje ministerstvo alebo kontrolný orgán, správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2.
(4) Správna rada je schopná uznášať sa, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
(5) V mene správnej rady podpisuje dokumenty predseda a počas jeho neprítomnosti podpredseda.
(6) Správna rada fondu je povinná informovať o pláne svojej činnosti Výbor pre financie, rozpočet a menu Národnej rady Slovenskej republiky a povinne prizývať na zasadnutie správnej rady aj Správcu fondu a ministra financií.
§ 40
(1) Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba.
(2) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu fondu ani orgánu verejnej správy a územnej samosprávy.
(3) Členstvo v správnej rade je platená funkcia. Výšku odmeny stanovuje Národná rada Slovenskej republiky. Člen správnej rady nárok na odmenu a na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu14), ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
Správca fondu
§ 41
(1) Správca fondu (ďalej lej „správca“) sa skladá z pätnástich členov.
(2) Funkciu predsedu správcu vykonáva podpredseda správnej rady, ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva správna rada.
(3) Členovia správcu volia zo svojho stredu najviac dvoch podpredsedov.
(4) Členovia správcu sú zamestnancami fondu.
§ 42
14) Zákon 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
21
(1) Činnosť fondu podľa pokynov správnej rady zabezpečuje správca, najmä zabezpečuje výkon súvisiaci z nakladaním majetku fondu, vypracováva rozpočet fondu, závierku a správu o činnosti fondu za príslušné sledované obdobie.
(2) Správca koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy dvoch členov správcu. Štatút ďalej určí, kedy a v akom rozsahu členovia správcu konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu. Členovia správcu za účelom oprávnenosti konať za fond sa zapisujú do obchodného registra.
Dozorná rada fondu
§ 43
(1) Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) sa skladá z deviatich členov. Predsedu a ďalších ôsmych členov volí a odvoláva na návrh vlády Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.
(2) Dozorná rada volí zo svojho stredu podpredsedu.
(3) Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu. Členom dozornej rady sa poskytuje odmena v rozsahu a za podmienok uvedených v štatúte.
§ 44
(1) Dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho správnej rady a správcu, či je v súlade s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu. Na tento účel členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu. Dozorná rada upozorňuje správnu radu, vládu, Národnú radu Slovenskej republiky a v odôvodnených prípadoch aj príslušné orgány na zistené nedostatky.
(2) Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu je správna rada povinná pred predložením vláde prerokovať v dozornej rade.
Nezlučiteľnosť funkcií
§ 45
(1) Funkcie člena správnej rady, správcu a dozornej rady navzájom nezlučiteľné okrem funkcie podpredsedu správnej rady.
(2) Členom správnej rady, členom správcu a dozornej rady nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, orgánu územnej samosprávy a člen orgánov právnických osôb.
(3) Členovia správnej rady, správca, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu. Členovia správnej rady, správca a dozornej rady nemôžu nadobudnúť majetok, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej
22
republiky zverený fondu.
§ 46
(1) Člen správnej rady, člen správcu a člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil. V takomto prípade členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie.
(2) Výkon funkcie člena správnej rady, správcu a dozornej rady sa skončí
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním,
c) obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
d) smrťou.
§ 47
(1) Fond, jeho orgány a organizačné zložky povinné do 15 dní odo dňa požiadania poskytnúť požadované informácie na účely kontroly Národnej rade Slovenskej republiky, Výboru pre financie, rozpočet a menu Národnej rady Slovenskej republiky, vláde, ministerstvu, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre a poskytnúť na základe jej požiadavky príslušné spisy a doklady.
(2) Fond je povinný vytvoriť účinný kontrolný systém so zameraním na plnenie záväzkov vyplývajúcich ním uzatvorených zmlúv.
(3) Výsledné materiály o vykonanej kontrole je fond na požiadanie povinný poskytnúť Národnej rade Slovenskej republiky, Výboru pre financie rozpočet a menu Národnej rady Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a ministerstvu.
Šiesta časť
Majetok a jeho použitie
§ 48
Prevod majetku
(1) Hnuteľný a nehnuteľný majetok podľa tohto zákona sa prevádza do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorou je štát alebo iná právnická osoba.
(2) Peňažný príjem štátu z dražby alebo z činnosti fondu sa odvádza na osobitný účet fondu, vedený v Štátnej pokladnici.
(3) Oprávnená osoba je povinná po vydaní veci, vrátiť povinnej osobe kúpnu cenu alebo náhradu, ktorú povinná osoba pri prevode hnuteľných a nehnuteľných vecí vyplatila.
(4) Ak oprávnená osoba podľa § 3, písm. c), po roku 1990 zanikla alebo o jej zániku pochybnosti, prevod vlastníctva k majetku podľa toho zákona sa uskutoční do vlastníctva Slovenskej republiky do držby a správy fondu.
23
(5) V prípade pochybnosti o nároku uvedenom v odseku 4, na návrh právnickej osoby, ktorá tvrdí, že je oprávnenou osobou, rozhodne súd.
(6) Národná rada Slovenskej republiky posúdi a rozhodne v ústavnom zákone o odôvodnenosti ďalšej existencie majetku, ktorý prešiel do vlastníctva štátu podľa tohto zákona.
(7) Na prevody vlastníctva k majetku podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Majetok štátu
§ 49
(1) Fond, ktorému bol zverený majetok štátu do držby a správy (ďalej len „majetok fondu“) je povinný s týmto majetkom nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára a tento majetok alebo jeho časť a príslušenstvo nesmie previesť na iného, takéto právne úkony prevodu vlastníctva neplatné. Právo na náhradu škody v celom rozsahu vzniká štátu aj voči fyzickej osobe, ktorá je za zverený majetok zodpovedná a ktorá škodu zavinila.
(3) Čistý výnos zo zábezpeky a z predaja vydražených vecí, podľa tohto zákona a z činností fondu sa odvádza na osobitný účet fondu v Štátnej pokladnici.
(4) Prostriedky z tohto osobitného účtu možno použiť len na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 50
Vo veciach ekonomického prenájmu majetku vráteného do vlastníctva štátu podľa tohto zákona na právnické alebo fyzické osoby je príslušné Ministerstvo financií Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky.
§ 51
(1) Majetok fondu tvorí najmä
a) vrátený majetok, ktorý prešiel na fond podľa tohto zákona,
b) výnos z dražby kompenzovaného majetku,
c) zisk z ekonomického prenájmu,
d) činnosti fondu,
e) majetok, ktorý na fond prešiel v dôsledku odstúpenia od zmluvy v súlade s § 28.
(2) Majetok fondu je vo vlastníctve štátu a možno ho použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.
(3) Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 52
Povinná osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo k majetku oprávnenej osoby podľa
24
osobitného predpisu1) a podľa tohto zákona v konaní v rozpore so zákonnosťou, aj keď bola a je držiteľom veci, nestala sa jej vlastníkom podľa osobitného predpisu15) a preto toto bezdôvodné obohatenie ako aj s tým spojený majetkový prospech je povinná vydať oprávnenej osobe, a právo vydržania k majetku, ktorý nadobudla v konaní v rozpore so zákonnosťou jej nevzniká.
§ 53
(1) Majetok fondu je možné nadobudnúť do ekonomického prenájmu podľa rozhodnutia o ekonomickom prenájme podľa schváleného projektu o ekonomickom prenájme a zmluvy o prenájme.
(2) Majetok fondu sa môže použiť v súlade s rozhodnutiami o ekonomickom prenájme.
(3) Rozhodnutie o ekonomickom prenájme hnuteľných veci vydáva