N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z .......................
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 91/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 1 sa vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
,,j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo udalosťou.” .
2.§ 9 sa dopĺňa o nový odsek 5, ktorý znie:
,,(5) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, je osoba, ktorá povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 tohto zákona, povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.”
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
3.§ 11 sa dopĺňa o nový odsek 11, ktorý znie:
,,(11) Počas platnosti poistenia zodpovednosti nie je možné uzavrieť inú platnú poistnú zmluvu.”
4. § 20 ods. 5 druhá veta znie:
,,Člen kancelárie je povinný platiť kancelárii ročný príspevok pozostávajúci zo štvrťročných príspevkov určených percentuálnym podielom podľa počtu poistených motorových vozidiel za predchádzajúci kalendárny štvrťrok; zhromaždenie členov môže rozhodnúť o inom spôsobe určenia výšky príspevku.” .
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z., zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/92 Z.z., zákona č. 95/2002 Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z. a zákona č. 515/2003 Z.z., zákona 150/2004 Z.z., zákona č. 404/2004 a zákona č. 635/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 449 sa vkladá nový § 449a, ktorý znie:
,,§ 449a
Budúce nároky podľa ustanovení § 445 449 možno odškodniť jednorazovo na základe písomnej dohody o ich úplnom a konečnom vyporiadaní medzi oprávneným a povinným”.”
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
D ô v o d o v á s p r á v a
Na základe požiadavky zaisťovateľov sa navrhuje doplniť výluky z povinného zmluvného
poistenia o novú výluku, týkajúcu sa vojnových udalostí a terorizmu. Výluka sa týka len škôd, kedy teroristický čin alebo vojnová udalosť priamu súvislosť s prevádzkou motorového vozidla.
V novele zákona sa navrhuje, aby poistník nemohol v priebehu poistného obdobia zmeniť poisťovateľa takým spôsobom, že nezaplatí poistné, resp. splátku poistného. Navrhuje sa, aby poistník bol v takomto prípade povinný sa opäť poistiť u doterajšieho poisťovateľa do konca poistného obdobia, na ktoré s týmto poisťovateľom uzavrel poistnú zmluvu na začiatku poistného obdobia. Takýto systém bol zavedený v zahraničí napr. v roku 2004 v Maďarsku.
Návrhom na zmenu zákona sa zabrániť nekontrolovanej migrácii poistníkov v priebehu poistného obdobia. Ďalej sa ním sleduje zníženie počtu poistných plnení za nepoistené vozidlá z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov /ďalej len SKP/.
Poisťovatelia a SKP v súlade s medzinárodnými dohodami vystavujú tzv. ,,zelené karty” pre poistenie mimo územia SR na dobu 1 roka. V prípade predčasného zániku poistenia pre neplatenie poistného prevádzatelia motorových vozidiel často nevracajú zelené karty a v zahraničí takto jazdia bez platného poistného krytia. Za takéto škody do jedného mesiaca po nezaplatení poisteného ručí dotknutý poisťovateľ a následne SKP.
Poznatky z praxe nasvedčujú, že 70 % prípadov škôd spôsobených nepoistenými motorovými vozidlami spôsobené práve prevádzateľmi vozidiel, u ktorých došlo k zániku poistenia zodpovednosti pre neplatenie poistného.
Návrh taktiež vychádza z existujúceho sankčného systému voči nepoisteným prevádzateľom, tak ako je zakotvený v zákone. Tento systém nie je dostatočne pružný. K sankcionovaniu (uloženie pokuty obvodným úradom) dochádza s určitým časovým odstupom, kým napr. v Nemecku alebo v Rakúsku sa nepoistení prevádzatelia vozidiel riešia veľmi rýchlo (polícia odmontuje takémuto prevádzateľovi tabuľku z evidenčným číslom do 30 dní o zistenia, že ide o nepoistené vozidlo).
Po výplate poistného plnenia SKP si vyplatené plnenie vymáha od nepoistených majiteľov vozidiel, čo v prípade veľkých škôd spôsobuje isté sociálne napätie. Návrh sleduje práve zníženie počtu prípadov, keď k zániku poistenia zodpovednosti dochádza práve pre nezaplatenie jednotlivej splátky poistného.
Návrhom novely zákona sa sleduje to, aby poistník počas poistného obdobia mohol byť poistený len u jedného poisťovateľa.
