Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predložený návrh zákona nadväzuje na zmenu navrhovanú v čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej zákon ustanoviť okruh priestupkov na ktoré sa nebude vzťahovať imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Tento okruh priestupkov sa navrhuje ustanoviť v § 9 priestupkového zákona, ktorý upravuje osobnú pôsobnosť zákona. Navrhuje sa, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nemali imunitu pri priestupkoch, u ktorých k naplneniu skutkovej podstaty dôjde porušením zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Vychádza sa pritom z toho, že takéto konania svojou povahou bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo ich majetok.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súlad s právom európskej únie sa uvádza v doložke zlučiteľnosti.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
Návrhu zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu :
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) je upravená v práve Európskej únie:
Čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení: “Európska únia rešpektuje základné ľudské práva ako ich zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 a ako vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov ako základných princípov práva Spoločenstva.”. Toto ustanovenie zahŕňa všeobecné zásady, ktoré sa aplikujú na administratívnoprávny proces.
2
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani v judikatúre
Súdu prvého stupňa
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
irelevantné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
úplný
6. Gestor:
irelevantné
Osobitná časť
K čl. I
V ustanovení o osobnej pôsobnosti zákona o priestupkoch sa navrhuje v súlade s navrhovanou zmenou čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymedziť okruh priestupkov, na ktoré sa nebude vzťahovať imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pôjde o priestupky, ktoré boli spáchané v súvislosti s porušením zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Vychádza sa pritom z toho, že ide o závažné porušenie právneho poriadku, ktoré by nemalo byť v žiadnom prípade tolerované a v dôsledku ktorého naviac dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. apríla 2006.