Novelou zákona sa mení ustanovenie druhej vety § 20 ods. 5 zákona. Podľa súčasného znenia zákona je člen kancelárie povinný platiť kancelárii ročný príspevok určený percentuálnym podielom z predpísaného poistného za poistenie zodpovednosti za predchádzajúci kalendárny rok. To spôsobovalo v praxi problémy, pretože niektoré poisťovne v predpísanom poistnom účtujú poskytnuté zľavy a bonusy a iné zas nie. Navrhuje sa, aby ročný príspevok bol určený podľa počtu poistených motorových vozidiel, čo je kritérium jednoduchšie a prehľadnejšie (tento systém sa využíva vo väčšine krajín Európskej únie).
Ďalej sa navrhuje, aby rozhodným obdobím bolo obdobie kalendárneho štvrťroka. Súčasne sa umožniť, aby o spôsobe výpočtu príspevku a obdobia, za ktorý sa príspevok platí, mohli rozhodnúť členovia kancelárie na zhromaždení členov (na ktorom každý člen bez ohľadu na podiel na trhu jeden hlas), inak. Toto riešenie korešponduje skutočnosti, že kancelária je financovaná zo súkromných zdrojov, a tí čo príspevky platia, majú právo demokratickým spôsobom rozhodnúť ako, a akým spôsobom sa príspevky majú platiť.
Navrhovaná novela nemá žiadny vplyv na výšku poistného v poistení zodpovednosti za škodu ani na výšku záväzkov, ktoré majú poisťovatelia voči svojim klientom; mení sa len spôsob stanovenia výšky príspevkov platených poisťovateľmi do SKP.
Následne sa navrhuje doplnenie Občianskeho zákonníka o nový § 449a, ktorý umožní kapitalizáciu dôchodkov (rent) do budúcnosti. Návrh vychádza z toho, že doteraz bolo v praxi sporné, či kapitalizácia budúcich príjmov vo forme dôchodku (renty) je prípustná alebo nie. Kapitalizácia dôchodkov je výhodná pre oprávneného, ako aj pre povinného. U povinného sa znížia administratívne výdavky spojené so správou, sledovaním a prípadnou valorizáciou dôchodkov. U oprávneného výhoda spočíva v tom, že jednorazovou výplatou budúcich nárokov (kapitalizácia dôchodku) sa sám môže rozhodnúť o investovaní celej sumy odškodnenia a zabrániť tak do budúcna možnému znehodnoteniu sumy odškodnenia. Návrh vychádza z obdobných úprav v zahraniční.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí a VÚC.
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky .............................
..........................................................................................................................................
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
b) neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou:
c) nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
bezpredmetné
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
bezpredmetné
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Na základe požiadavky zaisťovateľov sa navrhuje doplniť výluky z povinného zmluvného poistenia o novú výluku, týkajúcu sa vojnových udalostí a terorizmu, čo je inak obvyklé aj v zmluvnom poistení zodpovednosti. Výluka sa týka len škôd, kedy teroristický čin alebo vojnová udalosť má priamu súvislosť s prevádzkou motorového vozidla.
K bodu 2
V súlade so zahraničnými skúsenosťami sa navrhuje, aby poistník nemohol v priebehu poistného obdobia zmeniť poisťovateľa takým spôsobom, že nezaplatí poistné, resp. splátku poistného. Navrhuje sa, aby poistník bol v takomto prípade povinný sa opäť poistiť u doterajšieho poisťovateľa do konca poistného obdobia, na ktoré s týmto poisťovateľom uzavrel poistnú zmluvu na začiatku poistného obdobia. Takýto systém bol zavedený napr. v roku 2004 v Maďarsku.
Návrhom na zmenu zákona sa zabrániť nekontrolovanej migrácii poistníkov v priebehu poistného obdobia. Ďalej sa ním sleduje zníženie počtu poistných plnení za nepoistené vozidlá z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov /SKP/.
Poisťovatelia a SKP v súlade s medzinárodnými dohodami vystavujú tzv. ,,zelené karty” pre poistenie mimo územia SR na dobu 1 roka. V prípade predčasného zániku poistenia pre neplatenie poistného prevádzatelia motorových vozidiel často nevracajú zelené karty a v zahraničí takto jazdia bez platného poistného krytia. Za takéto škody do jedného mesiaca po nezaplatení poisteného ručí dotknutý poisťovateľ a následne SKP.
Poznatky z praxe nasvedčujú, že 70 % prípadov škôd spôsobených nepoistenými motorovými vozidlami spôsobené práve prevádzateľmi vozidiel, u ktorých došlo k zániku poistenia zodpovednosti pre neplatenie poistného.
Návrh taktiež vychádza z existujúceho sankčného systému voči nepoisteným prevádzateľom, tak ako je zakotvený v zákone. Tento systém nie je dostatočne pružný. K sankcionovaniu (uloženie pokuty obvodným úradom) dochádza s určitým časovým odstupom, kým napr. v Nemecku alebo v Rakúsku sa nepoistení prevádzatelia vozidiel riešia veľmi rýchlo (polícia odmontuje takémuto prevádzateľovi tabuľku z evidenčným číslom do 30 dní o zistenia, že ide o nepoistené vozidlo).
Po výplate poistného plnenia SKP si vyplatené plnenie vymáha od nepoistených majiteľov vozidiel, čo v prípade veľkých škôd spôsobuje isté sociálne napätie. Návrh sleduje práve zníženie počtu prípadov, keď k zániku poistenia zodpovednosti dochádza práve pre nezaplatenie jednotlivej splátky poistného.
K bodu 3
Návrhom sa sleduje to, aby poistník počas poistného obdobia mohol byť poistený len u jedného poisťovateľa. Viacnásobné poistenie je nežiaduci jav. Návrhom sa zabrániť prípadom nežiaduceho viacnásobného poistenia, keď prevádzateľ vozidla je poistený naraz po to isté poistné obdobia u dvoch (viacerých poisťovateľov), hoci poistné plnenie (náhradu škody) za neho môže vyplatiť len jeden z nich. Na druhej strane nárok na zaplatenie poistného od poistníka má každý z nich.
K bodu 4
Navrhuje zmena znenia ustanovenia druhej vety § 20 ods. 5 zákona. Podľa súčasného znenia zákona je člen kancelárie povinný platiť kancelárii ročný príspevok určený percentuálnym podielom z predpísaného poistného za poistenie zodpovednosti za predchádzajúci kalendárny rok. To spôsobovalo v praxi problémy, pretože niektoré poisťovne v predpísanom poistnom účtujú poskytnuté zľavy a bonusy a iné zas nie. Navrhuje sa, aby ročný príspevok bol určený podľa počtu poistených motorových vozidiel, čo je kritérium jednoduchšie a prehľadnejšie (tento systém sa využíva vo väčšine krajín Európskej únie).
V návrhu novely sa ďalej navrhuje, aby rozhodným obdobím bolo obdobie kalendárneho štvrťroka. Súčasne sa umožniť, aby o spôsobe výpočtu príspevku a obdobia, za ktorý sa príspevok platí, mohli rozhodnúť členovia kancelárie na zhromaždení členov (na ktorom každý člen bez ohľadu na podiel na trhu jeden hlas), inak. Toto riešenie korešponduje skutočnosti, že kancelária je financovaná zo súkromných zdrojov, a tí čo príspevky platia, majú právo demokratickým spôsobom rozhodnúť ako, a akým spôsobom sa príspevky majú platiť.
Navrhovaná novela nemá žiadny vplyv na výšku poistného v poistení zodpovednosti za škodu ani na výšku záväzkov, ktoré majú poisťovatelia voči svojim klientom; mení sa len spôsob stanovenia výšky príspevkov platených poisťovateľmi do SKP.
Čl. II
V tomto ustanovení sa navrhuje doplnenie Občianskeho zákonníka o nový § 449a, ktorý umožní kapitalizáciu dôchodkov (rent) do budúcnosti. Návrh vychádza z toho, že doteraz bolo v praxi sporné, či kapitalizácia budúcich príjmov vo forme dôchodku (renty) je prípustná alebo nie. Kapitalizácia dôchodkov je výhodná pre oprávneného, ako aj pre povinného. U povinného sa znížia administratívne výdavky spojené so správou, sledovaním a prípadnou valorizáciou dôchodkov. U oprávneného výhoda spočíva v tom, že jednorazovou výplatou budúcich nárokov (kapitalizácia dôchodku) sa sám môže rozhodnúť o investovaní celej sumy odškodnenia a zabrániť tak do budúcna možnému znehodnoteniu sumy odškodnenia. Návrh vychádza z obdobných úprav v zahraniční.
Čl. III
V tomto ustanovení sa navrhuje účinnosť zákona.